Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie usterek kominiarskich

Przedmiot:

Usunięcie usterek kominiarskich

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 7
02-479 WARSZAWA
powiat: Warszawa
tel. 22 863-55-24
wlochy.zgn@um.warszawa.pl
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/39949/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: WARSZAWA
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 863-55-24
Termin składania ofert: 2021-10-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
Usunięcie usterek kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji.
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Usunięcie usterek kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy."

Dokument nr: PZ.2611.67.2021

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 04.10.2021 r. o godz. 08.30.
6.1 Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się na platformie e-Zamawiający.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:
7.1 Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
7.2 Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
XIII. Warunku udziału w postępowaniu.
1, O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy realizacji dostaw związanych z przedmiotem zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 2.1 Zdolności zawodowej:
2.1.1 Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowalne w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 62 ust. 4 i 6 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.(Załącznik nr 2 do Zaproszenia)
Należy przedstawić kopie posiadanych uprawnień .
XIV. Kryteria oceny ofert:
1. Cena 60 %
2. Gwarancja na wykonane roboty i użyte materiały:
o 36 miesięcy - 40%
o 24 miesiące - 0%
Kryterium Waga [%] Liczba punktów (max.) Sposób oceny wg wzoru
Cena brutto 60% 60 pkt Najniższa cena ofertowa Cena oferty badana =-xl00 x 0,6 Cena badanej oferty
Gwarancja 40% 40 pkt ? 36 miesięcy - 40 pkt ? 24 miesiące - 0 pkt
RAZEM 100 % 100 pkt
XV. Uwagi
Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej oferty oraz uzupełniania brakujących dokumentów.
b) prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
c) możliwość odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.
UWAGA:
> pytania do opisu przedmiotu zamówienia lub postępowania Wykonawca kierować będzie na adres e-mail: wiochy.zgn@um.warszawa.pl lub na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
> oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będg podlegały ocenie.
Termin otwarcia ofert: w dniu 04.10.2021 r. o godz. 08.30.
Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się na platformie e-Zamawiający.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/39949/details

2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 04.10.2021 r. do godz. 08.00
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert, Oferta złożona po terminie zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
5. Wykonawca składa ofertę elektronicznie, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
TERMIN SKŁADANIA ofert: 04.10.2021 r. do godz. 08.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.

