Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku

Przedmiot:

Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wągrowiec
Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
powiat: wągrowiecki
672680800, faks 672680803
wagrow@wokiss.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wągrowiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 672680800, faks 6726
Termin składania ofert: 2021-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: Ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, Działka o nr ewidencyjnym: 5516, Obręb ewidencyjny: Miasto Wągrowiec, Gmina Miejska Wągrowiec, Powiat: wągrowiecki, Województwo: wielkopolskie.
Zadanie Nr 1 pn.: ,,Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy".
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Umożliwienie osobom na wózku oraz ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi i innym użytkownikom komunikacji w budynku, poprzez dostawę i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych.
Przewiduje się dostawę i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych - dźwig o napędzie elektrycznym, bezreduktorowym, udźwig min. 5 osób, liczna przystanków 4, prędkość podnoszenia min. 1m/s, wolna przestrzeń na platformie min. 1400 x 1400 mm, sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze góra-dół, kabina przelotowa pod kątem 90st., drzwi przystankowe - automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe 4szt. stal nierdzewna szczotkowana, drzwi kabinowe - automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe 2szt. stal nierdzewna szczotkowana, maszynownia - w nadszybiu (szafa sterowa montowana na ścianie na najwyższym przystanku ) stal nierdzewna szczotkowana, kabina - ściany: stal nierdzewna szczotkowana, podłoga: płytki antypoślizgowe, sufit: stal nierdzewna oświetlenie typu LED, bariera świetlna, wyświetlacz matrycowy, kaseta dyspozycji standardowa długa ze stali nierdzewnej, przyciski z kodem Braillea, interkom, przyciski otwierania i zamykania drzwi, sygnalizacja przeciążenia, gong, lustro (na ścianie), poręcz, systemem wentylacji i odprowadzeniem skroplin. Na każdym przystanku wyświetlacz i strzałki kontynuacji jazdy montowana na ścianie. Zjazd pożarowy. Komunikacja ze służbami ratowniczymi poprzez system GSM. Zjazd awaryjny do najbliższego przystanku. W zakres prac wchodzi również opracowanie indywidualnej dokumentacji wykonawczej. W ramach zadania przewiduje się również budowę szybu windowego o konstrukcji żelbetowej, z wypełnieniem z cegieł silikatowych, wraz z okładziną z paneli stalowych i przeszklonym wiatrołapem, zabezpieczającym szyb przed przemarzaniem.
W związku z przewidywaną lokalizacją szybu windowego w szycie budynku od strony wschodniej, w ramach koniecznych robót przygotowawczych, wykonać należy:
- rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych,
- rozkucie otworów drzwiowych do windy,
- wywiezienie gruzu z rozbiórki wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem i opłatą utylizacyjną,
- wykucie z muru krat, ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, okien PCV i podokienników.
- dostosowanie wielkości otworów w ścianie szczytowej do potrzeb windy poprzez częściowe zamurowanie z cegły pełnej oraz osadzenie nadproży prefabrykowanych.
2) Udogodnienie dla osób na wózku oraz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w komunikacji w otoczeniu budynku, poprzez utworzenie w pobliżu wejścia do budynku oraz wejścia do windy miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania utwardzenia terenu.
Zlokalizowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w pobliżu widny wiąże się z koniecznością rozebrania znajdującego się tam budynku gospodarczego. Zapewni to swobodny dostęp do windy oraz nie zakłóci ruchu pozostałych pojazdów po terenie nieruchomości. W ramach koniecznych do wykonania robót przewiduje się:
- rozebranie budynku gospodarczego. Budynek przewidziany do rozbiórki to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim, krytym papą. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany wewnętrzne i działowe wykonane są z cegły silikatowej pełnej. Stropodach wykonano z płyt korytkowych z pokryciem papowym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy: 41,78m2. Powierzchnia użytkowa: 33,46m2. Powierzchnia zabudowy: 41,78m2. Kubatura: 125,00m3. Wysokość: 3,00m.
- wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni około 84m2, wraz z pełnym zakresem robót ziemnych, wykonaniem warstwy odsączającej, podbudową z kruszywa oraz nawierzchnią z kostki,
- przebudowę wejścia do piwnicy poprzez osadzenie blachy stalowej ryflowanej w ramie stalowej, z możliwością demontażu, do umożliwi przejście oraz przejazd wzdłuż budynku np. na wózku,
- uzupełnienie ogrodzenia w związku z rozbiórką budynku, na wzór istniejącego - ok.9 mb,
- oznakowanie poziome miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej, przez malowanie farbą chlorokauczukową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zadanie Nr 2 pn.: ,,Roboty w zakresie ocieplenia i inne roboty towarzyszące związane z budową windy".
Zakres zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z ociepleniem jednej ze ścian szczytowych budynku Urzędu Gminy Wągrowiec oraz wykonania innych robót towarzyszących, związanych z ociepleniem, takich jak wymiana części obróbek blacharskich oraz fragmentu instalacji odgromowej. Wykonanie w/w robót jest niezbędne przed budową windy i wykonaniem utwardzenia terenu w obrębie dojścia do windy.
W szczególności, należy wykonać:
1) Ocieplenie ściany zewnętrznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
Powierzchnia ścian do ocieplenia około 121m2.
2) Ocieplenie ścian fundamentowych - wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
Powierzchnia ścian do ocieplenia około 20m2.
3) Obróbki blacharskie związane z dociepleniem
4) Wymiana fragmentu instalacji odgromowej
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Zadanie Nr 3 pn.: ,,Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności".
Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zamówienia (odbioru końcowego inwestycji). Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądu technicznego urządzenia dźwigowego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 8 ust. 4, oraz art. 23 ust. 5, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. 2021, poz. 272 t. j. ze zm.).
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, (tj. projekt budowlany, przedmiary robót, Plan BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót które ą załącznikami do SWZ.

