Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA BUDYNKU

Przedmiot:

PRZEBUDOWA BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ W EŁKU
ul. Armii Krajowej 17 B
19-300 Ełk
powiat: ełcki
87 6218089
sekretariat@biblioteka.elk.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 87 6218089
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI W EŁKU - 2 ETAP IZOLACJA FUNDAMENTÓW
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku przy Ul. Armii Krajowej 17B. Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z opłatą za czasowe zajęcie tego pasa. Wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy oraz doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego.
b) Zabezpieczenie placu budowy,
c) Rozbiórka nawierzchni utwardzonych wokół budynku z odzyskiem materiałów.
d) Wykonanie robót ziemnych wraz z odwiezieniem gruntu,
e) Wykonanie izolacji fundamentów,
f) Zasypanie i zagęszczenie wykopów z dostarczonego materiału,
g) Odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych,
h) Remont elewacji północnego szczytu budynku
i) Uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac budowlanych,
j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi:
o oświadczenia kierownika budowy,
o protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
o atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,
o inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
UWAGA:
Z zakresu zamówienia Zamawiający wyklucza pozostałe elementy przebudowy budynku.
W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:
a) zaopatrzyć się w media bytowe (tj. energia elektryczna, woda) na czas realizacji robót budowlanych,
b) przy pracach ziemnych pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze względu na możliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione na załączonych mapach,
c) zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami,
d) uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych na wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji - należy przyjąć 2 przeglądy rocznie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią (z uwzględnieniem ww. zakresu) projekt budowlany ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ), ZMIANĄ UKŁADU FUNKCJONALNEGO, DOCIEPLENIEM BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. 397/1, 397/2, 400/28, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 17B W EŁKU" oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.
Wykonawca powinien przeanalizować załączone dokumenty i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę, gdyż - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wynikającej z zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnie skalkulowanej ceny lub pominięcia robót niezbędnych do wykonania umowy. Załączone przedmiary są przykładowe.

1.2. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.
1.2.1. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.
1.2.2. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
1.2.3. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
1.2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo Budowlane", oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. ,,O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami".
2. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji: 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.

CPV: 45320000-6, 45111000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00191777, MBP.341.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej - adres email sekretariat@biblioteka.elk.pl.
Identyfikator w ePUAP: mbpelk
Nazwa podmiotu w ePUAP: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
Adres skrzynki ePUAP: /mbpelk/SkrytkaESP
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.z2020 poz. 2415).
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika",
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy Ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy Ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.
b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@biblioteka.elk.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI W EŁKU - 2 ETAP IZOLACJA FUNDAMENTÓW , Nr sprawy: MBP.341.7.2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-11 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MBP.341.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 5941671,61 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60440,44 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku przy ul. Armii Krajowej 17B. Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z opłatą za czasowe zajęcie tego pasa. Wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy oraz doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego.
b) Zabezpieczenie placu budowy,
c) Rozbiórka nawierzchni utwardzonych wokół budynku z odzyskiem materiałów.
d) Wykonanie robót ziemnych wraz z odwiezieniem gruntu,
e) Wykonanie izolacji fundamentów,
f) Zasypanie i zagęszczenie wykopów z dostarczonego materiału,
g) Odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych,
h) Remont elewacji północnego szczytu budynku
i) Uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac budowlanych,
j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi:
o oświadczenia kierownika budowy,
o protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
o atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,
o inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
UWAGA:
Z zakresu zamówienia Zamawiający wyklucza pozostałe elementy przebudowy budynku.
W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:
a) zaopatrzyć się w media bytowe (tj. energia elektryczna, woda) na czas realizacji robót budowlanych,
b) przy pracach ziemnych pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze względu na możliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione na załączonych mapach,
c) zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami,
d) uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych na wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji - należy przyjąć 2 przeglądy rocznie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią (z uwzględnieniem ww. zakresu) projekt budowlany ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ), ZMIANĄ UKŁADU FUNKCJONALNEGO, DOCIEPLENIEM BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. 397/1, 397/2, 400/28, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 17B W EŁKU" oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.
Wykonawca powinien przeanalizować załączone dokumenty i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę, gdyż - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wynikającej z zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnie skalkulowanej ceny lub pominięcia robót niezbędnych do wykonania umowy. Załączone przedmiary są przykładowe.

1.2. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.
1.2.1. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.
1.2.2. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
1.2.3. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
1.2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo Budowlane", oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. ,,O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami".
2. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji: 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium Waga
Cena 60
Gwarancja 40

1.1. Kryterium Cena (Wc)
Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów - przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
Wc = Cn/Cp x 60
Cn - najniższa oferowana cena
Cp - cena oferty porównywanej
Wc - wynik

1.2. Kryterium Gwarancja (Wg)
Oferta zawierająca gwarancję na przedmiot zamówienia powyżej 36 miesięcy otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 40 - okres oferowanej gwarancji
należy określić w pełnych miesiącach.

Sposób punktacji za okres gwarancji:
Wg = Gp/Gn x 40
Gp- okres gwarancji oferty porównywanej po odliczeniu okresu wymaganego tj. 36 miesięcy
Gn - najdłuższy oferowany okres gwarancji po odliczeniu okresu wymaganego tj. 36 miesięcy
Wg - wynik

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
Gwarancja udzielona na 60 miesięcy i więcej, będzie przyjęta do liczenia punktacji w tym kryterium jako 60 miesięcy.

Uwaga: minimalny wymagany okres gwarancji to 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego, oferta z gwarancją poniżej 36 miesięcy będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

2. Wynik
Oferta, która uzyska największą sumę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

W= Wc + Wg
W - wynik punktowy oferty
Wc - wynik punktowy w kryterium ceny
Wg - wynik punktowy w kryterium gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, tj. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (wzór załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach:
? w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego.
? w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót,
2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku:
? wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych,
? konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót,
? postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej,
? wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,
? wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy,
? innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.
3. Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku zmiany:
? w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium Waga
Cena 60
Gwarancja 40

1.1. Kryterium Cena (Wc)
Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów - przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
Wc = Cn/Cp x 60
Cn - najniższa oferowana cena
Cp - cena oferty porównywanej
Wc - wynik

1.2. Kryterium Gwarancja (Wg)
Oferta zawierająca gwarancję na przedmiot zamówienia powyżej 36 miesięcy otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 40 - okres oferowanej gwarancji
należy określić w pełnych miesiącach.

Sposób punktacji za okres gwarancji:
Wg = Gp/Gn x 40
Gp- okres gwarancji oferty porównywanej po odliczeniu okresu wymaganego tj. 36 miesięcy
Gn - najdłuższy oferowany okres gwarancji po odliczeniu okresu wymaganego tj. 36 miesięcy
Wg - wynik

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
Gwarancja udzielona na 60 miesięcy i więcej, będzie przyjęta do liczenia punktacji w tym kryterium jako 60 miesięcy.

Uwaga: minimalny wymagany okres gwarancji to 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego, oferta z gwarancją poniżej 36 miesięcy będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

2. Wynik
Oferta, która uzyska największą sumę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

W= Wc + Wg
W - wynik punktowy oferty
Wc - wynik punktowy w kryterium ceny
Wg - wynik punktowy w kryterium gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.