Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku internatu

Przedmiot:

Przebudowa budynku internatu

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Gabriela Narutowicza 38
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
zamowienia@powiat.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku internatu ZSLiT w Wojniczu w tym o szyb windowy i remont łazienek celem likwidacji barier architektonicznych w obiekcie projekt:."Program wyrównywania różnic między regionami III"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Lokalizacja inwestycji: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Ul. Jagiellońska 17,
32-830 Wojnicz, działka nr 1665/22
2) Zamówienie polega na przebudowie budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu o szyb windowy pod montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz remont łazienek celem likwidacji barier architektonicznych"
4. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robot:
1) W odniesieniu do prac/robót współfinansowanych ze środków PFRON
a. W zakresie części kubaturowej
o Budowa szybu w konstrukcji murowanej pod montaż platformy dla osób niepełnosprawnych
o Montaż platformy pionowej ( w konstrukcji samonośnej bez maszynowni o napędzie elektrycznym) dla osób niepełnosprawnych , umożliwiającej dostępność na wszystkie kondygnacje.
o Wymania okien na drzwi wejściowe w obrębie pomieszczenia nr 7 (parter)
o Wymiana 2 drzwi wejściowych w obrębie pomieszczenia nr 7 (parter)
o Montaż platformy podłogowej w poziomie parteru, w przewiązce łączącej segment mieszkalny z jadalnią, umożliwiającej pokonanie różnicy poziomu tych segmentów
o Remont dwóch łazienek pod kątek przystosowania dla osób niepełnosprawnych
b. W zakresie zagospodarowania terenu
o Likwidacja schodów zewnętrznych od strony południowej (segment 1 a)
o Rozbiórka zadaszenia nad wejściem do budynku (segment 1 a)
o Likwidacja odcinka chodnika od strony południowej (segment 1 a)
o Budowa nowych schodów zewnętrznych (segment 1 a)
o Rozbudowa istniejącego budynku internatu (segment 1 a) o szyb windowy wraz z wiatrołapem, pod montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych
o Budowa ciągu komunikacyjnego prowadzącego do projektowanej platformy pionowej
o Budowa miejsca postojowego dla samochodu osoby niepełnosprawnej
c. W zakresie instalacji elektrycznych - zgodnie z dokumentacją projektową.
2) W odniesieniu do prac/robót finansowanych ze środków własnych Powiatu przewiduje się remont sanitariatów wyłączając ,,część I" zrealizowaną w ramach PFRON na kondygnacji parteru , I piętra oraz II drugiego piętra.
3)
a. Projektowane prace budowlane
o prace demontażowe
- demontaż przyborów sanitarnych
- demontaż ściennych okładzin ceramicznych
- odbicie tynków wewnętrznych
- demontaż posadzki gresowej
- demontaż stolarki drzwiowej.
- wykucie bruzd pod przewody instalacji sanitarnej
- wykucie pionów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej,
- rozebranie ścian i posadzek z płytek ceramicznych,
o prace remontowe:
- wymiana pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej po istniejących trasach
- wykonanie izolacji poziomej posadzek i pionowej w części przeznaczonej dla natrysków oraz nowych posadzek;
- montaż instalacji wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z pionami kanalizacji sanitarnej
- tynkowanie ścian - tynk kat. III + gładź szpachlowa
- montaż stelaży pod miskę ustępową + obudowa płytami g-k
- wykonanie posadzki gresowej
- wykonanie okładzin ceramicznych ścian do wys. 2,0m
- malowanie ścian i sufitu - farba emulsyjna
- montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami
- montaż przyborów sanitarnych
- wykonanie wpustu podłogowego i złączki do węża.
- wymiana opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych,
- demontaż i montaż grzejników.
5. Szczegółowy zakres robót w tym robót zapewniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymagania co do zaoferowanych urządzeń w podziale na zakres robót współfinansowanych z PFRON oraz zakres robót finansowanych w całości ze środków własnych Powiatu określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana przez Biuro Projektów i Usług Geodezyjnych INWESTPROJEKT - TARNÓW, 33-100 Tarnów Ul. Sowińskiego 19.
6. Z uwagi na fakt, że roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie internatu, gdzie należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo przebywających tam osób oraz szczególne zagrożenia związane ze stanem epidemii COVID 19, a w przypadku konieczności wejście do budynku szkoły lub przynależnych, Wykonawca w porozumieniu z Dyrektorem ZSLiT w Wojniczu winien uzgodnić warunki ochrony oraz sposoby zabezpieczeń prze rozpoczęciem robót. Wszelkie prace wymagające czasowego wyłączenia z użytkowania urządzeń internatu winny być ściśle uzgodnione z użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.
7. W związku ze sposobem finansowania zamówienia Zamawiający wymaga, aby dokumenty rozliczeniowe w szczególności kosztorysy powykonawcze i faktura/faktury za realizację zamówienia były sporządzone oddzielnie dla zakresów jak niżej:
a. Zakres robót współfinansowany z PFRON
b. Zakres robót finansowany w całości ze środków własnych Powiatu

