Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Budowa budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane
Kościuszki 13
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
18 20 20 448
przetargi@zakopane.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/512979
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: 18 20 20 448
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa budynku mieszkalnego przy Ul. Kasprowicza" w Zakopanem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wydaną decyzją Starosty Tatrzańskiego o pozwoleniu na budowę obejmującą budowę budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie oraz jego eksploatację w ramach realizacji zadania nr 2020/03 ,,Budowa budynku mieszkalnego przy Ul. Kasprowicza" w Zakopanem.
2. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) budowę budynku mieszkalnego wraz z kompletnymi instalacjami wewnętrznymi oraz określonym w projekcie wyposażeniem,
b) zagospodarowanie terenu przyległego, w szczególności wykonanie drogi wewnętrznej, chodników, miejsc postojowych, wiaty śmietnikowej, ogrodzenia,
c) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wodę deszczową,
d) budowę przyłącza sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, wzór umowy o wykonanie robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45223100-7, 45233222-1, 45261213-0, 45262310-7, 45262311-4, 45262350-9, 45262510-9, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00192209, BZP.271.58.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-12 11:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę
na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
ZALECENIA:
1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
4. Wśród formatów powszechnych, a NIEwystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania elektronicznego podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
10. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/512979
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-12 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings (www.zakopane.pl >>> Zamówienia publiczne)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 10 listopada 2021 r.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu
Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 851240474811110000 48718666 z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania BZP.271.58.2021. Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Miasto Zakopane.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 Pzp.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.58.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wydaną decyzją Starosty Tatrzańskiego o pozwoleniu na budowę obejmującą budowę budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie oraz jego eksploatację w ramach realizacji zadania nr 2020/03 ,,Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza" w Zakopanem.
2. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) budowę budynku mieszkalnego wraz z kompletnymi instalacjami wewnętrznymi oraz określonym w projekcie wyposażeniem,
b) zagospodarowanie terenu przyległego, w szczególności wykonanie drogi wewnętrznej, chodników, miejsc postojowych, wiaty śmietnikowej, ogrodzenia,
c) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wodę deszczową,
d) budowę przyłącza sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, wzór umowy o wykonanie robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) w zakresie doświadczenia zawodowego:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. 1 robotę polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego o kubaturze min. 1 000 m3 oraz o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł, potwierdzone dowodami określającymi czy wykazane roboty zostały wykonane należycie.
UWAGA !
(Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).

2) w zakresie potencjału kadrowego:
dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą pełniły nadzór nad robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- architektonicznej,
- instalacyjnej w zakresie sieci,
- instalacji i urządzeń cieplnych,
- instalacji wentylacyjnych,
- instalacji gazowych,
- instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacji telekomunikacyjnych.

Wszystkie wykazane osoby musza się legitymować aktualna przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający dopuszcza sytuację, że jedna osoba legitymuje się kilkoma lub wszystkimi wskazanymi wyżej uprawnieniami.

Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2. Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ) wykonywanych w ciągu ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego (Rozdział XI ust. 4 pkt 1 SWZ), potwierdzonych dowodami określającymi czy wskazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3. Wykaz osób (załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych do realizacji zamówienia spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego (Rozdział XI ust. 4
pkt 2 SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 10 listopada 2021 r.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu
Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 851240474811110000 48718666 z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania BZP.271.58.2021. Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Miasto Zakopane.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 Pzp.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (załącznik nr 4).

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 2 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.