Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej

Przedmiot:

Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2021-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KOBYLA GÓRA
Plac Wiosny Ludów 1
63-507 Kobyla Góra
powiat: ostrzeszowski
627378100
urzad@kobyla-gora.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kobyla Góra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 627378100
Termin składania ofert: 2021-10-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej w Mąkoszycach. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mąkoszyce, na działkach ew. o nr 783, 784/4. Działki te są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 783 jest zabudowana istniejącym budynkiem szkoły i sali gimnastycznej. Działka numer 784/4 jest niezabudowana. Działki są urządzone i uzbrojone w przyłącze: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i telekomunikacyjne. Stanowią grunty budowlane klasy Bi, oraz pastwiska klasy PsIV.

Projektowana rozbudowa jest uzupełnieniem istniejącej szkoły podstawowej. W starej części szkoły podstawowej projektuje się przebudowę łazienek. Przebudowywane łazienki wydzielono pożarowo od reszty szkoły.
W nowej części zaprojektowano:
o sale lekcyjne,
o węzły sanitarne, dla uczniów i pracowników,
o pomieszczenie socjalne dla pracowników,
o gabinet,
o pomieszczenie porządkowe.

W ramach prac przewidziano rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych wraz z montażem modułów na dachu istniejącej szkoły oraz podłączeniem do sieci energetycznej na budynku istniejącej szkoły, które należy wykonać w terminie do dnia 20.12.2021 r.

CPV: 45210000-2, 45100000-8, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00184665, ZP.271.23.2021.BZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://ugkobylagora.bip.e-zeto.eu/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 2.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 3. Za
datę przekazania oferty,wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 4.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w mini Portalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra; z Inspektorem ochrony danych
osobowych można kontaktować się pod adresem: iod@kobyla-gora.pl ; Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843), dalej ,,ustawa Pzp" lub inne podmioty upoważnione z mocy prawa lub takie z którymi została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych; Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania niema zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-04 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Dokument gwarancji lub poręczenia nie może zawierać dla swej skuteczności innych, wprowadzanych przez gwaranta lub poręczyciela, wymogów niż oświadczenie Zamawiającego (kierownika zamawiającego lub osoby przez niego uprawnionej)
o dochodzeniu uprawnień z gwarancji lub poręczenia i podpisu osoby uprawnionej.
Zamawiający nie dopuszcza, aby sporządzenie pisemnego żądania zapłaty wadium na podstawie gwarancji lub poręczenia (lub innego dokumentu) wymagało udziału podmiotów trzecich, czy to przez ich udział w czynności notarialnej czy bankowej, czy też przez podjęcie się roli pośrednika czy posłańca w kontaktach z gwarantem.
Zamawiający nie dopuszcza zawarcia w dokumencie gwarancji lub poręczenia formalnego wymogu poświadczenia podpisu kierownika Zamawiającego (lub osoby, której kierownik powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla Kierownika czynności) żądania zapłaty wadium.
Zamawiający nie dopuszcza zawarcia w dokumencie gwarancji lub poręczenia formalnego wymogu doręczenia żądania zapłaty wadium za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego lub innego banku.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
58 8413 0000 0127 7751 2000 0003, tytułem: ,,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĄKOSZYCACH ".
UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Gwarant nie może wymagać udziału podmiotów trzecich w realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, w szczególności dokument gwarancyjny nie może zawierać warunku potwierdzenia podpisu Zamawiającego przez notariusza lub bank Zamawiającego, a także nie może żądać przesłania żądania wynikającego z gwarancji za pośrednictwem innego podmiotu niż operator publiczny.
Pełny opis informacji dotyczących wadium zawarty został w Dziale XXXII SWZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2021.BZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej w Mąkoszycach. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mąkoszyce, na działkach ew. o nr 783, 784/4. Działki te są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 783 jest zabudowana istniejącym budynkiem szkoły i sali gimnastycznej. Działka numer 784/4 jest niezabudowana. Działki są urządzone i uzbrojone w przyłącze: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i telekomunikacyjne. Stanowią grunty budowlane klasy Bi, oraz pastwiska klasy PsIV.

Projektowana rozbudowa jest uzupełnieniem istniejącej szkoły podstawowej. W starej części szkoły podstawowej projektuje się przebudowę łazienek. Przebudowywane łazienki wydzielono pożarowo od reszty szkoły.
W nowej części zaprojektowano:
o sale lekcyjne,
o węzły sanitarne, dla uczniów i pracowników,
o pomieszczenie socjalne dla pracowników,
o gabinet,
o pomieszczenie porządkowe.

