Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup rur

Przedmiot:

Zakup rur

Data zamieszczenia: 2021-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7637
Angelika.Stopnicka@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/45010/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7637
Termin składania ofert: 2021-09-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Zakup rur dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa rur dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, szczegółowo określonym w § 2 projektu Umowy.
2. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza równoważny gatunek stali, zgodnie z normą PN, PN-EN, DIN, BS, ASTM, NF, ISO albo Werkstoff nr. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w Formularz RFX równoważnego gatunku stali.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony
w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie Części, zgodnie
z podziałem dokonanym w formularzu RFX.
5.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
5.3. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca ujmuje oddzielnie każdą Część zamówienia w ofercie.
Uwaga: W przypadku wyboru różnych Wykonawców, na poszczególne części zamówienia (wg podziału w Formularzu RFX) zostaną zawarte z Wykonawcami oddzielne Umowy. W przypadku wyboru jednego Wykonawcy na kilka lub wszystkie części zamówienia zostanie zawarta jedna Umowa.
6. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia i wpływ możliwych odchyłek wymiarowych na ilość wyrażoną w jednostce miary dopuszcza się dostawy odchylone od ilości zamówionej max o +/- 10 % i dostawę taką traktuje się jako zgodną z zamówieniem,
a różnicę rozlicza się wg cen jednostkowych odpowiednich dla przedmiotu zamówienia.
7. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z §6, ust. 6.8. projektu Umowy.
9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonej Umowie, której wzór stanowi Załącznik do SWZ.

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/06129/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
27-09-2021 10:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/45010/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
27-09-2021 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów /Magazyn Zamawiającego - G015

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków - zgodnie z pkt. 7 SWZ
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7.2. SWZ
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
4.1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
4.2. Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części, wyliczoną zgodnie z pkt. 10.3
4.3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych. Do negocjacji handlowych/aukcji elektronicznej Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje/aukcja elektroniczna prowadzone są poprzez platformę zakupową. Negocjacje z Wykonawcami mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wynegocjowanych warunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych pomimo wcześniejszego przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.4. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych Ofertach.
4.5. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
5. Miejsce złożenia oferty: zgodnie z pkt. 12 SWZ

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Angelika Stopnicka
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Angelika.Stopnicka@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7637

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.