Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont Klubu

Przedmiot:

Remont Klubu

Data zamieszczenia: 2021-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
os. Zgody 1
31-949 Kraków
powiat: Kraków
zamowienia@krakownh.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont Klubu Wersalik filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia: ,,Remont Klubu Wersalik filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta", obejmujący wymianę ścianki dzielącej kuchnię od sali klubowej (powiększenie kuchni),demontaż sceny przez wzgląd na wymogi p.poż. i utworzenie przejścia na poziomie 0 do kolejnych pomieszczeń, otwarcie Sali 0.14 (dotychczas warsztatowej) za sceną celem utworzenia kolejnego wyjścia ewakuacyjnego na klatkę schodową, demontaż parkietu i ułożenie podłogi z paneli , zabudowa instalacji C.O. płytami G-K, malowanie ścian i sufitów wyburzenie ścianek działowych w tym:
a) stawianie nowych ścianek GK i GKBI
b) murowanie ścianek z bloczków betonowych.
c) zabudowa instalacji z GK
d) wymiana drzwi wewnętrznych
e) wymiana posadzek (panele, płytki gres)
f) wylewki samopoziomujące
g) prace malarskie
h) układanie płytek ściennych
i) instalacja oświetleniowa (tylko okablowanie -bez montażu opraw)
j) oświetlenie ewakuacyjne (tylko okablowanie -bez montażu opraw)

UWAGA! dokumentacja projektowa załączona do SWZ dotyczy pełnego zamierzenia inwestycyjnego podzielonego na etapy. Zakres robót został ograniczony względem projektu do pom. 0.9 - 010. i 0.14 .Jedynie malowanie ścian i sufitów dotyczy całego Klubu WERSALIK.
Zakres prac nie obejmuje wyposażenia.

Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, dokumentacji projektowej, pozostałe załączniki do SIWZ.

CPV: 45453000-7, 45111220-6, 45111300-1, 45310000-3, 45421000-4, 45421152-4, 45430000-0, 45431000-7, 45432100-5, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00187703, DA.261.1.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.krakow.pl/bip_id=466&mmi=16636
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.krakow.pl/bip_id=466&mmi=16636
Miniportal UZP: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAP: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty
elektronicznej na adres: zamowienia@krakownh.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wraz z
formularzem należy złożyć pozostałe dokumenty wskazane w pkt 6.1.1. - 6.1.5. SWZ.
UWAGA!
Uwaga! Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych
udostępnionymi na https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezypodpisacofertewpostacielektronicznej/
jak-nalezy-podpisac-oferte-w postaci-elektronicznej Zgodnie z ww.
wytycznymi podpis składany wyłącznie na ww. ,,Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku" nie wywołuje skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. Oferta
bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy, a nie ww. formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest
przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. W zakresie procedury podpisywania
oferty odpowiednim podpisem, czyli składania właściwego podpisu pod ofertą złożoną w postaci
elektronicznej wskazać należy, iż prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem lub
plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty
podpisem nastąpiło przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest również, aby Wykonawca
przekazał Zamawiającemu swoją ofertę w tzw. ,,paczce" dokumentów elektronicznych (tj. w
skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów
elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem, o czym wprost stanowi § 8 Rozporządzenia, o którym mowa
w pkt 8.4. SWZ. Zatem podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy lub na
,,paczce" dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. Opatrzenie właściwym
podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie
na ,,Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" nie jest równoznaczne ze
złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem
elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z uwagi na niezgodność
z art. 63 ustawy.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w ,,Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal oraz Regualminie ePUAP".
5. Identyfikator postępowania został wskazany w pkt 2. SWZ.
6. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz poczty
elektronicznej poprzez które Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku". Sposób wycofania oferty został
opisany w ,,Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP".
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń
oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
,,złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,komunikacji" wynosi 150 MB, a plików
przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 40 MB.
c.d. w Informacjach dodatkowych i w pkt 9 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą przy os.
Zgody 1 (31-949 Kraków), działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w ofercie i we wszelkich
dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie niniejszego postępowania jest Zamawiający -
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1 w Krakowie,
2) W Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z
postanowieniami RODO, kontakt e-mail: rodo@krakownh.pl, z którym można się kontaktować w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia,
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy pzp, konsekwencje niepodania danych wynikają z ustawy pzp.
7) Wykonawcy mają prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
o w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-06 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.261.1.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia: ,,Remont Klubu Wersalik filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta", obejmujący wymianę ścianki dzielącej kuchnię od sali klubowej (powiększenie kuchni),demontaż sceny przez wzgląd na wymogi p.poż. i utworzenie przejścia na poziomie 0 do kolejnych pomieszczeń, otwarcie Sali 0.14 (dotychczas warsztatowej) za sceną celem utworzenia kolejnego wyjścia ewakuacyjnego na klatkę schodową, demontaż parkietu i ułożenie podłogi z paneli , zabudowa instalacji C.O. płytami G-K, malowanie ścian i sufitów wyburzenie ścianek działowych w tym:
a) stawianie nowych ścianek GK i GKBI
b) murowanie ścianek z bloczków betonowych.
c) zabudowa instalacji z GK
d) wymiana drzwi wewnętrznych
e) wymiana posadzek (panele, płytki gres)
f) wylewki samopoziomujące
g) prace malarskie
h) układanie płytek ściennych
i) instalacja oświetleniowa (tylko okablowanie -bez montażu opraw)
j) oświetlenie ewakuacyjne (tylko okablowanie -bez montażu opraw)

UWAGA! dokumentacja projektowa załączona do SWZ dotyczy pełnego zamierzenia inwestycyjnego podzielonego na etapy. Zakres robót został ograniczony względem projektu do pom. 0.9 - 010. i 0.14 .Jedynie malowanie ścian i sufitów dotyczy całego Klubu WERSALIK.
Zakres prac nie obejmuje wyposażenia.

Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, dokumentacji projektowej, pozostałe załączniki do SIWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny (100%) 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu. 3. Oferta która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie
za najkorzystniejszą.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający? wybiera najkorzystniejsza ? ofertę ? w terminie
związania? oferta ? określonym? w SWZ. 7. Jeżeli? termin związania? oferta ? upłynie przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający? wezwie Wykonawcę,? którego? oferta otrzymała najwyższą ?
ocenę,? do wyrażenia,? w wyznaczonym przez Zamawiającego? terminie, pisemnej zgody na wybór? jego
oferty. 8. W przypadku braku zgody, o której? mowa powyżej , oferta podlega odrzuceniu, a
Zamawiający? zwraca się o wyrażenie? takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego? oferta została
najwyżej? oceniona, chyba ze? zachodzą ? przesłanki do unieważnienia? postepowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy - zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy - spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie obejmującym roboty ogólnobudowlane w tym remont instalacji elektrycznej
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania
doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1. SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o którym/-ch mowa w pkt
6.1.5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w
pkt 5.2. SWZ odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SWZ, wypełniony i podpisany
przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy. 2. Wraz z ofertą
Wykonawca składa:1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że
Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych; 2)
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie
wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej; Opisane powyżej zasady stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie niniejszego zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby.3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach
technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ - jeżeli dotyczy4) Oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - przy czym obowiązek ten dotyczy
wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117
ust. 4 ustawy. 5) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy, składa on
odrębne następujące oświadczenia: a) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz b) o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio: i. samego Wykonawcy lub każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; ii. podmiotu/-ów, na
którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy, według wzorów
zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B, C i D zał. nr 2 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy, są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, i przedstawić stosowne dokumenty (pełnomocnictwa) w składanej ofercie.
7.2. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:
7.2.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wskazane odpowiednio w pkt 6.1.5.1., a ponadto - na wezwanie Zamawiającego - także dokument opisany w pkt 6.2.1 SWZ dot. każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.2.2. jeżeli dotyczy - dokumenty wskazane w pkt 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5.1 dot. podmiotu udostępniającego zasoby, a ponadto - na wezwanie Zamawiającego - także 6.2.1. SWZ dot. podmiotu udostępniającego zasoby;
7.2.3. dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.1.2. SWZ (w tym dot. podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy);
7.2.4. ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, a także ewentualnie podmioty udostępniające zasoby - dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5.2 SWZ;
7.2.5. a na wezwanie Zamawiającego, ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument, także dokument wskazany w pkt 6.2.2. SWZ.
7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum) ponoszą, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności formy
pisemnej aneksu, z zastrzeżeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w
następujących przypadkach:
1) wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności
wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SWZ,
c. zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w wyniku zmian opisanych w pkt. 3);
2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zakresu świadczenia, sposobu realizacji umowy i
wynagrodzenia gdy są one spowodowane:
a. siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią COVID-19 stwierdzoną przez
uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem
wyjątkowym,
b. zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt. 3), zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
d. koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na
postęp technologiczny,
e. koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót
objętych niniejszą umową podstawową,
f. następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z
przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń,
uzgodnień
g. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia,
h. wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, długotrwałe deszcze, śnieg trwające pow. 7
dni lub mróz uniemożliwiający wykonanie robót zgodnie ze sztuką;
3) jakości lub innych parametrów materiałów, przy czym zmiana taka może być spowodowaną:
a. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowaną:
i. zaprzestaniem produkcji,
ii. udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac
budowy,
iii. wycofaniem z rynku tych materiałów,
b. dostępnością na rynku materiałów lub technologii pozwalających na:
i. zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,
ii. obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
iii. uzyskanie lepszej jakości robót,
iv. poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;
c. koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym
wykonaniem przedmiotu Umowy;
d. koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa;
c. d w informacjach dodatkowych pkt 9 ogłoszenia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny (100%) 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu. 3. Oferta która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie
za najkorzystniejszą.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający? wybiera najkorzystniejsza ? ofertę ? w terminie
związania? oferta ? określonym? w SWZ. 7. Jeżeli? termin związania? oferta ? upłynie przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający? wezwie Wykonawcę,? którego? oferta otrzymała najwyższą ?
ocenę,? do wyrażenia,? w wyznaczonym przez Zamawiającego? terminie, pisemnej zgody na wybór? jego
oferty. 8. W przypadku braku zgody, o której? mowa powyżej , oferta podlega odrzuceniu, a
Zamawiający? zwraca się o wyrażenie? takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego? oferta została
najwyżej? oceniona, chyba ze? zachodzą ? przesłanki do unieważnienia? postepowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.