Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczenia w budynku

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczenia w budynku

Data zamieszczenia: 2021-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
ul. Gen. J. Bema 24
11-600 Węgorzewo
powiat: węgorzewski
tel. (87) 427 27 66, fax (87) 427 27 85
kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (87) 427 27 66,
Termin składania ofert: 2021-09-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Przebudowa pomieszczenia w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku"
Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,
zaprasza do udziału w postępowaniu na ,,Przebudowa pomieszczenia w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku"
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania są roboty budowlane przebudowa pomieszczenia na łazienkę
przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, zgodnie z projektem
budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Przedmiar robót jest dokumentem
informacyjnym, podane wielkości nie są wiążące.
Wszelkie koszty związane z realizacją robót pokrywa Wykonawca.
Pozostałe warunki zawarte w projekcie umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Dokument nr: DOA.272.3.23.2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać: do dnia 27 września 2021 r. godz. 12.00, według wyboru Wykonawcy, elektroniczne na adres: kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową lub osobiście do sekretariatu Szpitala, Ul. Gen. J. Bema 24, budynek B do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Doświadczenie - ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie realizowania robót budowlanych, w tym wykonali co najmniej 3 prace remontowe pomieszczeń sanitarnych,
Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizowanej działalności na kwotę co najmniej 30 000 zł.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania na każdym etapie postępowania okazania dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu,. Kopię polisy ubezpieczenia OC należy przedłożyć przed podpisaniem umowy na wykonawstwo.
4. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą wartością brutto oferty. Wartość brutto oferty należy wyliczyć w następujący sposób: Ilość x cena netto = wartość netto
Wartość netto + należny podatek VAT = Wartość brutto oferty. Wartość oferty to stawka ryczałtowa.
5. Wyjaśnienia treści zapytania: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszego zapytania lub załączników w terminie 3 dni od opublikowania Zapytania na stornie internetowej szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl. Treść odpowiedzi bez
wskazywania źródła zapytania zamieści na stronie internetowej: szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl.
Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty. W innym przypadku do oferty winno być dołączony oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
7. Istotne postanowienia umowy/ projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
8. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
9. Jeżeli Wykonawca uchyla się od przyjęcia zamówienia, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego oferta ma najkorzystniejszą cenę.
10. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Jeżeli w opisywanym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu:
1) nie zawiera formularza ofertowego,
2) nie zawiera wypełnionego formularza przedmiaru robót.
3) wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki,
4) składane dokumenty nie są czytelne,
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

Kontakt:
14. Osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest: specjalista ds. zamówień publicznych tel. 87 427 27 66, wew.155.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.