Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót modernizacji energetycznej budynku biurowego

Przedmiot:

Wykonanie robót modernizacji energetycznej budynku biurowego

Data zamieszczenia: 2021-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochnia
Wygoda 147
32-700 Bochnia
powiat: bocheński
782434111
sekretariat@osm-bochnia.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72213
Województwo: małopolskie
Miasto: Bochnia
Wadium: ---
Nr telefonu: 782434111
Termin składania ofert: 2021-10-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Podniesienie efektywności energetycznej OSM w Bochni poprzez kompleksową termomodernizację budynku biurowego wraz z modernizacją oświetlenia i systemów zasilania
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.04.02.00-12-0416/18 - Podniesienie efektywności energetycznej OSM w Bochni poprzez kompleksową termomodernizację budynku biurowego wraz z modernizacją oświetlenia, systemów zasilania oraz wymianą maszyn

Część 1
-

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu robót modernizacji energetycznej budynku biurowego w miejscowości Bochnia (32 - 700), Ul. Wygoda 147. Przedmiot zamówienia obejmuje: zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonywania robót i uzyskanie braku sprzeciwu tego organu co do ich wykonywania - o ile będzie wymagane, uzyskanie świadectwa energetycznego - jeżeli będzie wymagane, wykonanie robót budowlanych i usługi okresu realizacji robót, usługi okresu gwarancji i rękojmi. Szczegółowe informacje zawarte są w Dokumentacji technicznej, obejmującej załączniki nr 6-11 do zapytania ofertowego. UWAGA: Przedmiar robót oraz Opis przedmiotu zamówienia w formie załącznika zawiera pozycję: wymiana urządzeń transportowych, która to nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Roboty budowlane obejmują zakres: 1) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.: wymiana obecnego źródła ciepła na pompę typ sprężarkowa powietrzna o mocy grzewczej do 25 kW, dostosowanie kotłowni do nowych urządzeń (pompa ciepła), wymiana istniejących grzejników na klimakonwektory, dostawa i montaż przewodów, dostawa i montaż zaworów termostatycznych, pozostałe elementy instalacji co, system zarządzania energią BMS - inteligentny system zarządzania energią, liczniki ciepła, ciepłej wody; układ automatyki instalacji pompy ciepła wyposażony będzie w system kontroli ogrzewania; moduł komunikuje się z instalacją grzewczą poprzez MOD - BUS, pozwala na zdalne zarządzanie instalacjami grzewczymi w budynku dzięki przeglądarce www bądź dedykowanej aplikacji; możliwe jest ustawienie parametrów pracy instalacji, harmonogramowanie oraz resetowanie błędów urządzeń oraz analiza warunków pracy instalacji; moduł komunikuje się z każdą jednostką grzewczą, ściąga dane eksploatacyjne oraz je archiwizuje; 2) ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie o łącznej powierzchni 299,60 m2: wykonanych z cegły (piwnice) na łącznej powierzchni 62m2 za pomocą styropianu EPS o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,036 [W/mK] oraz grubości warstwy izolacyjnej 15 cm, spełniającej wymaganie wielkości oporu cieplnego R >= 5,0 (m2.K)/W dla WT 2021, wykonanych z pustaka ceramicznego na łącznej powierzchni 237,60 m2 przy zastosowaniu styropianu EPS o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,032 [W/mk] oraz grubości warstwy izolacyjnej 15 cm, spełniającej wymaganie wielkości oporu cieplnego R >= 1,11 (m2.K)/W dla WT 2021, nałożenie na podłoże farby podkładowej pod tynki cienkowarstwowe a następnie wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego o fakturze typu ,,baranek" lub ,,kornik"; 3) ocieplenie dachu na łącznej powierzchni 149,0 m2 przy użyciu płyt ze styropapy o współczynniku przewodności ? = 0,036 W/m*K i grubości warstwy izolacji co najmniej 20 cm przy której będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 6,67 (m2.K)/W dla WT 2021: powierzchnia dachu w części biurowej - 149,0 m2, mechaniczne oczyszczenie istniejącego dachu, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropapy gr 20 cm na lepiku, dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną, rozbiórka i wymiana obróbek blacharskich; 4) ocieplenie podłóg przy użyciu styroduru o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,036 W/m*K o grubości warstwy izolacji co najmniej 4 cm, przy której będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R >= 3,33 (m2.K)/W dla WT 2021 - ocieplenie podług w piwnicach na powierzchni 136,4 m2 obejmuje: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, z foli polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa, położenie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej poziomej z płyt styroduru gr 4 cm, wykonanie posadzki cementowej o grubości min. 55 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko, wraz z uzbrojeniem siatką stalową, ułożenie płytek kamionkowych typu GRES na zaprawach klejowych grub. warstwy 3 mm; 5) wymiana istniejących okien o łącznej powierchni 11,4 m2 na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 [W/m2K WT 2021 z nawiewnikami. Kolor do uzgodnienia z inwestorem, wraz ze szpaletami; podział i uchylność jak istniejące: demontaż starych okien, montaż okien z PCV o U=0,9 [W/m2K WT 2021 z nawiewnikami, wyprawa i naprawa krawędzi otworu i szpalet okna, roboty wykończeniowe w pomieszczeniach po montażu okien; 6) budowa instalacji centralnej wywiewej z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła min 80 % sprawności, o wydajności 700 m3/h; 7) modernizacja oświetlenia wraz z modernizacją instalacji elektrycznej - usprawnienie polega na wymianie opraw oraz redukcji mocy źródła światła - wymianie źródeł światła; wymiana istniejących opraw i źródeł światła na oprawy ze źródłami światła typu LED (47 kpl) wraz z wykonaniem nowej instalacji do zasilania lamp LED z ogniw PV; 8) dostawa i montaż konstrukcji wraz z panelami fotowoltaicznymi na dachu o mocy 15,4 kW wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi do prawidłowego działania systemu, wraz z wykonaniem instalacji odgromowej. Roboty budowlane i usługi okresu rękojmi obejmują również: sporządzenie planu BIOZ, przejęcie terenu budowy oraz urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie stref niebezpiecznych, wykonanie zakresu robót wg OPZ uszczegółowionego w Przedmiarze robót, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania, przed zabudową materiałów, złożenie nadzorowi inwestorskiemu atestów materiałowych i uzyskanie zgody na ich zastosowanie, przeprowadzenie prób i badań przewidzianych przepisami, przeszkolenie pracowników użytkownika z zakresu obsługi zamontowanych urządzeń i programów, sporządzenie i przekazanie Zamawiającego dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: oświadczeń kierownika budowy o zakończeniu robót, protokół z badań i prób, instrukcji obsługi dla zakresu wykonanych robót i instalacji. Usługi w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi obejmują: udział w przeglądach gwarancyjnych, usuwanie ujawnionych wad i usterek - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego/Użytkownika, serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji i urządzeń w okresie udzielonego okresu gwarancji i rękojmi. Określone w audycie ceny są zgodne z przeciętnymi cenami za towar danej jakości obowiązującymi na rynku lokalnym. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zawartą umową oraz uzgodnieniami dokonanymi z Inwestorem w trakcie realizacji robót.
Okres gwarancji
min. 60 miesięcy, maks. 84 miesiące

