Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie mapy do celów projektowych

Przedmiot:

Wykonanie mapy do celów projektowych

Data zamieszczenia: 2021-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe Przysucha
Al. Jana Pawła II 10
26-400 Przysucha
powiat: przysuski
Telefon: +48 (48) 675 23 52, +48 (48) 675 25 53, +48 (48) 675 23 39, +48 (48) 675 55 15
starostwo@przysucha.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przysucha
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 (48) 67
Termin składania ofert: 2021-09-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie mapy do celów projektowych drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny - Piec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sporządzenie 3 egz. map do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 333IW Dębiny - Piec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170".
2. Mapa do celów projektowych drogi powiatowej Nr 333IW Dębiny - Piec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 obejmuje działki drogowe:
- Nr 1787/3 obręb Dębiny, gmina Przysucha, powiat przysuski.
- Nr 1333 i 1627 obręb Ostrołęka, gmina Przytyk, powiat radomski. Nr 380, 381/1 obręb Piec, gmina Wieniawa, powiat przysuski.
3. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości wykonywanych prac w trakcie realizacji umowy, na dowolnych etapach technologicznych. Wyniki kontroli będą stanowiły podstawę do przyjęcia lub odrzucenia złożonej do kontroli dokumentacji z realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje o formalnościach zawarte zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
6. Zamówienie powinno być zrealizowane przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje.
7. Opracowanie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać i uwzględniać wszystkie obowiązujące w tym zakresie wymogi i przepisy.
8. Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekaże dokumentację powstałą w wyniku opracowania do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii w celu jej sprawdzenia, akceptacji i zaewidencjonowania.
9. Wykonawca powinien uzyskać oraz przekazać zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
10. W przypadku, gdy na danym terenie nie występują sieci eksploatowane przez instytucję, geodeta zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że uzgodnienia branżowe nie są wymagane.
11. Ponadto należy dołączyć szkic orientacyjny w pięciu egzemplarzach oraz oryginalne uzgodnienia branżowe z instytucjami, których uzbrojenie występuje w danym obszarze opracowania.
12. Wykonawca przekaże zamawiającemu mapę w wersji papierowej i elektronicznej (format .dxf i .pdf na adres e-mail oraz na płycie CD/DVD).
13. Ponadto należy wykonać dodatkowe pomiary w innych miejscach niezbędnych do ustalenia projektowanej rozbudowy, punkty te zamawiający wskaże w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

CPV: 71354000-4, 71355000-1

Dokument nr: ZP-I.272.26.2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.09.2021 r. o godz. 1015.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być doręczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub też osobiście w siedzibie Zamawiającego na adres:26-400 Przysucha, Aleja Jana Pawła II 10, pok. Nr 32 (sekretariat) na druku oferty stanowiącym załącznik nr1 do zapytania ofertowego do dnia 29.09.2021 r. do godz. 1000 w zaklejonej kopercie z opisem:
,,Oferta na:
Wykonanie mapy do celów projektowych drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny - Piec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170. Nie otwierać do dnia 29.09.2021 r. do godz. 1015"

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Do 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) podając:
a) nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy opatrzony pieczątką imienną,
b) cenę brutto wyrażoną w złotych Polskich - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę,
c) cenę brutto oferty należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego. (Dz. U. rok 2018 poz. 1025).
2. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
3. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę na formularzu ofertowym powinny uwzględniać zysk Wykonawcy oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu.
Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
Oferta powinna również zawierać w przypadku, gdy Wykonawcę w zapytaniu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze danego Wykonawcy.
2. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było ją odesłać w przypadku wpływu oferty po terminie lub stwierdzeniu jej nieważności.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty złożone w formie nieprzewidzianej w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego (nie data stempla pocztowego).
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów: - Cena 100%.
2. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wybrana oferta z najkorzystniejszą (najniższą) dla Zamawiającego ceną oraz podpisana umowa (której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) na jego realizację.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem bip.przysucha.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:
a) oryginał lub kserokopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy wykonawcy),
b) informacje o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
c) kserokopię uprawnień zawodowych do realizacji zamówienia osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Starostwa Powiatowego w Przysusze z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie.
4. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna z art. 13 ROPO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Przysuski - Starostwo Powiatowe w Przysusze, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, tel. (48) 675-23-52, fax 675-36-72, adres e-mail: starostwo@przysucha.pl
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia przedmiotowego zamówienia publicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby i podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji zamówienia publicznego i jego rozliczenia, a po zakończeniu realizacji zamówienia publicznego przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach;
5. decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; e) nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
7. podanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w przedmiotowym zamówieniu publicznym, w przypadku odmowy podania danych nie dojdzie do udziału przedmiotowym postępowaniu; 8. wszelkie informacje związane z udostępnieniem i przetwarzaniem danych osobowych przez Zleceniodawcę dostępne są na stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem: http://bip.przysucha.pl/Article/id.2617.html

Kontakt:
5. Wszelkich informacji udziela:
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Wlazło - Dział Techniczny Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze, kontakt: tel. 48 675-20-81, e-mail: pzdp@powiatprzysuski.eu,
- w zakresie zapytania ofertowego:
Magdalena Baca - Podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych, kontakt: tel. 48 675-23-52 wew. 67, e-mail: mbaca@powiatprzysuski.eu.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.