CPV: 45400000-1, 45233220-7, 45310000-3, 45313100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00192259, ZP.272.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-12 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/sptarnow,m,390925,2021.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ,,(Dz.U. z 2020r. poz. 344) tj.:
1) Poczty elektronicznej adres email: zamowienia@powiat.tarnow.pl
2) MiniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
3) ePUAP - /4nm0ek36nd/skrytka lub /4nm0ek36nd/SkrytkaESP
2. Zgodnie z § 11 Rozporządzenia o elektronizacji ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne - ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (o braku wykluczeń z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePuAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
a. ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
b. ,,Formularz do komunikacji"
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ,,Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz warunkach korzystania z elektronicznych platforma usług administracji publicznej (ePUAP)
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu
4) podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, wystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo
- przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty w przypadku postępowań
lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować:
? poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@powiat.tarnow.pl,
? listownie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonaniem umowy a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz 2415)
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące Zamawiającemu asystę techniczną, podmioty wykonujące na zalecenie Zamawiającego zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm), zwanej dalej Ustawą. W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej odbiorcą danych będzie także ZUS, bank, urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania;
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania;
5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawdo dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może zadąć od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego), prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (prawo to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania), oraz
prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z tym, że wystąpienie o ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wstrzymuje przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO ma ona prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-12 10:30
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty", dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.p