CPV: 42122460-2, 45111200-0, 45261214-7, 45261900-3, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45331000-6, 45331100-7, 45421100-5

Dokument nr: 2021-5923-72213, 1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-19

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
bocheński
Gmina
Bochnia
Miejscowość
Bochnia

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy. Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, mających wpływ na realizację umowy,
b) zmiany terminu realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, m in.:
- z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym,
niezależnym od woli Wykonawcy, którego Wykonawca nie mógł przy zachowaniu należytej staranności
uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą
odpowiednich dokumentów lub oświadczeń;
- w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, w szczególności z powodu technologii
realizacji prac, wymogów określonych normami lub przepisami prawa, które wymagają konkretnych
warunków atmosferycznych;
- z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej bezpośredni wpływ na możliwość
wykonania zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie, co Wykonawca winien udowodnić za
pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń;
zmiana terminów określonych umową będzie jednak dopuszczalna tylko w przypadku gdy konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu. Następnie zostanie sporządzony
stosowny aneks do umowy.
c) zmiany terminu płatności;
d) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych
podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał
ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane.
Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy
wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej
oferty;
e) zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego
i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót, zmiany umówionego zakresu robót;
f) zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w
dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub
techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności
wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.
Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały
w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania umowy, sposobem wykonania umowy lub
wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegające na: budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub termomodernizacji budynków, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości 500.000.00 złotych brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Zapytania Ofertowego na stronie internetowej.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.:
a) kierownikiem budowy - posiadającym następujące kwalifikacje:
- ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia;
- aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) kierownikiem robót sanitarnych - posiadającym następujące kwalifikacje:
- ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia;
- aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
- Wypełniony Formularz ofertowy - wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,
- Oświadczenie/a o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - wg. załącznika nr 2 do zapytania ofertowego,
- Wykaz robót budowlanych - wg. załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, wraz ze stosownymi referencjami,
- Wykaz osób - wg. załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego,
- Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-01
Data ostatniej zmiany
2021-10-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: (Cn / Cof.b. x 100) x 80% = ilość punktów, gdzie: Cn - najniższa cena spośród ofert, Cof.b. - cena oferty badanej, 100 - wskaźnik stały, 80% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji (Gof.b. / Gn x 100) x 20% = ilość punktów, gdzie: Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert, 100 - wskaźnik stały, 20% - procentowe znaczenie kryterium
okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji - 60 mies., maksymalny - 84 mies.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Styrna
tel.: 782434111
e-mail: sekretariat@osm-bochnia.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.