Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku usługowego

Przedmiot:

Budowa budynku usługowego

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Orzysz
Rynek 3
12-250 Orzysz
powiat: piski
87 3070160, faks 87 3070950
um@orzysz.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orzysz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 87 3070160, faks 87
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku usługowego- informacja turystyczna z wiatą przystankową
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu usługowego z przeznaczeniem na informację turystyczną wraz z WC przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych oraz wiata przystankowa.

o Powierzchnia zabudowy o 48,00 m2
o Powierzchnia użytkowa ogółem o 38,50 m2
o Kubatura o 185,00 m3
o Wysokość obiektu o 4,50 m
o Wymiary/szerokość x długość/ o 4,00 m x 12,00 m
o Ilość kondygnacji nadziemnych o 1,0
o Zaopatrzenie w energię elektryczną o z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego zlokalizowanego w budynku Ratusza przy Ul. Rynek 3 w Orzyszu. Należy uwzględnić montaż podlicznika.
o Zaopatrzenie w wodę o z projektowanego przyłącza wodociągowego
o Odprowadzenie wód opadowych o Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce
o Odprowadzenie ścieków bytowych o do sieci kanalizacyjnej gminnej poprzez projektowane przyłącze
o Ogrzewanie o elektryczne

Wykaz pomieszczeń
o 1 o Wiata- powierzchnia użytkowa 20,50 m2
o 2 o Pom. usługowe- 13,10 m2
o 3 o WC- 4,90 m2

Uwaga! Prace ziemne obejmujące zakres zamówienia zgodnie z Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ.ELK.5142.118.2021.JS należy wykonać pod nadzorem archeologicznym, na który należy uzyskać odrębne pozwolenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia dot. teletechniki- Zał. Nr 8

CPV: 45000000-7, 32412100-5, 45213240-7, 45231000-5, 45231300-8, 45310000-3, 45311000-0, 45316000-5, 45321000-3, 45330000-9-

Dokument nr: 2021/BZP 00192142, WPF.271.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego po adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal
W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się również komunikację między Zamawiającym
a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: um@orzysz.pl
Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP ( nazwa odbiorcy) to Urząd Miejski w Orzyszu, Adres
skrytka e-PUAP: /umorzysz/SkrytkaESP Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego po adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się również komunikację między
Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: um@orzysz.pl
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do
komunikacji".
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami
prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, ..png, .tif, .dwg, .zip, .rar, przy czym
Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazanych w sposób, o
którym mowa w pkt 2 przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Identyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także
narzędzie do szyfrowania plików, znajdują się na miniPortalu w zakładce ,,dla Wykonawców", ,,Lista
wszystkich postępowań", w szczegółach niniejszego postępowania
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania - w przypadku
podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie oferty albo niezłożenie
oferty ponosi wykonawca.
10. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań na miniPortalu
klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
11. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie ,,PDF" zaleca się podpis formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż ,,PDF" zaleca się podpisywać formatem XAdES.
12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu jest Burmistrz
Orzysza, Ul. Rynek 3, 12 - 250 Orzysz, numer tel.: 87 307 09 30. ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iodo@um.orzysz.p
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy
RODO zostały naruszone.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą ,z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie
może skutkować zmianą wyniku po-stępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-11 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WPF.271.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu usługowego z przeznaczeniem na informację turystyczną wraz z WC przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych oraz wiata przystankowa.

o Powierzchnia zabudowy o 48,00 m2
o Powierzchnia użytkowa ogółem o 38,50 m2
o Kubatura o 185,00 m3
o Wysokość obiektu o 4,50 m
o Wymiary/szerokość x długość/ o 4,00 m x 12,00 m
o Ilość kondygnacji nadziemnych o 1,0
o Zaopatrzenie w energię elektryczną o z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego zlokalizowanego w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu. Należy uwzględnić montaż podlicznika.
o Zaopatrzenie w wodę o z projektowanego przyłącza wodociągowego
o Odprowadzenie wód opadowych o Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce
o Odprowadzenie ścieków bytowych o do sieci kanalizacyjnej gminnej poprzez projektowane przyłącze
o Ogrzewanie o elektryczne

Wykaz pomieszczeń
o 1 o Wiata- powierzchnia użytkowa 20,50 m2
o 2 o Pom. usługowe- 13,10 m2
o 3 o WC- 4,90 m2

Uwaga! Prace ziemne obejmujące zakres zamówienia zgodnie z Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ.ELK.5142.118.2021.JS należy wykonać pod nadzorem archeologicznym, na który należy uzyskać odrębne pozwolenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia dot. teletechniki- Zał. Nr 8
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