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 500,- zł (słownie złotych: Trzy tysiące pięćset 00/100) . Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.:
22 1240 4748 1111 0000 4878 9640 z dopiskiem na przelewie (tytułem): ,,Wadium ZP 272.10.2021 internat ZSLiT Wojnicz"
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 450000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Lokalizacja inwestycji: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17,
32-830 Wojnicz, działka nr 1665/22
2) Zamówienie polega na przebudowie budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu o szyb windowy pod montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz remont łazienek celem likwidacji barier architektonicznych"
4. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robot:
1) W odniesieniu do prac/robót współfinansowanych ze środków PFRON
a. W zakresie części kubaturowej
o Budowa szybu w konstrukcji murowanej pod montaż platformy dla osób niepełnosprawnych
o Montaż platformy pionowej ( w konstrukcji samonośnej bez maszynowni o napędzie elektrycznym) dla osób niepełnosprawnych , umożliwiającej dostępność na wszystkie kondygnacje.
o Wymania okien na drzwi wejściowe w obrębie pomieszczenia nr 7 (parter)
o Wymiana 2 drzwi wejściowych w obrębie pomieszczenia nr 7 (parter)
o Montaż platformy podłogowej w poziomie parteru, w przewiązce łączącej segment mieszkalny z jadalnią, umożliwiającej pokonanie różnicy poziomu tych segmentów
o Remont dwóch łazienek pod kątek przystosowania dla osób niepełnosprawnych
b. W zakresie zagospodarowania terenu
o Likwidacja schodów zewnętrznych od strony południowej (segment 1 a)
o Rozbiórka zadaszenia nad wejściem do budynku (segment 1 a)
o Likwidacja odcinka chodnika od strony południowej (segment 1 a)
o Budowa nowych schodów zewnętrznych (segment 1 a)
o Rozbudowa istniejącego budynku internatu (segment 1 a) o szyb windowy wraz z wiatrołapem, pod montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych
o Budowa ciągu komunikacyjnego prowadzącego do projektowanej platformy pionowej
o Budowa miejsca postojowego dla samochodu osoby niepełnosprawnej
c. W zakresie instalacji elektrycznych - zgodnie z dokumentacją projektową.
2) W odniesieniu do prac/robót finansowanych ze środków własnych Powiatu przewiduje się remont sanitariatów wyłączając ,,część I" zrealizowaną w ramach PFRON na kondygnacji parteru , I piętra oraz II drugiego piętra.
3)
a. Projektowane prace budowlane
o prace demontażowe
- demontaż przyborów sanitarnych
- demontaż ściennych okładzin ceramicznych
- odbicie tynków wewnętrznych
- demontaż posadzki gresowej
- demontaż stolarki drzwiowej.
- wykucie bruzd pod przewody instalacji sanitarnej
- wykucie pionów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej,
- rozebranie ścian i posadzek z płytek ceramicznych,
o prace remontowe:
- wymiana pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej po istniejących trasach
- wykonanie izolacji poziomej posadzek i pionowej w części przeznaczonej dla natrysków oraz nowych posadzek;
- montaż instalacji wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z pionami kanalizacji sanitarnej
- tynkowanie ścian - tynk kat. III + gładź szpachlowa
- montaż stelaży pod miskę ustępową + obudowa płytami g-k
- wykonanie posadzki gresowej
- wykonanie okładzin ceramicznych ścian do wys. 2,0m
- malowanie ścian i sufitu - farba emulsyjna
- montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami
- montaż przyborów sanitarnych
- wykonanie wpustu podłogowego i złączki do węża.
- wymiana opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych,
- demontaż i montaż grzejników.
5. Szczegółowy zakres robót w tym robót zapewniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymagania co do zaoferowanych urządzeń w podziale na zakres robót współfinansowanych z PFRON oraz zakres robót finansowanych w całości ze środków własnych Powiatu określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana przez Biuro Projektów i Usług Geodezyjnych INWESTPROJEKT - TARNÓW, 33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19.
6. Z uwagi na fakt, że roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie internatu, gdzie należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo przebywających tam osób oraz szczególne zagrożenia związane ze stanem epidemii COVID 19, a w przypadku konieczności wejście do budynku szkoły lub przynależnych, Wykonawca w porozumieniu z Dyrektorem ZSLiT w Wojniczu winien uzgodnić warunki ochrony oraz sposoby zabezpieczeń prze rozpoczęciem robót. Wszelkie prace wymagające czasowego wyłączenia z użytkowania urządzeń internatu winny być ściśle uzgodnione z użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.
7. W związku ze sposobem finansowania zamówienia Zamawiający wymaga, aby dokumenty rozliczeniowe w szczególności kosztorysy powykonawcze i faktura/faktury za realizację zamówienia były sporządzone oddzielnie dla zakresów jak niżej:
a. Zakres robót współfinansowany z PFRON
b. Zakres robót finansowany w całości ze środków własnych Powiatu
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: - nie dotyczy
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
a. w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,(Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy)
b. w zakresie doświadczenia : Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej a w zakresie tego zamówienia była realizacja robót budowlanych polegających na montażu platformy pionowej przy czym wartość całego zamówienia była nie niższa niż 200 000 zł. (słownie złotych: Dwieście tysięcy 00/100) brutto.
Uwaga: doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane, gdy wykaże roboty zakończone.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt. IX.4.b.SWZ - wzór zał. nr 8 do SWZ
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt.: IX. 4. a SWZ - wzór Zał. nr 9 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne tj. Wykonawca nie potwierdzi równoważności oferty w zakresie spełnienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 500,- zł (słownie złotych: Trzy tysiące pięćset 00/100) . Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.:
22 1240 4748 1111 0000 4878 9640 z dopiskiem na przelewie (tytułem): ,,Wadium ZP 272.10.2021 internat ZSLiT Wojnicz"
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Ofertę i inne wymagane do złożenia wraz z nią oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy sytuacji, z której wynika wykonanie przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - Załącznik nr 6 do SWZ, - jeśli dotyczy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy P.z.p. oraz z uwzględnieniem art. 455 ustawy P.z.p. także w następujących przypadkach:
1) terminu wykonania robót w przypadku:
a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji technicznej,
b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie umowy,
c) wystąpienia zdarzeń losowych,
d) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp.,
f) przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie zawinionego przez Wykonawcę,
g) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających:
? dochowania wymogów technicznych i technologicznych,
? prowadzenie prac,
h) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów, urządzeń,
i) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą wykonanie robót zasadniczych,
j) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
k) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;
l) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
m) wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub opóźnień w dostawach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej, epidemii ), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, a Wykonawca dochował należytej staranności w ich zamówieniu tj. mając na uwadze umowny termin realizacji umowy;
2) Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o który dokumentację przygotowano wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawcę tymczasowym niedoborem na rynku materiałów lub urządzeń skutkującym znacznym opóźnieniem w realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochował należytej staranności, mając na uwadze termin realizacji umowy, w ich zamówieniu;
c) w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa użytkowania;
d) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego;
e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego;
...
Szczegółowe warunki zmiany zawarto w projektowanych postanowieniach umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.