Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty

Data zamieszczenia: 2021-10-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PLAC POLITECHNIKI 1
00-661 Warszawa
powiat: Warszawa
222345254
ZAMPUB.MEIL@PW.EDU.PL
https://platformazakupowa.pl/transakcja/521122
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 222345254
Termin składania ofert: 2021-10-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce
i samoloty ,,General aviation" o masie całkowitej do 5700 kg.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce
i samoloty ,,General aviation" o masie całkowitej do 5700 kg. na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych" RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Szczegółowy opis zamieszczono w:
Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział V: Przedmiary robót.

CPV: 45213351-8

Dokument nr: 2021/BZP 00231146, MELBDZ.261.52.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-28 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
punktem 9 SWZ Zamawiający podał szczegółową instrukcję skalania ofert w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZGODNIE Z PUNKTEM 24.SWZ Klauzula informacyjna z
art. 13 RODO Zamawiającego - w celu związanym z powyższym postępowaniem
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): NIE DOTYCZY

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/521122
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-28 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 245 dni

Wymagania:
ZGODNIE Z PKT 19 SWZ: Wymagania dotyczące wadium.
19.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35.000,00 PLN.
19.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach,
w zależności od wyboru Wykonawcy:
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. IV Odział Warszawa, nr PL 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664, kod SWIFT: PKOPPLPW; (w tytule przelewu należy wpisać słowo ,,wadium" i znak postępowania MELBDZ.261.52.2021);
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
19.3 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym w przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniądz, ważność wadium powinna być zapewniona przez okres o 1 dzień dłuższy niż termin związania ofertą, czyli do dnia 27.11.2021
19.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
19.5 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej
w pkt 19.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 19.2.
19.6 Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
19.7 Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach wyszczególnionych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MELBDZ.261.52.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce
i samoloty ,,General aviation" o masie całkowitej do 5700 kg. na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych" RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Szczegółowy opis zamieszczono w:
Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział V: Przedmiary robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45213351-8 - Roboty budowlane w zakresie hangarów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 245 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: SZCZEGÓŁOWO OPISANO W PKT 15 ORAZ 16 SWZ
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe
propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim
złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
ZGODNIE Z PKT 7 SWZ.
Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki:
7.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
7.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z przedmiotem zamówienia niniejszego przetargu-jako zadania porównywalne będzie:
a) 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie konstrukcji stalowej o łącznej wartości powyżej 1.650.000,00 zł,(łącznie z podatkiem VAT), w tym jednego z nich o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł, drugiego o wartości co najmniej 650.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT);
W niniejszym postępowaniu stosuje się definicję budynku użyteczności publicznej określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.):
- budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Hangar będzie miejscem w którym prowadzone będą badania.
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu obsadzenia podanych w tabeli stanowisk: Kierownik budowy - 5 lat (60 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
Jako minimalne doświadczenie zawodowe rozumie się pełne miesiące kalendarzowe przepracowane na stanowiskach takich jak zaproponowane w ofercie w okresie od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wydano uprawnienia budowlane do ostatniego miesiąca kalendarzowego przed miesiącem, w którym wyznaczono termin składania ofert.
Osobami na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z punktem 8 SWZ: 8.1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:8.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.8.2. Po złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:1) dokumentu potwierdzającego,
że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 7.1.3. SWZ;3)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty Wykaz robót budowlanych należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 (,,Doświadczenie zawodowe") do rozdziału II, wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.4.1) SWZ.Jeżeli Wykonawca powołuje się na roboty wykonywane w ramach konsorcjum, Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby w dokumentach potwierdzających, że wyszczególnione w tabeli roboty zostały wykonane należcie, były one ściśle wyspecyfikowane i potwierdzone przez wystawiającego referencje lub wykazane w protokole odbioru robót, w tym ich wartość brutto deklarowana przez Wykonawcę.Wartości w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będą przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień zakończenia realizacji wykazanych robót budowlanych;4)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 2 (,,Potencjał kadrowy") do rozdziału II, wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji i doświadczenia wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.4. 2) SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z punktem 8 SWZ:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;8.2.3.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1.1) oraz innych odpowiednich dokumentów
spośród wymienionych w pkt 8.2.1.8.2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1.8.2.5.` Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
zgodnie z pkt 22SWZ:
22.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest niezwłocznie po ogłoszeniu tej decyzji, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu:
22.2 do osoby wskazanej w §5 ust. 6 rozdziału VI SWZ dokumenty wskazane w pkt. 22.3
1) kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w formie wydruków z komputerowych programów kosztorysowych, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Zaleca się stosować ogólne zasady i wzorce kosztorysowania zawarte w publikacji: Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Zrzeszenia Biur Kosztorysowania Budowlanego p.t. ,,Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych", Warszawa - grudzień 2001 r.;
2) dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób wskazanych w formularzu ,,Potencjał kadrowy" - przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz dokument potwierdzający przynależność do właściwej Okręgowej Izby Zawodowej.;
3) oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt. 4.1. rozdziału IV SWZ i w §6 ust. 14 rozdziału VI SWZ, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz z podaniem informacji o liczbie tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, a także zawierającym zobowiązanie do przedkładania do wglądu Zamawiającemu, tj. osobie wskazanej w §5 ust. 6 rozdziału VI SWZ, na każde jego żądanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności, o których mowa w §6 ust. 14 rozdziału VI SWZ, są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru zamieszczonego w pkt 24 niniejszego rozdziału;
4) jeżeli za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która wskazuje podmiot wiodący i uprawnia go do wystawiania i składania faktur stanowiących rozliczenie z Zamawiającym za roboty budowlane wykonane przez każdy z tych podmiotów;
5) harmonogram rzeczowo-finansowy.
22.3 Najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest do:
1) poinformowania pracowników mających wykonywać czynności, o których mowa w pkt. 4.1. rozdziału IV SWZ i w §6 ust. 14 rozdziału VI SWZ o zasadach zatrudnienia obowiązujących przy realizacji danego zamówienia;
2) uzyskania zgody ww. pracowników oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie ze strony Wykonawcy na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tzw. RODO w zakresie niezbędnym do wykonania danego zamówienia.
22.4 W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 20.2. zastosowane zostaną sankcje określone w rozdziale VI SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
ZGODNIE Z PKT 19 SWZ: Wymagania dotyczące wadium.
19.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35.000,00 PLN.
19.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach,
w zależności od wyboru Wykonawcy:
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. IV Odział Warszawa, nr PL 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664, kod SWIFT: PKOPPLPW; (w tytule przelewu należy wpisać słowo ,,wadium" i znak postępowania MELBDZ.261.52.2021);
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
19.3 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym w przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniądz, ważność wadium powinna być zapewniona przez okres o 1 dzień dłuższy niż termin związania ofertą, czyli do dnia 27.11.2021
19.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
19.5 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej
w pkt 19.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 19.2.
19.6 Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
19.7 Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach wyszczególnionych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
ZGODNIE Z PKT 9.2.2 SWZ: Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale albo potwierdzone notarialnie ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z ROZDZIAŁEM VI SWZ- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY § 16 projektu umowy załączonej do SWZ 1. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z okoliczności wymienionych w pkt 2 rozdziału VI SWZ.2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporządzenie protokołu.3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: SZCZEGÓŁOWO OPISANO W PKT 15 ORAZ 16 SWZ
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe
propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim
złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-26

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.