Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uzupełnienie górnej warstwy podbudowy i wykonanie nawierzchni asfaltowej

Przedmiot:

Uzupełnienie górnej warstwy podbudowy i wykonanie nawierzchni asfaltowej

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150
38-124 Wiśniowa
powiat: strzyżowski
Nr telefonu: 17 27775063,
przetargi@wisniowa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wiśniowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Nr telefonu: 17 2777
Termin składania ofert: 2021-10-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest: uzupełnienie górnej warstwy podbudowy i wykonanie nawierzchni asfaltowej w Szufnarowej.
Szczegółowy zakres oraz realizacja przedmiotu zamówienia (robót) określone zostały w:
1) Rysunkach zakresu , Załącznik nr 1
2) Przedmiarze robót budowlanych stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania,
3) Umowie (wzorze) stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.

Dokument nr: P.271.2.9.2021

Składanie ofert:
Miejsce, termin i sposób składania oferty:
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi w ust. 8 Zapytania należy złożyć w terminie do dnia 14.10.2021 r. do godz. 10.00 opcjonalnie:
1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa, w poniedziałki od 9:00 do 17:00 od wtorku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.
2) przesyłając je na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty/kuriera,
3) przesyłając zeskanowane, podpisane dokumenty na adres e-mail: przetargi@wisniowa.pl. Podpis może też mieć postać elektroniczną (tj. podpis zaufany, osobisty) lub formę elektroniczną (kwalifikowany)

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - 31.11.2021r.

Wymagania:
2. Wszystkie podane wymiary zaleca się zweryfikować na budowie przed złożeniem oferty .
3. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie przed upływem terminu składania ofert wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z pełnym zakresem prac do wykonania, sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz skalkulowania oferty. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa i jej odbycie nie jest warunkiem złożenia oferty. Przeprowadzenie wizji lokalnej może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.
Osobą do kontaktu w ramach wizji lokalnej:
Podinspektor Łukasz Śliwka, tel. 1727775063 wew. 37
4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy (3 lata) gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca zadeklaruje w/w okres gwarancji poprzez złożenie oświadczenia w Formularz ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
5. W związku ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do obiektu zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną na twarz. Wykonawca zobowiązany też będzie do stosowania się do określonych procedur i ograniczenia kontaktów osobistych w trakcie wykonywanych czynności do niezbędnego minimum, z zastrzeżeniem, że nadal będą one obowiązywały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom.
7. Zamawiający przewiduje zlecenie robót dodatkowych o podobnym charakterze i technologii wykonania.
8. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością.
5. Kryteria oceny oferty:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:
CENA - znaczenie kryterium (łączna ryczałtowa cena brutto z podatkiem VAT) = 100 %.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów (maksymalna ilość).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie brutto za wykonanie całego zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym, w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.
3. Oferty niepełne, z brakami w zakresie wyceny jednego lub więcej elementów, nie będą brane pod uwagę, chyba że możliwe będzie wyjaśnienie lub uzupełnienie powstałego braku po terminie składnia ofert w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres przedmiotu zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym, a także wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności należny podatek VAT, koszty robót i materiałów, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu umowy.
5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Warunki płatności:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe.
2. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać wartość bez kwoty podatku.
4. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego czy oferowany produkt jest objęty mechanizmem podzielonej płatności (MPP) tzw. split payment oraz podać kwotę podatku od towarów i usług.
5. W przypadku rozliczeń z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności kwota netto z faktury wpłacona zostanie na zwykły rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, natomiast kwota podatku VAT wykazana na fakturze będzie wpłacona na specjalny rachunek VAT Wykonawcy.
6. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową i przedmiarem będą rozliczane kosztorysowo.
7. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze lub jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu - które są objęte ryzykiem ryczałtowym.
8. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 6 może nastąpić jedynie na podstawie zlecenia pisemnego . Przed zleceniem wykonawca dostarczy kosztorys inwestorski na roboty dodatkowe objęte zleceniem.

7. Wymagania względem Wykonawcy:
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykaz dokumentów, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy wraz z ofertą:
1. Formularz ofertowy na wzorze - Załącznik nr 4 i wraz z kosztorysem ofertowym.
Kosztorys, służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku:
1) odostąpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej i kosztorysie
4) robót zamiennych
5) rozliczania wykonanych zadań;
2. Pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą w postaci papierowej lub scanu. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone - w formie oryginału, bądź notarialnie poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem.
9. Opis sposobu obliczenia ceny i przygotowania oferty
1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności należny podatek VAT, koszty robót i materiałów, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 (jedną) ofertę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika.
5. Zamawiający poprawi w ofercie n/w omyłki, co do których nie ma wątpliwości, że są oczywiste i bezsporne:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Wszelkie pytania w sprawie wyjaśnień treści zapytania ofertowego, wnioski, należy przesyłać na adres e-mail: l.sliwka@wisniowa.pl
7. Zamawiający nie udziela ustnych ani telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania Wykonawców.
2. Zamawiający odrzuci oferty niespełniające minimalnych wymagań postawionych w niniejszym Zapytaniu, oferty nieważne na podstawie odrębnych przepisów. Oferty niepełne, z brakami w zakresie wyceny nie będą brane pod uwagę, chyba, że możliwe będzie uzupełnienie powstałego braku lub wyjaśnić po terminie składania ofert w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
5. W terminie 4.10.2021r. Zamawiający zamieści informację z otwarcia ofert i poda do wiadomości nazwy oraz ceny złożonych ofert.

11. Wyniki postępowania i warunki dotyczące podpisania umowy:
1. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania oraz zamieści informacje o wyborze na stronie internetowej BIP: https://wisniowa.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, zgodnie z załączonym wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
3. W przypadku nie stawienia się, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na zawarcie umowy, Zamawiający uprawniony jest dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, z pominięciem oferty uprzednio wybranej.

12. Unieważnienie zapytania ofertowego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli:
1)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
2. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

13. Pozostałe informacje:
1. Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie (na pisemny wniosek Wykonawcy) jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Wykonawca winien uzasadnić przyczynę ustanowienia tajemnicy przedsiębiorcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego.

Uwagi:
14. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem
3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.
6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
8. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
9. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
10. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej - załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający informuje, że:
12. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
13. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
14. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
16. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
17. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
18. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie, którego treść została zamieszczona w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
19. Obowiązek informacyjny Wykonawcy względem osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio pozyskał dotyczy w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
20. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z potencjału z Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, tenże Podwykonawca/podmiot trzeci ma również spełnić obowiązek informacyjny z art. 13 RODO wobec osób fizycznych skierowanych przez siebie do realizacji zamówienia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.