Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia do urzędu

Przedmiot:

Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia do urzędu

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka
powiat: żywiecki
tel. 33 8637190 wew.23
Województwo: śląskie
Miasto: Milówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 8637190 wew.
Termin składania ofert: 2021-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia do Urzędu Gminy oraz toalety na parterze w ramach projektu pn. ,,Modernizacja budynku Urzędu Gminy Milówka poprzez dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych" oraz remont istniejącej toalety na parterze budynku Urzędu Gminy.
/. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I :
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia do Urzędu Gminy oraz toalety na parterze w ramach projektu pn. ,,Modernizacja budynku Urzędu Gminy Milówka poprzez dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych".
Część I zamówienia współfinansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III". Część II:
Remont istniejącej toalety na parterze budynku Urzędu Gminy.
Część II zamówienia finansowana jest ze środków własnych Gminy Milówka.
Zamawiający będzie wymagał osobnego fakturowania części I i części II zadania, zgodnie z wzorem umowy (zał. Nr 4) z uwagi na różne finansowanie przedmiotu zamówienia.
2. Zakres robót będzie obejmował m. in.:
Wykaz robót budowlanych dot. budowy pochylni:
Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych.
Skucie istniejących schodów wewnętrznych.
Demontaż istniejącego grzejnika oraz przebudowa kolidującej instalacji centralnego ogrzewania. Podniesienie poziomu podłogi przedsionka celem likwidacji progów. Montaż nowych drzwi wejściowych. Wykonanie pochylni wraz z montażem poręczy.
Wykonanie nowych posadzek, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian. Wymiana daszku przeciwdeszczowego nad wejściem.
Wykaz robót budowlanych dot. przystosowania dwóch toalet: Demontaż istniejącej armatury.
Rozebranie istniejących ścianek działowych oraz sufitów podwieszanych. Budowa nowych ścianek działowych oraz sufitów podwieszanych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Przebudowa istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych. Demontaż istniejących oraz montaż nowych płytek podłogowych i ściennych. Montaż nowej armatury sanitarnej.
Modernizacja instalacji elektrycznej, montaż nowego oświetlenia. Wykonanie pozostałych prac wykończeniowych.
Roboty realizowane będą na podstawie :
- przedmiaru robót,
- rysunków technicznych,
- prawa budowlanego,
- sztuki budowlanej,
- zaleceń Zamawiającego.
Wykonawca winien wydzielić i zabezpieczyć teren prowadzonych prac.
3. Szczegółowy zakres zamówienia określają: przedmiar robót stanowiące załączniki 5 do SWZ, rysunki techniczne stanowiące zał. nr 6 do SWZ oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

Dokument nr: RRG.271.KO.2.2021

Otwarcie ofert: 3. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10.2021 r. w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Milówka przy Ul. Jana Kazimierza 123.
4. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert. Otwarcie ofert nie jest jawne.
5. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

Składanie ofert:
1. Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Milówka Ul. Jana Kazimierza 123, dziennik podawczy w terminie do 01.10.2021 r. do godz. 10.00.
2. Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:
Patrycja Bogda! - w sprawach proceduralnych tel. 33 8637190 wew.23. Agnieszka Wróbel - w sprawach merytorycznych tel. 33 8637190 wew.23.
Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle odpowiedź na zadane pytania, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SWZ od Zamawiającego oraz umieści na stronie BIP.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.11.2021 r.

Wymagania:
//. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Oświadczenie, że Wykonawca:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
3. Wypełniony według wzoru druk ,,FORMULARZ OFERTOWY" - załącznik nr 1 do SWZ zawierający oświadczenie, że Wykonawcy znana jest Specyfikacja Zamówienia i po zapoznaniu się z wymaganymi warunkami realizacji zamówienia zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót -zał. nr 5 do SWZ
5. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 3 do SWZ.
///. KRYTERIUM WYBORU OFERTY.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej i częściowej na poszczególne pozycje. Wykonawca, obliczając cenę oferty, musi zawrzeć w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje i ilości robót opisane w przedmiarze robót.
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi):
cena brutto- 100% Kryterium ceny
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 1.Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ. 2.Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I WYBORU OFERT
Zamawiający poprawi oczywiste pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.
6. Dopuszczalność zmian ,,Specyfikacji Warunków Zamówienia".
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.
2) Zamawiający - w razie potrzeby - przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień
V. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, przesyłając niezwłocznie zawiadomienie o wyniku postępowania, zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu ogłoszenia w swojej siedzibie i na stronie internetowej.
2. Zamawiający w informacji o wyniku postępowania wskaże firmę (nazwę) i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę tej oferty.
3. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z wskazaniem terminu i miejsca zawarcia umowy.
4. Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
5. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać okres dłuższy, zgodnie
SWZ.
z treścią Formularza ofertowego - załącznik Nr 1 do Specyfikacji. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, wówczas Zamawiający za okres gwarancji i rękojmi przyjmie minimalny wymagany okres, tj. 36 miesięcy.
6. Zamawiający będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wybranego Wykonawcy w wysokości 3 % brutto wartości umowy.
7. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednym lub kilku niżej wymienionych rodzajach:
a) pieniądz,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancje bankowe,
d) gwarancje ubezpieczeniowe,
e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna być bezwarunkowa i ,,na pierwsze żądanie". Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 15 dni - w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia oraz terminowi końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni -w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia.
9. Obowiązkiem wykonawcy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej zawarciem. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej żądana przez Zamawiającego kwota winna zostać wpłacona w pełnej wysokości przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Milówka przed zawarciem umowy. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w w/w postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Urzędu Gminy Milówka kwotą zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr: 20 8131 0005 0000 0244 2000 0030 przedstawiając Zamawiającemu potwierdzenie przelewu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Poręczenie lub gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz zapewniać bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu.
Zabezpieczenie wznoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy -do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom, których interes prawny w ich ocenie doznał uszczerbku nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.
2. Zamawiający ma prawo odwołania lub unieważnienia przetargu według swoich potrzeb.
PROJEKT UMOWY - załącznik nr 4 do SWZ
1. Załącznik nr 4 do SWZ stanowi projekt umowy. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy nie zakwestionowane pisemnie w ofercie zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili podpisania umowy.

Uwagi:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO
Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Milówka jest Wójt Gminy, z siedzibą ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, e-mail: ugmilowka@milowka.com.pl, tel. (33) 8637190 zwany dalej Administratorem;
2) może się Pan/Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora poprzez e-mail: iod@milowka.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (33) 8637190;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia powyższego postępowania i będą udostępniane na stronie internetowej BIP Gminy Milówka,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Regulamin udzielania przez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 netto.
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wyłonienia Wykonawcy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty.
6) posiada Pani/Pan prawo do:
o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy posiądzie Pani/Pan dowody, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profdowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.