Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: TERMOMODERNIZACJA DOMU

Przedmiot:

TERMOMODERNIZACJA DOMU

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
powiat: Katowice
dzp@sum.edu.pl
https://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RZP/TP/61/21 TERMOMODERNIZACJA DOMU STUDENCKIEGO NR 1
PRZY UL. OSTROGÓRSKIEJ 30 W SOSNOWCU WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych składających się na termomodernizację budynku zbiorowego zamieszkania - Domu Studenckiego nr 1 przy Ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu wraz z przewiązką.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45223000-6, 45233140-2, 45233222-1, 45262100-2, 45262521-9, 45262700-8, 45262800-9, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00192305, RZP/TP/61/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sum.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sum.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://sum.eb2b.com.pl
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa RegulaminPlatformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://tt.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Danych Osobowych Wykonawców i osób uczestniczących
w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod numerem tel. 32 208 3630 lub przez stronę internetową sum.edu.pl lub email: iod@sum.edu.pl;
3) dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących
w przedmiotowym postępowaniu są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Zamawiającego posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 Pzp oraz art. 74 ust. 4 Pzp;
5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Dla dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla projektów realizowanych z funduszy Unii europejskie, funduszy pozaunijnych
i innych państw data archiwizacji liczona jest od roku kolejnego od daty zakończenia programu lub projektu, chyba że umowa przewiduje inaczej.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-15 11:00
Miejsce składania ofert: https://sum.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/TP/61/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych składających się na termomodernizację budynku zbiorowego zamieszkania - Domu Studenckiego nr 1 przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu wraz z przewiązką.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45262700-8 - Przebudowa budynków

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432112-2 - Kładzenie nawierzchni

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych i użytych materiałów > 5 ? 7 lat
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: przenikalność stolarki okiennej współczynnik 0,9 W / (m2*K)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
w zakresie wymaganego doświadczenia:
Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku jeżeli wykaże, należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, dwa zamówienia na roboty budowlane obejmujące termomodernizację (docieplenie ścian, wymiana okien), przy czym każde z tych zamówień ma spełniać poniższe wymagania:
1) wykonane docieplenie: powierzchnia minimum 900 m2
2) wymiana okien: powierzchnia: minimum 165 m2
3) obejmowało branżę konstrukcyjno - budowlaną.

w zakresie dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 6);
Wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 7).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się przez kilku wykonawców o zamówienie, oświadczenie z art. 125 Pzp składa każdy z nich (konsorcjum, spółka cywilna).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez kilku wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ustawy Pzp).
Szczegółowe informacje w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia:
a) poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji;
b) poprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony, w tym również spowodowane przez tzw. ,,siłę wyższą" np. pożar, zalanie itp.;
c) poprzez jego przedłużenie w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wymagających aktualizacji Dokumentacji;
d) poprzez jego przedłużenie w przypadku wystąpienia wad lub braków Dokumentacji wymagających wprowadzenia w niej zmian;
e) poprzez jego przedłużenie w przypadku konieczności wprowadzenia zmian
na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;
We wskazanych powyżej przypadkach Strony obowiązane są wzajemnie się poinformować o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny Aneks do umowy.
2) zmiany materiałów przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że będą to zmiany korzystne dla Zamawiającego powodujące:
a) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy;
b) poprawienie parametrów technicznych realizowanego przedmiotu Umowy;
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Zmiany opisane powyżej każdorazowo podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego (w porozumieniu z projektantem) oraz pozostają bez wpływu na cenę wykonania przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
3) zmiany producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów. Każdorazowo zmiana podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego (w porozumieniu z projektantem) oraz pozostaje bez wpływu na cenę wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
4) zmiany podwykonawcy
W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego
o zaistniałej zmianie zgodnie z procedurą opisaną w umowie. Jeżeli Wykonawca, spełniając w postępowaniu warunek wiedzy i doświadczenia opierał się na doświadczeniu podwykonawcy, który podlega zmianie, podwykonawca wprowadzany na jego miejsce winien spełniać wymagania zgodnie z warunkami postępowania, w tym również nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę;
5) zmiany kierownika robót z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) spełniające warunki co najmniej takie, jak podano w SWZ,
6) zmiany osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego czy Wykonawcy,
7) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.),
Zmiany, o których mowa pkt 5-7, mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymagają zawarcia Aneksu do umowy.
8) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
W takim przypadku Strony winny się powiadomić (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany. W zależności od tego, czy zmiana wpływa na postanowienia Umowy czy też wyłącznie na kwestie nieuregulowane w niej pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio Aneks do umowy lub wyrazi pisemną zgodę na zmianę.
cd.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych i użytych materiałów > 5 ? 7 lat
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: przenikalność stolarki okiennej współczynnik 0,9 W / (m2*K)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
Termin związania ofertą: do 2021-11-13

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.