Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych

Przedmiot:

Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych

Data zamieszczenia: 2021-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: "INVEST-PARK DEVELOPMENT" Sp. z o.o
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
746462577
oferty@ipdevelopment.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: 746462577
Termin składania ofert: 2021-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe ? ?Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością ?INVEST-PARK DEVELOPMENT? sp. z o.o.?

1. Nazwa i adres Zamawiającego
?INVEST-PARK DEVELOPMENT? Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:
2.1.1. Roczna obsługa stacji nN, sN oraz transformatorów znajdujących się na terenie obiektów będących własnością Spółki, obejmująca kwartalne przeglądy/oględziny stacji. Z ww. czynności należy sporządzić stosowne protokoły podpisane przez uprawnione osoby.
W ramach kwartalnych przeglądów/oględzin Oferent będzie wykonywał również drobne naprawy do 5 punktów elektrycznych (punkt oświetlenia, punkt pojedynczego gniazda elektrycznego czy punkt włącznika) na obiektach będących własnością Zamawiającego. Niezbędny materiał w celu wykonania drobnych prac po stronie Zamawiającego.
2.1.2. Zestawienie obiektów objętych obsługą znajduje się poniżej:
lp. Obiekt Rodzaj stacji
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno - magazynowa z częścią administracyjno - socjalną i techniczną - Ul. Towarowa 30 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
2 hala produkcyjno - magazynowa z częścią administracyjno - socjalną i techniczną - Ul. Towarowa 28 A Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno - magazynowa z częścią administracyjno - socjalną i techniczną - Ul. Strefowa 19 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
4 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno - magazynowa z częścią administracyjno - socjalną i techniczną - Ul. Uczniowska 34 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
5 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno - magazynowa z częścią administracyjno - socjalną i techniczną - hala B i C Rozdzielnia nN
6 hala produkcyjno - magazynowa z częścią administracyjno - socjalną i techniczną - hala D Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
7 hala produkcyjno - magazynowa z częścią administracyjno - socjalną i techniczną - hala G Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora

2.1.3. W przypadku wystąpienia awarii typu ?ciężkiego? (powodującej konieczność wyłączenia zasilania obiektu) sporządzenie stosownego protokołu z określeniem przyczyn awarii, określenie sposobu usunięcia awarii, przedstawienie oferty usunięcia awarii oraz gotowość do rozpoczęcia usuwania awarii - w terminie do 24h od zgłoszenia Zamawiającego.
Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego. Oferta wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
2.1.4. W przypadku wystąpienia usterek i awarii typu ?lekkiego? (niepowodujących konieczności wyłączania zasilania obiektu) naprawa oraz usunięcie usterki przez Oferenta podczas kwartalnych przeglądów i oględzin stacji w cenie ofertowej. Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz w instrukcjach współpracy ruchowej (załącznik nr 3).

Okresowe badanie sprzętu dielektrycznego będącego na wyposażeniu stacji SN leżą po stronie Zamawiającego.

Składanie ofert:
8. Terminy składania ofert.
8.1. Ofertę należy złożyć:
a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl, zatytułowaną: ?Roczna obsługa stacji? do dnia: 25.10.2021 do godz.: 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 25.10.2021 w godz.ch: 12:10 ? 12:30.
Lub
b) w siedzibie Zamawiającego: ?INVEST-PARK DEVELOPMENT? Sp. z o. o., Ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro ? sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25.10.2021 r. do godz. 12.00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego:
?INVEST-PARK DEVELOPMENT? Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
?Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością ?INVEST-PARK DEVELOPMENT? Sp. z o.o.?
(Nie otwierać przed dniem: 25.10.2021 r. godz. 12.10)

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonanie zamówienia.
Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania prac. Umowa o współpracy będzie obowiązywała dwanaście miesięcy od daty jej podpisania z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wymagania:
4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

6. Dokumenty składające się na ofertę.
Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta ? Załącznik nr 1

7. Okres związania z ofertą.
Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Wybór oferenta
Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena ? 80% wagi:
Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.
Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8
gdzie: Pc ? oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) dotychczasowe doświadczenie ? 20% wagi:
Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery zrealizowane usługi, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:
Pd= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej zrealizowanych usług
Pd= 15 punktów za udokumentowanie 3 zrealizowanych usług
Pd= 10 punktów za udokumentowanie 2 zrealizowanych usług
Pd= 5 punktów za udokumentowanie 1 zrealizowanej usługi
Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej usługi

gdzie: Pd ? oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie
Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:
P= Pc + Pd
gdzie: P ? oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

10. Z udziału w zapytaniu wykluczeni zostaną Oferenci:
10.1. w odniesieniu do których wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, likwidację.
10.2. którzy nie spełniają warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym zapytaniu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zapis w dokumentach rejestrowych Oferenta potwierdzający, że Oferent prowadzi działalność w zakresie zgodnym z zapytaniem.
10.3. którzy nie spełniają warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zapis w dokumentach rejestrowych Oferenta potwierdzający, że Oferent prowadzi działalność minimum trzy lata.

11. Warunki uzupełniające.
11.1 Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
11.3 Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.4 Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Kontakt:
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Wojciech Kloc, tel. 791147666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Arkadiusz Kawałko, tel.605 615 503, arkadiusz.kawalko@ipdevelopment.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.