CPV: 45313100-5, 45111200-0, 45111291-4, 45111300-1, 45223500-1, 45223800-4, 45233200-1, 45261210-9, 45262500-6, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00190798, IGP.271.1.11.2021.FZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz składanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 (tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego), składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu domeny platformazakupowa.pl udostępnionej przez Usługodawcę - operatora platformazakupowowa.pl (zwanej dalej ,,platformazakupowa.pl", którym jest Open Nexus Sp z o.o.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, powinien założyć Konto Użytkownika na ,,platformazakupowa.pl", co umożliwi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności umożliwiających uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu - dostęp do formularzy do komunikacji oraz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty.
5) Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu nieodpłatnych usług dla Konta Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny ,,platformazakupowa.pl" opisane zostały w Regulaminie platforma zakupowa.pl dla Użytkowników
(Wykonawców) - zwanego dalej ,,Regulaminem"- dostępnego w zakładce
,,Regulamin".
6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania: akceptuje warunki korzystania z ,,platformazakupowa.pl" określone w ,,Regulaminie" oraz uznaje go za wiążący, stosuje i zapoznał się z Instrukcją.
7) W w/w dokumentach opisano wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji.
8) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie wskazanym w SWZ odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
9) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
10) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wągrowiec reprezentowana przez Wójta Gminy Wągrowiec (adres: Ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800, e-mail: wagrow@wokiss.pl .
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych,
4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp,
5) odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp. Pani/pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, dostawcy platformy zakupowej
Open NEXUS.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp,
7) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
9) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
12) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
13) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora,
14) od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych
danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,
15) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
16) ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-08 09:00
Miejsce składania ofert: Na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.1.11.2021.FZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, Działka o nr ewidencyjnym: 5516, Obręb ewidencyjny: Miasto Wągrowiec, Gmina Miejska Wągrowiec, Powiat: wągrowiecki, Województwo: wielkopolskie.
Zadanie Nr 1 pn.: ,,Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy".
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Umożliwienie osobom na wózku oraz ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi i innym użytkownikom komunikacji w budynku, poprzez dostawę i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych.
Przewiduje się dostawę i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych - dźwig o napędzie elektrycznym, bezreduktorowym, udźwig min. 5 osób, liczna przystanków 4, prędkość podnoszenia min. 1m/s, wolna przestrzeń na platformie min. 1400 x 1400 mm, sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze góra-dół, kabina przelotowa pod kątem 90st., drzwi przystankowe - automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe 4szt. stal nierdzewna szczotkowana, drzwi kabinowe - automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe 2szt. stal nierdzewna szczotkowana, maszynownia - w nadszybiu (szafa sterowa montowana na ścianie na najwyższym przystanku ) stal nierdzewna szczotkowana, kabina - ściany: stal nierdzewna szczotkowana, podłoga: płytki antypoślizgowe, sufit: stal nierdzewna oświetlenie typu LED, bariera świetlna, wyświetlacz matrycowy, kaseta dyspozycji standardowa długa ze stali nierdzewnej, przyciski z kodem Braillea, interkom, przyciski otwierania i zamykania drzwi, sygnalizacja przeciążenia, gong, lustro (na ścianie), poręcz, systemem wentylacji i odprowadzeniem skroplin. Na każdym przystanku wyświetlacz i strzałki kontynuacji jazdy montowana na ścianie. Zjazd pożarowy. Komunikacja ze służbami ratowniczymi poprzez system GSM. Zjazd awaryjny do najbliższego przystanku. W zakres prac wchodzi również opracowanie indywidualnej dokumentacji wykonawczej. W ramach zadania przewiduje się również budowę szybu windowego o konstrukcji żelbetowej, z wypełnieniem z cegieł silikatowych, wraz z okładziną z paneli stalowych i przeszklonym wiatrołapem, zabezpieczającym szyb przed przemarzaniem.
