Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane z robotami towarzyszącymi

Przedmiot:

Roboty budowlane z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2021-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie
Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
powiat: Warszawa
895363100
dzp.ol@amw.com.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/284843
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 895363100
Termin składania ofert: 2021-10-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane z robotami towarzyszącymi w Orzyszu przy Ul. Ełckiej 30
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane
Remont klatek schodowych, elewacji, rozbiórka placu zabaw, remont oświetlenia zewnętrznego, remont instalacji domofonowej, montaż turbowentów z robotami towarzyszącymi w Orzyszu przy Ul. Ełckiej 30

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00184518, DZP-OO.2610.297.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-05 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amw.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie
przyużyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem
elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma" lub ,,Platforma Zakupowa") pod adresem:
https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty
elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, z zastrzeżeniem, że oferty oraz
oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu
Platformy. Strona internetowa prowadzonego postępowania: ttps://amw.eb2b.com.pl/openauctions.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na
PlatformieZakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.2. Wymagania techniczne i
organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny
pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and conditions). Wykonawca
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub
logując(wprzypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.3. Instrukcja korzystania z Platformy:1)
w zakładce ,,Postępowania", dalej ,,Lista postępowań otwartych" wykonawca wybiera niniejsze
postępowanie o nr DZP-OO.2610.297.2021 oraz korzystając z polecenia ,,Zgłoś się do udziału w
postępowaniu" przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy
wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca
otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do
Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do
24h (8h roboczych).3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie
akceptowane przez Platformę;4) w zakładce ,,Załączniki" przedmiotowego postępowania dostępna jest
dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po
kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia ,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich
załączników jednocześnie należy wybrać polecenie ,,Pobierz paczkę", a następnie ,,Pobierz wszystkie
załączniki organizatora". 5) Zakładka ,,Załączniki" służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. 6) Za datę wpływu oferty, wniosków,
zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia
na Platformie. 7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich
w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji
jakieZamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.4. Niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,2) komputer klasy PC lub Mac, o
następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana
dowolnanajnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
11.0.4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez
wykonawcęformaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).5.Wszelkie dokumenty,
oświadczenia, informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako
załączniki,według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w
zakładce ,,Pomoc" - ,,Instrukcje".6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów luboświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminu
składania ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki ,,Załączniki".7. Dokumenty
elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
przez Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są na
Platformę przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje". Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016, str.1),
dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że: administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy Ul. Nowowiejskiej 26 A,
00-911 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na
adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, Ul. Nowowiejska 26A, 00-
911 Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych";Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
Zamawiającym;Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
Pzp;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;W odniesieniu do
Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do
art. 22 RODO;Posiada Pan/i: na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a
dotyczących; na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących
narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/u: w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c
RODO.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/u obowiązku informacyjnym
wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udziałw postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/284843
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-05 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl/ przy użyciu zakładki ,,Załączniki"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OO.2610.297.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane
Remont klatek schodowych, elewacji, rozbiórka placu zabaw, remont oświetlenia zewnętrznego,
remont instalacji domofonowej, montaż turbowentów z robotami towarzyszącymi w Orzyszu
przy ul. Ełckiej 30
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena
brutto oferty (parametr C) - waga 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę (załącznik nr 2) oraz oświadczenie sporządzone według załącznika nr 3 sporządza się
w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanympodpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63. ust. 2 ustawy. 2. Oferta wraz ze wszystkimi
załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie zwpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo we właściwej
formie, z określeniem jego zakresu, powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
innychzałączonych dokumentów. 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się
takżezłożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz
opatrujekwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Na podstawie § 13. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda
od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca
nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z
Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest złożyć sporządzony na podstawie przedmiarów
robót podpisany (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) kosztorys
ofertowy. Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w kosztorysie ofertowym, w stosunku do
przedmiaru robót. Kosztorys należy sporządzić metodą uproszczoną, a wszystkie ceny należy
podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W cenach jednostkowych należy uwzględnić
wszystkie koszty w tym sprzętu, materiałów, prac towarzyszących, zatrudnienia osób itd. Nie
można pomijać i dodawać pozycji przedmiarów, nie można agregować pozycji i nie można ich
dzielić. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach kosztorysów koszty bezpośrednie
(roboczo-godzinę, materiały, sprzęt) oraz narzuty (koszty pośrednie i zysk). Wykonawca
zobowiązany jest podać przyjęte do kosztorysowania następujące dane: stawkę roboczogodziny,
narzut kosztów pośrednich, narzut kosztów zakupu oraz stawkę zysku. Zaleca się
sporządzenie kosztorysu ofertowego w formacie .pdf. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy
przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy. 2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z
Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z PPU.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena
brutto oferty (parametr C) - waga 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.