Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sali gimnastycznej

Przedmiot:

Budowa sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2021-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brzeźnica
Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
powiat: wadowicki
338792029, faks 338792092
gmina@brzeznica.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Brzeźnica
Wadium: 50.000,00 zł
Nr telefonu: 338792029, faks 3387
Termin składania ofert: 2021-10-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tłuczani
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zakres robót obejmuje budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tłuczani, Ul. Szkolna 9, 34-114 Tłuczań , na działkach nr: 1155/9, 1105/9, 1105/8 obręb 0013 Tłuczań.
Budynek będzie posiadał funkcję sali gimnastycznej z towarzyszącymi pomieszczeniami szatni, zespołów sanitarnych, magazynów i kotłowni.
3.2 Roboty obejmują między innymi wykonanie:

1. w branży budowlanej m.in.: roboty ziemne i rozbiórkowe, fundamenty, ściany, elementy betonowe i żelbetowe budynków ponad terenem, zbrojenie, dach sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej, stropodachy zaplecza sali gimnastycznej, tynki i okładziny wewnętrzne, podkłady i posadzki, stolarka i ślusarka budowlana, roboty malarskie, elewacja, wyposażenie,
2.instalacji elektrycznej w zakresie m.in.: zmiany istniejącego zasilania wraz z tablicą rozdzielczą, wykonania wyłącznika głównego wraz z zasilaniem nowych rozdzielnic sali gimnastycznej, robót w zakresie przewodów instalacji elektrycznej - gniazda wtykowe, gniazda DATA, oświetlenie, oprawy, zasilanie i sterowanie urządzeniami instalacji HVAC, wykonanie instalacji teletechnicznej - gniazd RJ, HDMI, szafy RACK, tablicy wyników, systemu nagłośnienia, kamer oraz wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i odgromowej wraz z wszelkimi pomiarami.
3. instalacji sanitarnych w zakresie m.in.: wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową 80kW, wentylacji mechanicznej wraz z budowa instalacji zewnętrznych tj.: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej oraz przebudową przyłącza gazowego i wodociągowego.
4. zagospodarowania terenu objęte dokumentacją projektową, m.in.: roboty związane z ukształtowaniem terenu, wykonaniem chodników, parkingu,
5. obsługi geodezyjnej.

CPV: 45212200-8, 45111291-4, 45231200-7, 45231300-8, 45311100-1, 45311200-2, 45315700-5, 45331100-7, 45331200-8, 45332000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00189201, ZP.271.232.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-07 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.brzeźnica.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-2021
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelka korespondencja w
postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@brzeznica.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej ,,RODO",
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@brzeznica.pl lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-07 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.232.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zakres robót obejmuje budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tłuczani, ul. Szkolna 9, 34-114 Tłuczań , na działkach nr: 1155/9, 1105/9, 1105/8 obręb 0013 Tłuczań.
Budynek będzie posiadał funkcję sali gimnastycznej z towarzyszącymi pomieszczeniami szatni, zespołów sanitarnych, magazynów i kotłowni.
3.2 Roboty obejmują między innymi wykonanie:

1. w branży budowlanej m.in.: roboty ziemne i rozbiórkowe, fundamenty, ściany, elementy betonowe i żelbetowe budynków ponad terenem, zbrojenie, dach sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej, stropodachy zaplecza sali gimnastycznej, tynki i okładziny wewnętrzne, podkłady i posadzki, stolarka i ślusarka budowlana, roboty malarskie, elewacja, wyposażenie,
2.instalacji elektrycznej w zakresie m.in.: zmiany istniejącego zasilania wraz z tablicą rozdzielczą, wykonania wyłącznika głównego wraz z zasilaniem nowych rozdzielnic sali gimnastycznej, robót w zakresie przewodów instalacji elektrycznej - gniazda wtykowe, gniazda DATA, oświetlenie, oprawy, zasilanie i sterowanie urządzeniami instalacji HVAC, wykonanie instalacji teletechnicznej - gniazd RJ, HDMI, szafy RACK, tablicy wyników, systemu nagłośnienia, kamer oraz wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i odgromowej wraz z wszelkimi pomiarami.
3. instalacji sanitarnych w zakresie m.in.: wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową 80kW, wentylacji mechanicznej wraz z budowa instalacji zewnętrznych tj.: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej oraz przebudową przyłącza gazowego i wodociągowego.
4. zagospodarowania terenu objęte dokumentacją projektową, m.in.: roboty związane z ukształtowaniem terenu, wykonaniem chodników, parkingu,
5. obsługi geodezyjnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231200-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium
a) Kryterium: Cena
C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60)

b) Kryterium Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty
Przyznane pkt za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty (G) = (Gb : Gn) x waga
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję i rękojmię,
Gb - gwarancja i rękojmia na roboty budowlane podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Gn - najdłuższa gwarancja i rękojmia na roboty zaoferowana w postępowaniu
waga - 40
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty - nie mniejszy niż 60 miesięcy.
Okres gwarancji na roboty udzielony na ponad 72 miesiące nie będzie punktowany.
W przypadku zaoferowania wymaganego okresu gwarancji tj (60 miesięcy), zamawiający przyznaje w tym kryterium 0 pkt nie stosując wyżej wskazanego wzoru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
- zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej,
o wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w formie załączonego do oferty - wykazu (załącznik nr 5 do SIWZ), przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

o wykonawca winien wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym co najmniej:
- jedna osoba pełniąca funkcję kierownika budowy o uprawnieniach bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
- jedna osoba pełniąca funkcję kierownika robót o uprawnieniach bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- jedna osoba pełniąca funkcję kierownika robót o uprawnieniach bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych,

oraz przedstawić informację o podstawie do dysponowania tymi osobami w formie załączonego do oferty wykazu (załącznik nr 6 do SWZ).
Kierownik budowy z dniem podpisania umowy przejmie obowiązki Kierownika budowy nad realizowaną inwestycją i złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika budowy.
Wskazany Kierownik budowy będzie obecny na budowie osobiście w trakcie realizacji robót. Kierownik budowy oraz ( jeżeli wystąpią) Kierownicy robót będą czynnie współuczestniczyć we wszystkich naradach budowy i wszystkich czynnościach odbiorowych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale VIII. pkt 2. d);

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale VIII. pkt 2. d);
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik
4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. Zobowiązanie, jeżeli dotyczy.
7. W przypadku, polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Kosztorys ofertowy zaleca się złożyć wraz z ofertą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości - 50.000,00 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami § 16 projektowanych postanowień umowy -Załącznik nr 4 do SWZ niniejszego postępowania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium
a) Kryterium: Cena
C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60)

b) Kryterium Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty
Przyznane pkt za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty (G) = (Gb : Gn) x waga
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję i rękojmię,
Gb - gwarancja i rękojmia na roboty budowlane podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Gn - najdłuższa gwarancja i rękojmia na roboty zaoferowana w postępowaniu
waga - 40
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty - nie mniejszy niż 60 miesięcy.
Okres gwarancji na roboty udzielony na ponad 72 miesiące nie będzie punktowany.
W przypadku zaoferowania wymaganego okresu gwarancji tj (60 miesięcy), zamawiający przyznaje w tym kryterium 0 pkt nie stosując wyżej wskazanego wzoru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.