Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pinczów
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
tel. 41 23-45-130
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 23-45-130
Termin składania ofert: 2021-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: ,,Budowa świetlicy wiejskiej" - fundusz sołecki Wola Zagojska Dolna na rok 2021.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie podkładów betonowych (wylewek) pod posadzki o gr. 7,0 cm wraz z izolacją termiczną gr. 10,0 cm i przeciwwilgociową w świetlicy w Woli Zagojskiej Dolnej, na działce o nr ewidencji gruntów 522 w obręb 37 Wola Zagojska.
2) Szczegółowo przedmiot zamówienia określa projekt budowlany (załącznik nr la) oraz przedmiar robót (załącznik nr lb).

Dokument nr: ID.271.72.2021

Otwarcie ofert: Termin otwracia 30.09.2021r. godz. 9:15

Składanie ofert:
Termin składnia ofert:30.09.2021r. godz. 9:00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl;
Ofertę proszę złożyć w Urzędzie Miejskim w Pińczowie lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.11.202lr.

Wymagania:
Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane - minimum 60 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
3. Tryb udzielenie zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ZARZĄDZENIA nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 tys. złotych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- tzn. osobą pełniącą funkcje kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;
3) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
4) Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;
5) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;
1
Na kopercie oferty lub w temacie e-maila należy zamieścić następujące informacje:
- nazwę i adres wykonawcy;
- adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10,28-400 Pińczów;
- opis: OFERTA na realizację zadania: ,,Budowa świetlicy wiejskiej" Wola Zagojska Dolna -otwarcie ofert 30.09.2020r., o godz. 0915.
8) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.
2) Podana cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające:
- zarówno z przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować, odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia.
- wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy,
- uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenów przyległych do stanu pierwotnego, itp.
7. Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.
9. Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria cena brutto -100 %
10.Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:
1} Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.
2) Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.
3) Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć kopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności - osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kosztorys ofertowy.

Kontakt:
.Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:
Piotr Winiarski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130
Bartłomiej Piasecki - podinspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.