Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku gospodarczo-garażowego

Przedmiot:

Remont budynku gospodarczo-garażowego

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
16 670 38 08
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: 16 670 38 08
Termin składania ofert: 2021-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku gospodarczo-garażowego Nadzoru Wodnego Lesko II
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Remont budynku Gospodarczego Nadzoru Wodnego w Lesku
Opis głównych robót do wykonania:
1. Zakup i wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrz i wewnątrz:
- Drzwi zewnętrzne stalowe z ościeżnicami wymiary - 900x2010 mm kolor RAL 7024 - 3 szt.
- Drzwi wewnętrzne stalowe z ościeżnicami wymiary 900x2010 mm - 2 szt.
- Brama garażowa rolowana 3000x2150 mm, kolor RAL 7024 - 1 szt.
- Brama garażowa dwuskrzydłowa 2200x2100 mm, kolor RAL 7024 - 1 szt.
- Okna PCV 700x800 antywłamaniowe, kolor RAL 7024 - 17 szt.
- Okno PCV 900x1600 antywłamaniowe, kolor RAL 7024 - 1 szt.
- Okno PCV 1400x700 antywłamaniowe, kolor RAL 7024 - 1 szt.
- Montaż parapetów okiennych zewnętrznych 700mm, kolor RAL 7024 - 17 szt.
2. Malowanie dachu oraz wymiana części więźby dachowej:
- Czyszczenie blachy z korozji oraz malowanie blachy i obróbek, kolor RAL 7024 - 320 m2
- Wymiana części więźby dachowej - 80 mz
- Wyrównanie komina zewnętrznego z malowaniem, kolor RAL 9016 - 1 szt.
3. Demontaż starych oraz zakup i montaż nowych rynien z hakami + rury spustowe:
- Wymiana z demontażem oraz zakupem i obróbką - rynna stalowa, kolor RAL 7024 - 33 m
- Wymiana z demontażem oraz zakupem i obróbkami - Rura spustowa do - 3 szt.
kanalizacji deszczowej - rura stalowa z wyczystką kolor RAL7024 4,5m
4. Docieplenie elewacji - styropian 8 cm + tynk silikonowy RAL9016 - 200m2
5. Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej:
- Wymiana przewodów elektrycznych, bruzdowanie z obróbką - 140 m
- Wykonanie punktów elektrycznych z uzbrojeniem (gniazdka, łączniki) - 45 szt.
- Wymiana z demontażem i zakupem rozdzielni elektrycznej wewnętrznej - 1 kpl.
- Wymiana z demontażem i zakupem - lamp wewnętrznych garażowo magazynowych - 11 szt.
- Wymiana z demontażem i zakupem - lamp zewnętrznych wraz z okablowaniem - 4 szt.
6. Przerobienie wewnętrznego ujęcia wody - demontaż z zakupem - 1 szt.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia oraz w treści projektu umowy będącej załącznikiem nr 2.

CPV: 44221000-5, 45421100-5, 45260000-7, 45443000-4

Dokument nr: RZ.ZPU.3.2811.20.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2021 roku o godz. 9:30. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez otwarcie ofert za pomocą Platformy.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 01.10.2021 roku, do godz. 9:00 za pośrednictwem Platformy. Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie. https://przetargi.wody.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
? rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji zadania.
? zakończenie: do dnia 10.12.2021r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: najkorzystniejsza cena. Ocena ofert w kryterium cena:
- oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów
- wartość punktowa badanej oferty zostanie obliczona wg. wzoru
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
,, C" = --------- * 100 pkt
cena badanej oferty
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, modernizacji lub adaptacji budynku/ów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego o wartości robót min. 10 000,00 zł.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie.
Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu bądź do wezwania do złożenia wyjaśnień.
7. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Warunki rękojmi i gwarancji: zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone jest wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT,
2) Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
3) Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne do czasu zakończenia i odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ppkt 2.
4) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty uzyskania niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5) W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na lub w oparciu o ,,wzór Formularza oferty", stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego dołączając kosztorys ofertowy - zał. nr 1A do zapytania ofertowego, wykaz wykonanych robót oraz dowody potwierdzające, czy roboty, o których mowa w pkt 6 zostały wykonane należycie.
2. Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z załącznikami, o których mowa powyżej Wykonawca powinien skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie www.przetargi.wody.gov.pl (dalej: Platforma).
3. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne i nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Celem złożenia oferty wraz z załącznikami Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza wymagane pliki. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta", ,,Załącznik nr 1" itd.
Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawcy, dostępna na Platformie.
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien przesłać:
- Kosztorys ofertowy zał. nr 1A do zapytania ofertowego,
- Wykaz zamówień - zał. nr 4 do zapytania ofertowego,
- dowody potwierdzające, czy roboty, o których mowa w pkt 6 zostały wykonane należycie.
6. Oferta i załączniki muszą być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga się złożenie dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy załączyć jako skan do oferty w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.
11. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:
Dopuszcza się możliwość negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w zakresie zaoferowanej ceny lub uzyskania korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.
Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
w zakresie przedmiotu zamówienia: Wojciech Buga - Kierownik NW w Lesko; w sprawach formalnych: Jakub Czech, tel. 16 670 38 08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.