Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
12z dziś
4932z ostatnich 7 dni
20764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż wiat śmietnikowych na wskazanym podłożu wraz z wykonaniem robót...

Przedmiot:

Zakup i montaż wiat śmietnikowych na wskazanym podłożu wraz z wykonaniem robót towarzyszących

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Katowicach
ul.Mikołowska 125A
40-592 Katowice
powiat: Katowice
tel 32 251 96 71
ts@smgornik.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: tel 32 251 96 71
Termin składania ofert: 2021-10-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach, Ul. Mikołowska 125a ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup
i montaż wiat śmietnikowych na wskazanym podłożu wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
Lokalizacja wiat śmietnikowych: Ul. Kijowska 47-49, Ul. Ściegiennego 45, 49, Ul. Słoneczna 75, Ul. Złota 41A-43A -
45A / Ul. Sportowa 36, 36A,36B, Ul. Gliwicka 218 - 222 w Katowicach.
Wymagania techniczne:
I. Konstrukcja:
a) modułowa z możliwością rozbudowy zwiększającej powierzchnię zabudowy bez konieczności rozbiórki całej wiaty lub
przebudowy umożliwiającej dobudowanie ścianki wewnętrznej,
b) elementy konstrukcyjne z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej 60 x 60mm, malowanej proszkowo. Grubość ścianki
profilu min. 3mm,
c) konstrukcja podwalinowa dachu umożliwiająca korektę spadku pokrycia i możliwości zamontowania rynny,
d) panele dachowe z blachy trapezowej, ocynkowanej malowanej proszkowo lub pokrytej poliestrem. Grubość blachy
min. 1mm,
e) panele boczne, wypełniające z blachy trapezowej z dodatkowym wzmocnieniem i/lub perforowanej, ocynkowanej oraz
malowanej proszkowo. Grubość blachy min. 1mm,
f) zabezpieczenie ścian wewnętrznych wiaty przed uszkodzeniami przestawianymi kontenerami ( wsporniki, odboje lub
itp.),
g) drzwi dwuskrzydłowe z profili stalowych z wypełnieniem blachą perforowaną/trapezową - przystosowane do odpadów
gabarytowych z zamkiem z wkładką,
h) stopy: płaskie, regulowane, pozwalające na regulację wysokości słupka względem podłoża,
i) zadaszenie wiaty jedno lub dwuspadowe,
j) systemowe rynny z rurą spustową z blachy cynkowo - tytanowej lub PCV.
II. Wymagania dodatkowe:
a) montaż wiaty wraz z zakotwieniem po stronie oferenta
b) gwarancja wytrzymałości konstrukcji i wypełnień w przypadku przeznaczenia wiaty lub jej części na składowanie
gabarytów
c) gwarancja min. 60 miesięcy
d) wymagana wizja oferenta w terenie - miejscu montażu wiaty

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 20.10.2021 r. o godz. 10;00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Górnik", Ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie
procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą
elektronicznych środków łączności.

Specyfikacja:
IV. Dane dotyczące wiat:
1. Ul. Kijowska 47 - 49 w Katowicach - podłoże utwardzone /asfalt/, preferowany wymiar ~ 4,5m x 6m x min. 2,5 m dach
jednospadowy lub dwuspadowy, możliwość wydłużenia terminu realizacji ze względu na decyzję uzyskaną po złożeniu
,,zgłoszenia" do Urzędu Miasta.
2. Ul. Ściegiennego 45 w Katowicach - podłoże na chwilę obecną nie utwardzone /planowany termin utwardzenia do
15.10.2021 r. z kostki brukowej/, preferowany wymiar ~ 4,5m x 4,5m x min. 2,5 m, dach jednospadowy lub
dwuspadowy.
3. Ul. Ściegiennego 49 w Katowicach - podłoże na chwilę obecną nie utwardzone /planowany termin utwardzenia do
16.11.2021 r. z kostki brukowej/ preferowany wymiar ~ 4,5m x 4,5m x min. 2,5 m dach jednospadowy lub
dwuspadowy.
4. Ul. Słoneczna 75 w Katowicach - podłoże utwardzone /kostka brukowa/, preferowany wymiar ~ 4,5 x 4,5 x min. 2,5 m
dach jednospadowy lub dwuspadowy.
5. Ul. Złota 41A - 43A - 45A i Ul. Sportowa 36, 36A, 36B w Katowicach - podłoże utwardzone /kostka brukowa/,
preferowany wymiar ~ 3m x 3m x min. 2,5 m dach jednospadowy lub dwuspadowy.
6. Ul. Gliwicka 218 - 222 w Katowicach (przy garażach) w Katowicach - podłoże utwardzone / beton - ze spadkiem
w kierunku drzwi /, preferowany wymiar ~ 6,5m x 4,5m x 2,5 m, dach jednospadowy.