W związku z przewidywaną lokalizacją szybu windowego w szycie budynku od strony wschodniej, w ramach koniecznych robót przygotowawczych, wykonać należy:
- rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych,
- rozkucie otworów drzwiowych do windy,
- wywiezienie gruzu z rozbiórki wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem i opłatą utylizacyjną,
- wykucie z muru krat, ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, okien PCV i podokienników.
- dostosowanie wielkości otworów w ścianie szczytowej do potrzeb windy poprzez częściowe zamurowanie z cegły pełnej oraz osadzenie nadproży prefabrykowanych.
2) Udogodnienie dla osób na wózku oraz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w komunikacji w otoczeniu budynku, poprzez utworzenie w pobliżu wejścia do budynku oraz wejścia do windy miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania utwardzenia terenu.
Zlokalizowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w pobliżu widny wiąże się z koniecznością rozebrania znajdującego się tam budynku gospodarczego. Zapewni to swobodny dostęp do windy oraz nie zakłóci ruchu pozostałych pojazdów po terenie nieruchomości. W ramach koniecznych do wykonania robót przewiduje się:
- rozebranie budynku gospodarczego. Budynek przewidziany do rozbiórki to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim, krytym papą. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany wewnętrzne i działowe wykonane są z cegły silikatowej pełnej. Stropodach wykonano z płyt korytkowych z pokryciem papowym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy: 41,78m2. Powierzchnia użytkowa: 33,46m2. Powierzchnia zabudowy: 41,78m2. Kubatura: 125,00m3. Wysokość: 3,00m.
- wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni około 84m2, wraz z pełnym zakresem robót ziemnych, wykonaniem warstwy odsączającej, podbudową z kruszywa oraz nawierzchnią z kostki,
- przebudowę wejścia do piwnicy poprzez osadzenie blachy stalowej ryflowanej w ramie stalowej, z możliwością demontażu, do umożliwi przejście oraz przejazd wzdłuż budynku np. na wózku,
- uzupełnienie ogrodzenia w związku z rozbiórką budynku, na wzór istniejącego - ok.9 mb,
- oznakowanie poziome miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej, przez malowanie farbą chlorokauczukową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zadanie Nr 2 pn.: ,,Roboty w zakresie ocieplenia i inne roboty towarzyszące związane z budową windy".
Zakres zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z ociepleniem jednej ze ścian szczytowych budynku Urzędu Gminy Wągrowiec oraz wykonania innych robót towarzyszących, związanych z ociepleniem, takich jak wymiana części obróbek blacharskich oraz fragmentu instalacji odgromowej. Wykonanie w/w robót jest niezbędne przed budową windy i wykonaniem utwardzenia terenu w obrębie dojścia do windy.
W szczególności, należy wykonać:
1) Ocieplenie ściany zewnętrznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
Powierzchnia ścian do ocieplenia około 121m2.
2) Ocieplenie ścian fundamentowych - wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
Powierzchnia ścian do ocieplenia około 20m2.
3) Obróbki blacharskie związane z dociepleniem
4) Wymiana fragmentu instalacji odgromowej
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Zadanie Nr 3 pn.: ,,Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności".
Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zamówienia (odbioru końcowego inwestycji). Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądu technicznego urządzenia dźwigowego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 8 ust. 4, oraz art. 23 ust. 5, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. 2021, poz. 272 t. j. ze zm.).
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, (tj. projekt budowlany, przedmiary robót, Plan BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót które ą załącznikami do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt V.4. SWZ,
2) wielkość zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego,
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert:

