Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie drogi tymczasowej

Przedmiot:

Wykonanie drogi tymczasowej

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Braniewa
Kościuszki 111
14-500 Braniewo
powiat: braniewski
55 644 01 02
sekretariat@braniewo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Braniewo
Wadium: ---
Nr telefonu: 55 644 01 02
Termin składania ofert: 2021-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 zł zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Wykonanie drogi tymczasowej przy Ul. Sportowej w Braniewie.
Zakres robót dotyczy budowy drogi tymczasowej z płyt betonowych na potrzeby przyszłego osiedla domów jednorodzinnych i obejmuje:
1) zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) i rozplantowanie na terenie wokół budowanej drogi - 240 m2,
2) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę odsączającą - 240 m2
3) wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z piasku - 240 m2
4) wykonanie podbudowy żwirowej grub. 15 cm z mechanicznym zagęszczeniem - 240 m2,
5) wykonanie nawierzchni drogi szer. 3,0 m z żelbetowych płyt drogowych - 80 mb, 240 m2,
6) wyrównanie pobocza i uporządkowanie terenu na obszarze prowadzonych robót.
Wszelkie kolizje z urządzeniami podziemnymi należy uzgadniać z właścicielami tych urządzeń.
Należy zadbać o odpowiednie dopasowanie wykonywanej nawierzchni na styku z istniejącą nawierzchnią Ul. Sportowej.
Rzędne wykonywanej nawierzchni powinny odpowiadać rzędnym projektowanych dróg docelowych oznaczonych symbolami 4/1KDD i 4/2KDW - plansza projektowanych dróg stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
Zamawiający wskaże Wykonawcy granice działek, na których mają być wykonane drogi tymczasowe. Lokalizacja drogi tymczasowej pokazana została na załączonej mapie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania.
Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie z zakresem robót w terenie.

Dokument nr: OR.271.1.16.2021.KG

Składanie ofert:
Ofertę proszę złożyć do dnia 01.10.2021 r. godz. 15:00
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Braniewa, Ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.
(adres zamawiającego)
- za pośrednictwem faksu: 55 243-29-28
(nr faksu)
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl
(adres e-mail)

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do dnia 21.01.2022r.

Wymagania:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Gwarancja - 36 miesięcy Kryteria oceny ofert - cena 100%.
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Okres gwarancyjny nie będzie krótszy niż 36 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego bez uwag.
Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:
1) wykaże doświadczenie w wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, conajmniej 2 robót polegających na wykonywaniu dróg o nawierzchni z płyt drogowych, kostki betonowej lub asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 45.000 zł każda z nich.
2) wykaże jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami specjalności drogowej
według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego.
Wykonawca wyznaczy osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy.
(wskazanie pracownika Zamawiającego)
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, może przeprowadzić negocjację z Wykonawcami którzy złożyli dwie najkorzystniejsze oferty
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14500 Braniewo;
? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasta Braniewa adres e-mail: io-dum@braniewo.pl;
? Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 130.000 zł nr OR.271.1.16.2021.KG obejmującego ,,Wykonanie drogi tymczasowej przy ul. Sportowej w Braniewie."
? odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 16 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych;
? obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
? w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? Wykonawca posiada prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w każdym czasie - jeśli przewidują to przepisy RODO i po spełnieniu przesłanek określonych w RODO.
? Dane takie jak: firma, kwota brutto oferty, e-mail, publikowane będą na stronie www.bip.braniewo.pl .

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
o Pani Julita Diemieńczuk - Inspektor ds. Inwestycji, tel. 55 644-01-09, e-mail: julita.diemienczuk@braniewo.pl
o Pani Katarzyna Gapski - Podinspektor ds. zamówień publicznych, tel. 55 644-01-42, e-mail: zamowienia.publiczne@braniewo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.