W ramach prac przewidziano rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych wraz z montażem modułów na dachu istniejącej szkoły oraz podłączeniem do sieci energetycznej na budynku istniejącej szkoły, które należy wykonać w terminie do dnia 20.12.2021 r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych w SWZ w następujący sposób:
1) według kryterium ,,cena" ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

Xc= Cn/CbxWc

gdzie Cn oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert, zaś Cb oznacza cenę danej oferty, Xc- punktacja obliczona dla danej oferty wg kryterium ceny, Wc oznacza maksymalną ilość punktów dla kryterium cena - 60,

2) według kryterium ,,okres gwarancji" ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
Xg= Gb/GmaxxWc

gdzie Gmax oznacza najdłuższą gwarancję spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert, Gb oznacza gwarancję oferty badanej, Wc oznacza maksymalną ilość punktów dla kryterium gwarancja - 40, Xg punktacja obliczona dla danej oferty wg kryterium gwarancja.
Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 7 lat, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 7 lat.

3) Sposób wyliczenia łącznej liczby punktów oferty - X

X 1,2,3... = Xc+Xg

2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Przy obliczaniu ceny Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto za całość wykonanego zadania w ramach danej części Zamówienia. Cena wykonania zadania do stanu surowego otwartego nie będzie miała wpływu na ocenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1. Zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi dokument/ dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną - 200.000,00 zł. Warunek ten musi być spełniony na dzień składania ofert i trwać przez cały okres trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku oświatowego lub sportu i rekreacji, o wartości brutto minimum 1.500.000,00 zł,
b) dysponuje osobami posiadającymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) co najmniej od 5 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy - 1 osoba) bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 3 lata; okresy doświadczenia zawodowego nie mogą się pokrywać.
* W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone
w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. (Dz. U. poz. 831) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
* W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub
w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (np. polisa)
Warunek aktualności / ważności dokumentu/ dokumentów musi być spełniony na dzień składania ofert i trwać przez cały okres trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego- zachowanie ciągłości spełniania warunku.
4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Dokument gwarancji lub poręczenia nie może zawierać dla swej skuteczności innych, wprowadzanych przez gwaranta lub poręczyciela, wymogów niż oświadczenie Zamawiającego (kierownika zamawiającego lub osoby przez niego uprawnionej)
o dochodzeniu uprawnień z gwarancji lub poręczenia i podpisu osoby uprawnionej.
Zamawiający nie dopuszcza, aby sporządzenie pisemnego żądania zapłaty wadium na podstawie gwarancji lub poręczenia (lub innego dokumentu) wymagało udziału podmiotów trzecich, czy to przez ich udział w czynności notarialnej czy bankowej, czy też przez podjęcie się roli pośrednika czy posłańca w kontaktach z gwarantem.
Zamawiający nie dopuszcza zawarcia w dokumencie gwarancji lub poręczenia formalnego wymogu poświadczenia podpisu kierownika Zamawiającego (lub osoby, której kierownik powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla Kierownika czynności) żądania zapłaty wadium.
Zamawiający nie dopuszcza zawarcia w dokumencie gwarancji lub poręczenia formalnego wymogu doręczenia żądania zapłaty wadium za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego lub innego banku.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
58 8413 0000 0127 7751 2000 0003, tytułem: ,,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĄKOSZYCACH ".
UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Gwarant nie może wymagać udziału podmiotów trzecich w realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, w szczególności dokument gwarancyjny nie może zawierać warunku potwierdzenia podpisu Zamawiającego przez notariusza lub bank Zamawiającego, a także nie może żądać przesłania żądania wynikającego z gwarancji za pośrednictwem innego podmiotu niż operator publiczny.
Pełny opis informacji dotyczących wadium zawarty został w Dziale XXXII SWZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umownych w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty na warunkach określonych w §17 postanowień umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych w SWZ w następujący sposób:
1) według kryterium ,,cena" ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

Xc= Cn/CbxWc

gdzie Cn oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert, zaś Cb oznacza cenę danej oferty, Xc- punktacja obliczona dla danej oferty wg kryterium ceny, Wc oznacza maksymalną ilość punktów dla kryterium cena - 60,

2) według kryterium ,,okres gwarancji" ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
Xg= Gb/GmaxxWc

gdzie Gmax oznacza najdłuższą gwarancję spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert, Gb oznacza gwarancję oferty badanej, Wc oznacza maksymalną ilość punktów dla kryterium gwarancja - 40, Xg punktacja obliczona dla danej oferty wg kryterium gwarancja.
Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 7 lat, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 7 lat.

3) Sposób wyliczenia łącznej liczby punktów oferty - X

X 1,2,3... = Xc+Xg

2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Przy obliczaniu ceny Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto za całość wykonanego zadania w ramach danej części Zamówienia. Cena wykonania zadania do stanu surowego otwartego nie będzie miała wpływu na ocenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.