Składanie ofert:
Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 19.10.2021 r. do godz. 10;00 w kancelarii
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia,
koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

KONKURS OFERT NA:
Zakup i montaż wiat śmietnikowych na wskazanym podłożu wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
Lokalizacja wiat śmietnikowych: Ul. Kijowska 47-49, Ul. Ściegiennego 45, 49, Ul. Słoneczna 75, Ul. Złota 41A-43A -
45A / Ul. Sportowa 36, 36A,36B,
ul. Gliwicka 218 - 222 w Katowicach.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji: do końca 2021 r. i do uzgodnienia z Zamawiającym

Wymagania:
III. Wymagania formalne:
a) karta technologiczna produktu z opisem elementów konstrukcyjnych i obudowy,
b) deklaracja właściwości użytkowych z przywołaniem obowiązujących norm,
c) zalecane: przedstawienie Zamawiającemu próbki modelowej konstrukcji i obudowy lub wskazanie lokalizacji min. 2
wiat zrealizowanych przez oferenta w Katowicach lub okolicy w celu oględzin.
Pożądana gwarancja - 60 miesięcy
W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na adres:
z dopiskiem ,,wiaty śmietnikowe" tu2@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres zwrotny materiały przetargowe od
poniedziałku do piątku w godzinach 7;00- 15;00.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż
1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz
przynależność do Izby.
3) Kalkulacja własna z wyszczególnieniem kwoty dla każdej wiaty oddzielnie.
4) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu ( z ostatnich 3 lat).
5) Charakterystykę firmy.
6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów
przetargowych.
9) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej
z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót.
10) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy.
11) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.
12) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
13) Oferta Wykonawcy - na druku Zamawiającego.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Udzielona gwarancja.
4) Termin realizacji zadania.
Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania
zamówień na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach"
oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu
inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert
mogą zostać przez Komisie przetargowa odrzucone.
Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 5 000,00 zł najpóźniej do dnia 19.10.2021 r. przelewem na
konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
W przypadku wyboru oferty Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty
umownej brutto, z którego Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji,
rękojmi i jakości za wady. Po bezusterkowym odbiorze końcowym robót będzie można za zgodą Zarządu SM
,,Górnik" w Katowicach zmienić formę zabezpieczenia z gotówkowego na gwarancję bankową obejmująca okres
do końca gwarancji zawierając stosowny aneks do umowy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni
po odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie okresu gwarancji jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy
pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na
warunkach określonych oferta.
Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zamawiającego w ciągu 5 dni
roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.
O
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu decyzją Komisji mogą zostać odrzucone.
W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie lub mailowo)
Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen,
proponowanych terminach realizacji, okresie udzielonej gwarancji za wady, wysokości składników cenotwórczych
i ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami
zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 21.09.2021 r. po otwarciu ofert może żądać:
- udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
-uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/ lub
pełnomocnictw. Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym
z Wykonawców indywidualnych telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania jawnego, dokona
wyboru korzystnej oferty.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych
rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru
ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udzielają:
1. dla ul. Kijowskiej 47 - 49 w Katowicach Pani Kierownik Administracji Kokociniec - ul. Nad Strumieniem 3
w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7;30 do 15;00, w piątek w godz. od 7;30 do 13;00, tel. ( 32) 25-21-
913 lub kom. 733-552-960 email: tk@smgornik.katowice.pl
2. dla ul. Ściegiennego 45, 49, ul. Słonecznej 75, ul. Złotej 41A-43A-45A / Sportowa 36, 36A, 36B Pan Kierownik
Administracji Słoneczna - ul. Ściegiennego 45 w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7;30 do 14;30,
w piątek w godz. od 7;30 do 12;20, tel. (32) 757 96 20, email: ts@smgornik.katowice.pl
3. dla ul. Gliwickiej 218 - 222 w Katowicach Pani Kierownik Administracji Załęże - ul. Gliwicka 224a w Katowicach,
od poniedziałku do czwartku w godz. od 7;30 do 15;00, w piątek w godz. od 7;30 do 13;00, tel. ( 32) 25-40-597, adres e-
mail: tz@smgornik.katowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.