Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów ogniotrwałych formowanych do testów

Przedmiot:

Dostawa materiałów ogniotrwałych formowanych do testów

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Re Alloys Sp. z o.o
ul. Cieszyńska 23
43-170 Łaziska Górne
powiat: mikołowski
697 703 183
slawomir.kozlowski@realloys.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73370
Województwo: śląskie
Miasto: Łaziska Górne
Wadium: ---
Nr telefonu: 697 703 183
Termin składania ofert: 2021-10-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów ogniotrwałych formowanych do wyłożenia kadzi rafinacyjnych w ramach projektu pt.: ,,Innowacyjna technologia produkcji żelazokrzemu o zawartości krzemu min. 75% i ultraniskiej zawartości węgla max. 0,02%."
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0052/17 - Innowacyjna technologia produkcji żelazokrzemu o zawartości krzemu min. 75% i ultraniskiej zawartości węgla max. 0,02%

Część 1
DOSTAWA materiałów ogniotrwałych formowanych do testów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ogniotrwałych formowanych do wyłożenia kadzi rafinacyjnych, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia testów innowacyjnej technologii produkcji żelazokrzemu niskowęglowego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA materiałów ogniotrwałych formowanych do wyłożenia kadzi rafinacyjnych:
1. Gatunek Bs, format OP7
Ilość: 32 t.
2. Gatunek Al44, format KD1
Ilość: 13 t.
3. Gatunek Bs, format 1
Ilość: 8 t.
2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: wymiary materiałów dla poszczególnych gatunków wraz z rysunkami poglądowymi przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do Umowy

Górnych - Ul. Cieszyńska 23.
Okres gwarancji
Nie dotyczy

CPV: 44111100-2

Dokument nr: 2021-201-73370

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-18

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-10
Miejsce dostawy Przedmiotu Zamówienia - zakład Zamawiającego w Łaziskach
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
mikołowski
Gmina
Łaziska Górne
Miejscowość
Łaziska Górne
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane
w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu lub wprowadzenia innych zmian w realizacji projektu w ramach umowy zawartej z NCBiR Strony dokonają stosownych zmian postanowień niniejszej Umowy.
Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i musi zostać zaakceptowana przez obie Strony Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższego warunku.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczeń, dokumentów i próbek złożonych przez Wykonawcę.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczeń, dokumentów i próbek złożonych przez Wykonawcę.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczeń, dokumentów i próbek złożonych przez Wykonawcę.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o treści określonej w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takie jak np. certyfikaty, atesty, specyfikacje techniczne produktu, czy karty charakterystyki itp.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w postępowaniu Zamawiający wyklucza:
1. Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
(Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)
2. Oferenta, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3. Oferenta, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. Oferenta, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. Oferenta, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
6. Oferenta, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
7. Oferenta, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie oferenta z udziału w postępowaniu;
8. Oferenta, który z innymi oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9. Oferenta będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
10. Oferenta wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11. Oferentów, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
12. Oferenta w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferentami, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
13. Niespełniających warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia:
3.1. Przedmiot oferty musi zostać wykonany w oparciu o załączone rysunki i opis techniczny, przedstawiony w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w zgodności z obowiązującymi przepisami.
3.2. Odbiór końcowy u Zamawiającego będzie polegał na sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczanych produktów oraz kontroli dokumentów potwierdzających, że dostarczane produkty spełniają wymagania Zamawiającego.
3.3. Warunki transportu: DDP Zakład Zamawiającego.
4. Inne wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
4.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
4.3. Wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności obowiązki Wykonawcy znajdują się we ,,Wzorze Umowy", stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Wzoru Umowy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-08
Data ostatniej zmiany
2021-10-08

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena (oferowana cena netto) za wykonanie przedmiotu zamówienia: max. 100 pkt.
C = Cena (oferowana cena netto) za wykonanie przedmiotu zamówienia
Wzór:
P = (Cmin/Cn) x 100 pkt.,
gdzie
Cmin - najniższa oferowana cena
Cn - oferowana cena
Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = P

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sławomir Kozłowski
tel.: 697 703 183
e-mail: slawomir.kozlowski@realloys.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.