Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo
powiat: gnieźnieński
tel. (061) 427-59-20, tel: (61) 427-59-31, 61 427 59 21
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Łubowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (061) 427-59-20
Termin składania ofert: 2021-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Łubowo

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubowo, dz. nr 71/11 , obręb Łubowo, gmina Łubowo".

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w m. Łubowo dz. 71/11 obręb Łubowo, gmina Łubowo ,na którą składają się w szczególności:
-montaż szafki oświetleniowej SO,
-budowa linii kablowej nN 0,4kV
-ustawienie słupów oświetleniowych,
-montaż opraw oświetleniowych,
zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce inwestycji: Łubowo dz. 71/11 obręb ewidencyjny nr 0008 Łubowo; jednostka ewidencyjna nr 300306_2 Łubowo; gmina Łubowo; powiat gnieźnieński; województwo wielkopolskie.

Dokument nr: 1/09/2021

Otwarcie ofert: Ogłoszenie wyników rozeznania cenowego nastąpi w dniu 1 października 2021 r. poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną do każdego z oferentów.

Składanie ofert:
- ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 30 września 2021, do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Łubowo, Łubowo 1, w biurze podawczym
z dopiskiem nie otwierać przed godz. 15.00 dnia 30 września 2021r..

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
40 dni od podpisania umowy

Wymagania:
Z wyłączeniem procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia (art. 2 ust.1 pkt 1. ustawy z 11.09.2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami)
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
o posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
o posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
o znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia,
o których rachunek bankowy wskazany w umowie jest rachunkiem firmowym wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej i widnieje na białej liście podatników VAT,
o gwarancja standardowa 36 miesięcy.

5. Zawartość oferty.
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
o formularz ofertowy
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji - cena ryczałtowa.
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- Najniższej ceny brutto - Cena-100%.
8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny na załączonym druku - ,,Formularz ofertowy",
- Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

Kontakt:
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
o Komplet dokumentów w załączeniu
o Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Joanna Hulewicz tel: (61) 427-59-31 lub Tomasz Hartwich: 61 427 59 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.