Wymagania:
Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z cenami jednostkowymi Wykonawcy, znajdującymi się w Kosztorysie ofertowym, sporządzonym na podstawie zamieszczonego Przedmiaru robót.
3. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamówienia podobne.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień podobnych.
9. Zwrot kosztów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy zakupowej e-Zamawiający, bądź mailowo na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
2. Zamawiający zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien posiadać konto w systemie Marketplanet OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl). Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w w/w. systemie. Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
3. Pytania do Przedmiotu Zamówienia należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem, w zakładce ,, Regulacje i procedury procesu zakupowego". Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań drogą mailową, na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl. Zamawiający nie wymaga podpisywania pytań kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowe i aplikacyjne do przekazywania danych, składania ofert i innych dokumentów, dotyczące systemu dostępne są na stronie: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl;
4.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 512 kb/s;
4.2 Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
4.3 Zainstalowania dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4.4 Włączona obsługa JavaScript:
4.5 Zainstalowany program obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Format kodowania i oznaczania czasu:
5.1 Plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia w/w pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
5.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu -zegarem Głównego Instytutu Miar.
6. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz wszelkie informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres wlochy.zgn@um.warszawa.pl, w tytule wpisując numer postępowania, którego dotyczy, bądź za pośrednictwem formularza pytań i odpowiedzi, dostępnego na platformie e-Zamawiający pod numerem danego postępowania. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza systemowego lub Formularza własnego jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający I od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.
VIII. Termin związania oferta.
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.10.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w Zaproszeniu, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowan podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
2. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
2.1 Formularz oferty sporządzony w formie elektronicznej, za pomocą Formularza systemowego ub Formularza własnego, dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (zgnwlochy.ezamawiajacy.pl). Formularz oferty musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
2.2 Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załączonego Przedmiaru robót.
2.3 Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia)
2.4 Wykaz osób (Załącznik nr 2 do Zaproszenia)
2.5 Klauzula RODO (Załącznik nr 3 do Zaproszenia)
2.6 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to winno w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisana oferty. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2.7 Zarówno dokumenty jak i załączniki powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
2.8 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, spółka jawna, konsorcjum) oferta winna być podpisana przez upoważnionego pełnomocnika (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo). W przypadku braku pełnomocnictwa, oferta powinna być podpisana przez Wspólników spółki. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
X. Tajemnica przedsiębiorstwa
1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie, wraz z plikami stanowiącymi część jawną skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa. Oraz inne informacje posiadające wartość gospodarcza, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości.
1. By zastrzeżenie było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą,
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufałości.
4. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie oraz informacje podawane do wiadomości publicznej.
XI. Sposób udzielania wyjaśnień.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia, kierując swoje pytania drogą elektroniczną na stronie internetowej prowadzonego postępowania: zgnwlochy.ezamawiajacy.pl lub na adres email: wlochy.zgn@um.warszawa.pl. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa czasu wyznaczonego terminu składania ofert.
XII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.
l.Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający pod adresem e-mail:
zgnwlochy.ezamawiajacy.pl. UWAGA!
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta Wykonawcy w systemie Marketplanet OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl). Czas weryfikacji danych do złożenia wniosku o reiestracie do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych po
01.01.2021 r., w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego dostępnej na stronie
internetowej platformy e-Zamawiający: zgnwlochy.ezamawiajacy.pl.
Rejestracja konta Wykonawcy jest bezpłatna i nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty.
Po zarejestrowaniu i aktywacji konta Wykonawca sporządza ofertę poprzez wypełnienie
zdefiniowanego w systemie Formularza oferty. Sporządzoną ofertę należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i złożyć (wysłać) w systemie.
2. Termin składania ofert: 04.10.2021 r. do godz. 08.00
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert, Oferta złożona po terminie zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
5. Wykonawca składa ofertę elektronicznie, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:
7.1 Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
7.2 Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
XIII. Warunku udziału w postępowaniu.
1, O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy realizacji dostaw związanych z przedmiotem zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 2.1 Zdolności zawodowej:
2.1.1 Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowalne w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 62 ust. 4 i 6 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.(Załącznik nr 2 do Zaproszenia)
Należy przedstawić kopie posiadanych uprawnień .
XIV. Kryteria oceny ofert:
1. Cena 60 %
2. Gwarancja na wykonane roboty i użyte materiały:
o 36 miesięcy - 40%
o 24 miesiące - 0%
Kryterium Waga [%] Liczba punktów (max.) Sposób oceny wg wzoru
Cena brutto 60% 60 pkt Najniższa cena ofertowa Cena oferty badana =-xl00 x 0,6 Cena badanej oferty
Gwarancja 40% 40 pkt ? 36 miesięcy - 40 pkt ? 24 miesiące - 0 pkt
RAZEM 100 % 100 pkt
XV. Uwagi
Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej oferty oraz uzupełniania brakujących dokumentów.
b) prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
c) możliwość odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.
UWAGA:
> pytania do opisu przedmiotu zamówienia lub postępowania Wykonawca kierować będzie na adres e-mail: wiochy.zgn@um.warszawa.pl lub na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
> oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będg podlegały ocenie.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
1.1 Pan Jerzy Wilamowski - Inspektor nadzoru ogólnobudowlanego, tel. 602-403-224 e-mail: jwilamowski@um.warszawa.pl;
2. W zakresie dotyczącym dokumentacji postępowania: 2.1 Pani Agnieszka Joachimiak - Inspektor ds. Planowania i Utrzymania Zasobów, tel. 22 863-55-24,
e-mail: ajoachimiak@um.warszawa.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.