Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED wraz z oprawami oświetleniowymi

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED wraz z oprawami oświetleniowymi

Data zamieszczenia: 2021-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Sami Swoi
Al. Józefa Piłsudskiego 99
41-303 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
885 544 050, 885 544 050
biuro@smsamiswoi.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73699
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: 700,00 zł.
Nr telefonu: 885 544 050, 885 544 050
Termin składania ofert: 2021-10-27 02:00:00
Dokumenty do pobrania
,, Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sami Swoi", zlokalizowanych w Sławkowie przy ulicy PCK 5A, 9 oraz w Dąbrowie Górniczej przy alei J. Piłsudskiego 97, 99" nr projektu: POIS.01.07.01-00-0010/19 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.07.01-00-0010/19 - ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sami Swoi", zlokalizowanych w Sławkowie przy ulicy PCK 5A, 9 oraz w Dąbrowie Gór

Część 1
,,Wymiana oświetlenia wewnętrznego ..."

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
,,Wymiana oświetlenia wewnętrznego na nowoczesne typu LED wraz z oprawami oświetleniowymi w celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej części wspólnych nieruchomości należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sami Swoi", zlokalizowanych w Sławkowie przy ulicy PCK 5A, 9 oraz w Dąbrowie Górniczej przy alei J. Piłsudskiego 97, 99".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowoczesne typu LED wraz z oprawami oświetleniowymi budynek przy Al. J. Piłsudskiego 97 w Dąbrowie Górniczej(Zadanie 1);
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowoczesne typu LED wraz z oprawami oświetleniowymi budynek przy Al. J. Piłsudskiego 99 w Dąbrowie Górniczej (Zadanie 2);
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowoczesne typu LED wraz z oprawami oświetleniowymi budynek przy ul PCK 5A w Sławkowie (Zadanie 3);
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowoczesne typu LED wraz z oprawami oświetleniowymi budynek przy ul PCK 9 w Sławkowie (Zadanie 4).
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 48 miesięcznej podstawowej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Potwierdzeniem udzielenia obowiązkowego oraz dodatkowego okresu gwarancji, jako jednego z kryteriów wyboru, jest udział w postępowaniu, co oznacza akceptację warunków w nim postawionych.
Udzielenie powyżej 48 miesięcy okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
3. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenia wad, usterek dot. instalacji LED, a ujawnionych w okresie gwarancji, rękojmi wynosi do 48 godz. od momentu zgłoszenia.
4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa i nie ma potrzeby jej dokumentowania. Termin wizji można ustalić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 13.00 tel. kom.: 885 544 060.
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) dostawę i montaż opraw oświetleniowych LED o parametrach zgodnych z szczegółowymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi opraw oświetleniowych,
b) roboty instalacyjne związane z podłączeniem opraw oświetleniowych LED,
c) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych i montaż nowych, gdy jest to wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy,
d) kontrolę działania instalacji oświetleniowej,
e) końcowe pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z Polską Normą wraz z zestawieniem i analizą uzyskanych wyników,
f) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania,
g) dostarczenie deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów innych dokumentów, potwierdzających dopuszczenie zastosowanych opraw oświetleniowych LED i urządzeń do stosowania w budownictwie,
h) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu budowy na czas robót, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
i) utylizacja zdemontowanych opraw.
6. Parametry:
Parametry techniczne wymagane dla opraw oświetleniowych przewidzianych do wymiany określa załącznik nr 1.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne ze wskazanymi poniżej pod względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Okres gwarancji
48

CPV: 31520000-7, 45316000-5

Dokument nr: 2021-2531-73699, ZP/3A/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Sławków
Miejscowość
Sławków
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Gmina
Dąbrowa Górnicza
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w punkcie 7 lit. g podrozdział 6.5. Wytycznych.
Warunki zmiany umowy
§ 8 ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonał wyboru wykonawcy w przypadku:
1) terminów wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia klęsk żywiołowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub z przyczyn technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego,
b) wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy,
c) niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
d) podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
e) wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu zakończenia robót,
f) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3.
2) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,
b) pojawienia się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
b) wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2.
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dokumenty świadczące o wpływie tej aminy na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienia do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany w Umowie o dofinansowanie nr 69/2020 projektu ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sami Swoi", zlokalizowanych w Sławkowie przy ulicy PCK 5A, 9 oraz w Dąbrowie Górniczej przy alei J. Piłsudskiego 97, 99" POIS.01.07.01-00-0010/19w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dotyczące wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy,
b) niewykonania pełnego zakresu robót i prac.
6) popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie.
7) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie można usunąć ich w inny sposób.
8) doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
2. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Nie dotyczy
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
2.1. warunek dotyczący zdolności technicznej:
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:
2 roboty budowlane każda :
- polegająca na wymianie oświetlenia wewnętrznego oraz
- o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł brutto,
? wykonana w ramach odrębnej umowy,
z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
W przypadku, gdy w przedstawionym przez Wykonawcę wykazie robót budowlanych rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień terminu składania ofert.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie dotyczy
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
2.2. warunek dotyczący zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności) za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. będzie dysponował co najmniej:
o jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne: D i E do 1 kV, wydane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.),
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r., poz. 1333) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65).
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie dotyczy
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
3.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
3.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
3.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja powyższego nastąpi na podstawie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego - Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj. że:
a) posiadają certyfikat CE lub inny dokument równoważny. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na jęz. polski;
b) posiadają atest higieniczny,
c) posiadają karty katalogowe,
d) wyniki badań wykonane zgodnie z dyrektywą EMC w zakresie od 90 kHz do 30 MHz wykonane przez laboratorium na terenie UE.
Zamawiający dokona weryfikacji w zakresie wskazanym w punkcie od a) do dc), na podstawie oświadczenia zawartego w treści załącznika nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
2.1. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
2.2. dowód wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - zgodnie z rozdziałem XIII Zapytania ofertowego;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, należy załączyć do oferty kopię potwierdzenia przelewu.
2.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2.4. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
2.5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
2.6. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj. że:
a) posiadają certyfikat CE lub inny dokument równoważny. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na jęz. polski;
b) posiadają atest higieniczny,
c) posiadają karty katalogowe,
d) wyniki badań wykonane zgodnie z dyrektywą EMC w zakresie od 90 kHz do 30 MHz wykonane przez laboratorium na terenie UE.
Zamawiający dokona weryfikacji w zakresie wskazanym w punkcie od a) do d) na podstawie oświadczenia zawartego w treści załącznika nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad:
3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-12
Data ostatniej zmiany
2021-10-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena-80%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
gwarancja - 20%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Halina Łuka
tel.: 885 544 050
e-mail: biuro@smsamiswoi.pl
Grzegorz Bawut
tel.: 885 544 050
e-mail: biuro@smsamiswoi.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.