45213240-7 - Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Kryteria wyboru ofert, oferty będą oceniane według poniższych ,,wag"
(znaczenia).
2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.
2.2. WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI - 40 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES
RĘKOJMI to 40 pkt.
2.2.1. W kryterium ,,wydłużony okres gwarancji i okres rękojmi" oferta Wykonawcy, który zaproponuje w
formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 36 miesięcy, otrzyma
dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1- 23 miesiące (ponad wymagane minimum 36
miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24-36 miesięcy (ponad wymagane minimum 36
miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 40 punktów.
2.2.4 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 36 miesiące.
2.2.6 Za nie wskazanie ,,wydłużonego okresu gwarancji i okresu rękojmi" w formularzu oferty oferta
wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert.
2.2.7 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 36 miesięcy ocenie podlegać będzie okres 36 m-cy.
o Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,
o Wykonawca, który zaoferuje okres dodatkowej gwarancji na wykonane roboty równy lub dłuższy niż
36 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt w przedmiotowym kryterium
o Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
o W przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji dodatkowej lub niewskazanie w kryterium
oceny ofert wydłużonego okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca oferuje 36 miesięcy gwarancji
podstawowej i nie otrzyma punktów w tym kryterium
o Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
o Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę - całkowitą - za wykonanie zamówienia ogółem
oraz tylko jeden okres wydłużonej gwarancji na roboty budowlane podany w miesiącach
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium ,,CENA", ilości
punktów przyznanych w kryterium ,,OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI" oraz
ilości punktów przyznanych w kryterium. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SWZ,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

o Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 2 roboty budowlane, z której każda osobno obejmowała swoim zakresem:
? budowę budynku gospodarczego lub mieszkalnego konstrukcji murowanej o powierzchni co najmniej 40 m2

o Osoby: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

? jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

? jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
? jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności w sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Kierownik budowy i kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2020r. poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j.Dz.U.2021 poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub
zawodowej
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór Załącznik nr 5 do SWZ)
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami ( wzór Załącznik nr 6 do SWZ),
c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy potwierdzające że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, ( wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a)Pełnomocnictwo-gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć
do oferty.
Wymagana forma:Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elek. i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elek., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W przypadku gdy zostały
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elek., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć
dokument elek.będący kopią elek. treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do
oryginału.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub
notariusz.b)Zobowiązanie podmiotu trzeciego.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:-zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;-sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;-czy i w jakim zakresie
podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.Wymagana forma:Zobowiązanie musi być złożone w formie elek.lub w postaci elek.
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.W przypadku gdy zobowiązanie
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elek., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub
notariusz.c)Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa-w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty
składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Wymagana forma:Dokument musi
być złożony w formie elek.lub w postaci elek.opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie
zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie,
o którym mowa w punkcie VII SWZ, składa każdy z wykonawców.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie z którego powinno wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić
wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć
będzie należytemu wykonaniu umowy. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w
formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 455 ust. 1-4 ustawy z dn. 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych ze specyfikacją warunków zamówienia.1.1 Zamawiający
dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących
okolicznościach:a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem
robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu
prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było
przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego b) w
przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji wykonania i odbioru robót. 1.2 Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się
w przypadku: a) wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych
do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, b)
konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji wykonania i odbioru robót,c)postojów spowodowanych koniecznością usuwania
nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej,
d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z procesem technologicznym, w tym polegających na intensywnych
opadach deszczu, gradu, śniegu itp.e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn
nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy, f) innych przyczyn zewnętrznych
niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia
prac
1.3 Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku: a) wystąpienia robót
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej
realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, 1.4. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych
robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego,c) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy
1.5. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie
przekracza 50% wartości pierwotnej umowy1.6 Zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne
oraz jest niższa niż 15 % wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na roboty
budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy1.7 Zmiany dotyczące
zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy. Zmiany umowy zostały szczegółowe opisane w
projektowanych warunkach umowy § 19-Zał nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Kryteria wyboru ofert, oferty będą oceniane według poniższych ,,wag"
(znaczenia).
2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.
2.2. WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI - 40 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES
RĘKOJMI to 40 pkt.
2.2.1. W kryterium ,,wydłużony okres gwarancji i okres rękojmi" oferta Wykonawcy, który zaproponuje w
formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 36 miesięcy, otrzyma
dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1- 23 miesiące (ponad wymagane minimum 36
miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24-36 miesięcy (ponad wymagane minimum 36
miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 40 punktów.
2.2.4 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 36 miesiące.
2.2.6 Za nie wskazanie ,,wydłużonego okresu gwarancji i okresu rękojmi" w formularzu oferty oferta
wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert.
2.2.7 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 36 miesięcy ocenie podlegać będzie okres 36 m-cy.
o Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,
o Wykonawca, który zaoferuje okres dodatkowej gwarancji na wykonane roboty równy lub dłuższy niż
36 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt w przedmiotowym kryterium
o Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
o W przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji dodatkowej lub niewskazanie w kryterium
oceny ofert wydłużonego okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca oferuje 36 miesięcy gwarancji
podstawowej i nie otrzyma punktów w tym kryterium
o Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
o Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę - całkowitą - za wykonanie zamówienia ogółem
oraz tylko jeden okres wydłużonej gwarancji na roboty budowlane podany w miesiącach
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium ,,CENA", ilości
punktów przyznanych w kryterium ,,OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI" oraz
ilości punktów przyznanych w kryterium. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.