Kryterium nr 1 - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

Cena najniższa
-------- x 60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Cena badana

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Kryterium nr 2 - Okres gwarancji- waga kryterium 40%
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji
badanej oferty
-------- x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Ważne regulacje - wymagania w zakresie kryterium nr 2:
1) okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
2) minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,
3) maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 96 miesięcy,
4) okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
5) w przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji tj. 60 miesięcy i taki termin zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą,
6) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w kryterium ,,okres gwarancji" zostanie przyjęty okres 96 miesięcy; z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy,
7) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
8) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych urządzeń. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od wykonania przez Zamawiającego płatnych: konserwacji, przeglądów itp. Wykonawca zobowiązuje się je wykonać bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji.
2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena" + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji".
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena".
4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą - określonym w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej: tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200 000,00 zł.
W przypadku, gdy wartość ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenie niniejszego postępowania). Jeżeli w tym nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
2) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, 1 zamówienie polegające na budowie windy osobowej o wartości tych prac minimum 130 000,00 zł NETTO.
W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
b) dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi - zapewnią nadzór nad robotami w postaci: kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych, posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (konstrukcyjno-budowlanej i instalacji elektrycznych).

Zamawiający będzie uznawał uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także będzie uznawał kwalifikacje zawodowe nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w Ustawie z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w wymaganym zakresie.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 4 do SWZ .
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ - STANOWIĄCE OFERTĘ
1. Formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku braku podania w ofercie ww. danych Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument - jeśli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w punkcie 2.
Powyższe uregulowanie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenia zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w takim przypadku powinno zawierać: nazwę postępowania o udzielenie zamówienia, Nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, ustanowienie pełnomocnika oraz jego umocowanie.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie XIX - XXI SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, (wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 2 do SWZ)
Oświadczenie należy złożyć formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- podmiot udostępniający zasoby, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji takiego podmiotu. W takim wypadku Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy (o ile dotyczy) potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu lub jego pełnomocnika.
Wykaz pozostały dokumentów znajduje się w pkt XXII. I SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) wspólnie spełnią warunki udziału w postępowaniu
b) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 ust.1
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizacje zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) jeśli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4) Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane i usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie aneksu do Umowy na podstawie art.455 ust.1 pkt 1 w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku konieczności udzielenia zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie (w tym m.in. robót dodatkowych); pod warunkiem wykonania protokołu koniczności, z którego będzie wynikała konieczność / zasadność wykonania tych robót oraz wydłużenie terminu realizacji;
2) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, epidemię, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec, pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron lub sporządzeniem protokołu z udziałem uczestników procesu budowlanego; wniosek lub protokół powinien zawierać opis zaistniałej sytuacji, jej wpływ na realizację zamówienia oraz oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację;
3) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia, zdrowia na budowie, pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron lub sporządzeniem protokołu z udziałem uczestników procesu budowlanego; wniosek lub protokół powinien zawierać opis zaistniałej sytuacji, jej wpływ na termin realizacji zamówienia oraz ewentualne dowody (np. kopie decyzji administracyjnych), inne dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację;
4) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności, pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron lub sporządzeniem protokołu z udziałem uczestników procesu budowlanego; wniosek lub protokół powinien zawierać opis zaistniałej sytuacji, jej wpływ na termin realizacji zamówienia oraz ewentualne dowody (np. kopie decyzji administracyjnych), inne dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację;
5) zmiana terminu realizacji umowy aneksem do umowy, w przypadku konieczności zapewnienia dłuższego terminu realizacji robót, wynikających z terminów dostaw materiałów lub urządzeń (w tym w związku z panującym stanem pandemii), pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę, udokumentowania go (np. poprzez przedstawienia kopii zamówień, zleceń, umów, informacji od dostawców); powyższa okoliczność powinna znaleźć odzwierciedlenie w protokole spisanym przez uczestników procesu budowlanego;
6) zmiana kierownika budowy (kierowników robót) i inspektora nadzoru - pod warunkiem złożenia pisemnego zawiadomienia jednej ze stron z uzasadnieniem i udokumentowaniem, że zaproponowany nowy kierownik budowy (robót) spełnia wymagania postawione w SWZ;
7) Zmiana kwoty umownej:
Pozostałe zmiany umowy znajdują się w paragrafie 9 projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert:

Kryterium nr 1 - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

Cena najniższa
-------- x 60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Cena badana

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Kryterium nr 2 - Okres gwarancji- waga kryterium 40%
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji
badanej oferty
-------- x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Ważne regulacje - wymagania w zakresie kryterium nr 2:
1) okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
2) minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,
3) maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 96 miesięcy,
4) okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
5) w przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji tj. 60 miesięcy i taki termin zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą,
6) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w kryterium ,,okres gwarancji" zostanie przyjęty okres 96 miesięcy; z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy,
7) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
8) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych urządzeń. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od wykonania przez Zamawiającego płatnych: konserwacji, przeglądów itp. Wykonawca zobowiązuje się je wykonać bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji.
2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena" + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji".
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena".
4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą - określonym w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.