Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż kabla zasilania elektrycznego oraz kabla światłowodowego wraz z osprzętem"

Przedmiot:

Montaż kabla zasilania elektrycznego oraz kabla światłowodowego wraz z osprzętem"

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A
Częstochowska 140
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
62 504 61 00 (centrala), 62 503 24 33
salesdept@wsk.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: 62 504 61 00 (centra
Termin składania ofert: 2021-10-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: ,,Montaż kabla zasilania elektrycznego oraz kabla światłowodowego wraz z osprzętem".
3.2. Zakres prac uwzględniał będzie m. in.:
a) Położenie kabla elektrycznego wraz z podłączeniem w podstacji oraz doprowadzeniem do wyznaczonego miejsca w budynku,
b) Położenie kabla światłowodowego i spawanie| (8 spawów)
c) Zakup i montaż osprzętu (w tym m. in. skrzynka, taca x 2 (sc wtyczka), switch zarządzalny (TP Link 24 porty POE),
Propozycje tras oraz osprzętu do uzgodnienia podczas wizji lokalnej na terenie WSK ,,PZL-KALISZ" S.A.
3.3. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
3.4. Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 24 m-ce, na przedmiot zamówienia. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych.
W przypadku niższej gwarancji oferta zostanie odrzucona formalnie, ponieważ nie spełnia kryterium wejściowego do udziału w postępowaniu ofertowym.
Gwarancja liczona będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: 66/EN/WSK/2021

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 20.10.2021r. o godz. 9:15 w siedzibie Spółki (BIUROWIEC), Ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, I piętro, pok. nr 107.

Składanie ofert:
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
4.1. Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać w Sekretariacie Prezesa Zarządu, mieszczącym się w siedzibie Spółki przy ulicy Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, pok. nr 109, I piętro, w zamkniętych kopertach z napisem ,,Montaż kabla zasilania elektrycznego oraz kabla światłowodowego wraz z osprzętem".
- osobiście, w terminie do dnia 20.10.2021r. do godz. 9:00,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firm kurierskich do dnia 20.10.2021r. do godz. 9:00.

Wymagania:
TRYB ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 1843 tekst jednolity).
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez zawieszenie informacji na stronie internetowej.
6. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców (dopuszczalna droga e-mail), którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy / zamówienia.
8. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert wariantowych.
9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzjelenia zamówień częściowych.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTA:
5.1. Termin związania ofertą wynosi 6 miesięcy, licząc od dnia otwarcia kopert.
5.2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w formie pisemnej, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
6.1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
6.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
6.3. Wykonawca sporządzi ofertę w języku polskim.
6.4. Załączniki stanowią integralną część oferty.
6.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego do tego Pełnomocnika Wykonawcy (Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy,
w tym składania ofert).
6.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.7. Składający ofertę Wykonawca, przyjmie wszelkie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i
nie wnosi uwag.

6.8. Wykonawca musi załączyć do formularza oferty kopię aktualnego odpisu KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG (nie starsze niż 3 miesiące).
7. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY:
7.1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty na podstawie następujących kryteriów oceny, przyjmując zasadę, że 1%=1 pkt.
7.2. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi:
L.p. Nazwa kryterium Sposób punktowania Waga kryterium % Max. liczba punktów możliwych do uzyskania
1 Cena (C) W kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób: C = ( Cn / Co ) * 80 Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej (Cn) do ceny oferty ocenianej złożonej w postępowaniu(Co) pomnożona przez wagę danego kryterium. 80 80
2 Termin realizacji (T) W kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób: T = ( Tn / To ) * 20 Punktacja obliczona zostanie jako proporcja terminu najkrótszego (Tn) do terminu oferty ocenianej złożonej w postępowaniu (To) pomnożona przez wagę danego kryterium, (dni ) 20 20
SUMA PUNKTÓW: C + T
7.3. Oferta która uzyskała największą liczbę punktów mierzona jako suma dwóch powyżej wskazanych kryteriów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty pozostaną sklasyfikowane w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty.
7.4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca ubiegający się udzielenie niniejszego zamówienia we wszystkich kryteriach oceny ofert wynosi 100 punktów.
7.5. Po otwarciu ofert i w toku ich weryfikacji, Zamawiający może poprosić Wykonawcę o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7.6. Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze 3 ważne oferty zostaną zaproszeni do etapu ustnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny.
7.7. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania, drogą e-mailową.
7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.
8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUKU DO WYKONAWCY:
8.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się firma która:
- jest uprawniona do występowania w obrocie pranym, zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- dysponuje potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi niezbędnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
- spełnia warunki niniejszego zapytania ofertowego,
- przejdzie pozytywną weryfikację Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi procedurami w grupie PGZ S.A.
9. DODATKOWE INFORMACJE:
9.1. Zamawiający oświadcza, iż posiada status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 424 z późń. zm.).
9.2. Wykonawca uzyska szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, jeżeli wystąpi drogą e-mail do Zamawiającego pod adresem: wlodzimierz.korach@wsk.kalisz.pl i dw. robert.bialkowski@wsk. kalisz.pl w terminie do 3 dni roboczych. Wizję lokalną można wykonać od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego do dnia 15.10.2021 roku, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 62 504 65 95 lub 67 09.
9.3. Po otwarciu ofert i w toku ich weryfikacji, Zamawiający może zażądać udzjelenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.4. Zamawiający ma prawo nanieść poprawki w ofercie: tj. m. in.: omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, które nie mają wpływu na przedmiot zamówienia, zawiadamiając, o tym fakcie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z wybranym Wykonawcą dodatkowych negocjacji, na etapie podpisywania Umowy/zamówienia na realizację przedmiotowego zamówienia.
9.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram dostawy.
9.7. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej ,,RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego ,,PZL-KALISZ" S.A. z siedzibą w Kaliszu (68-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej ,,WSK ,,PZL-KALISZ" S.A." lub ,,Administratorem".
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl nr tel.:+48 62 504 62 06.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy oraz realizacji obowiązków podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
III. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
I. podmioty z Grupy Kapitałowej PGZ w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798);
II. kontrahenci WSK ,,PZL-KALISZ" S.A. - w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;
III. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
IV. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
V. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;
c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.