Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Przedmiot:

Wykonanie robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Data zamieszczenia: 2021-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Dr. Emila Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel.: (52) 58-56-396, tel.: (52) 58-56-390
budynki.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (52) 58-56-396
Termin składania ofert: 2021-09-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, działając jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Urzędu Skarbowego w Chełmnie przy Ul. Grudziądzkiej 6, zgodnie z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Szczegóły dotyczące zamówienia:
I. Przedmiot i termin realizacji zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Urzędu Skarbowego w Chełmnie przy Ul. Grudziądzkiej 6, zgodnie z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia został określony w Załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: 0401-ILN.261.17.2021

Składanie ofert:
1.Ofertę w formie kosztorysu ofertowego należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres: budynki.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl w terminie do dnia 27.09.2021 r. do godz. 10:00. Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. W ofercie należy podać koszt wykonania dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą oraz wykonanie robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenia stanowiące Załączniki nr 3, 4, do niniejszego zaproszenia.
2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej jednostki skarbowej i uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty, wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej będzie możliwe w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 13.00, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
III. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium wyboru Oferty jest cena brutto zamówienia.
IV. Udzielanie wyjaśnień i informacji
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty.
2. Wszelkie zapytania i odpowiedzi Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
2. Złożone przez Wykonawcę dokumenty nie podlegają zwrotowi.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenie wg Załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia.
2) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenie wg Załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.
VII. Realizacja
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
2. Zamawiający wymaga, aby przez cały czas realizacji umowy Wykonawca zatrudniał co najmniej jednego pracownika realizującego zadanie na podstawie umowy o pracę. Powyższy zapis nie dotyczy Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (którzy nie zatrudniają Pracowników) oraz spółek cywilnych tzn. umów cywilnoprawnych tzn. umów zleceń, jak i umów o pracę.
3. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poproszony o podpisanie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Uwagi:
VIII. Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (IAS w Bydgoszczy) z siedzibą przy ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, nr tel. 52 32-56-161, adres e-mail: ias.bydgoszcz@mf.gov.pl. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.bydgoszcz@mf.gov.pl lub listownie na adres Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz z dopiskiem IOD. 3. IAS w Bydgoszczy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: ? zawarcia i realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ? spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Pani/Pana imieniu, są to m. in. podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez IAS w Bydgoszczy w formie papierowej i elektronicznej przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych określonych w umowie, nie będzie możliwe jej zawarcie. 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie podlega zautomatyzowaniu, a więc nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 8. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: ? dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest IAS w Bydgoszczy; ? sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; ? usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO, jeśli IAS w Bydgoszczy nie będzie zobligowana przepisami prawa do ich przetwarzania, ? ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez IAS w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie, którego treść została zamieszczona w ust. 2 pkt 6 formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
3. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego :
a) Specjalista - Katarzyna Mycyk
katarzyna.mycyk@mf.gov.pl , tel.: (52) 58-56-396.
b) Starszy inspektor - Grzegorz Leśniak
grzegorz.lesniak@mf.gov.pl, tel.: (52) 58-56-390,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.