Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "Dostawa i...

Przedmiot:

Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "Dostawa i wdrożenie systemu i zarządzania siecią wodociągową "

Data zamieszczenia: 2021-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Wodociągi Niepołomice" spółka z o.o
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice
powiat: wielicki
Tel.: +48 122812423, Faks: +48 122812423
zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Niepołomice
Wadium: 10 000.00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 122812423,
Termin składania ofert: 2021-11-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "DOSTAWA i wdrożenie systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice"

Numer referencyjny: ZP.WN.271.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Ze względu na małą ilość znaków w pkt II.1.1 brak pełnej nazwy zadania. Pełna nazwa brzmi: Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "DOSTAWA i wdrożenie systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice" realizowane w ramach projektu pn. "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE".

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej wraz z modelem hydraulicznym poprzez wykonanie:

a) Koncepcji dostawy i wdrożenia systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice w oparciu o zapisy programu funkcjonalno-użytkowego.

b) Projektów technicznych, budowlanych oraz wykonawczych dla wszystkich branż wraz z projektem oprogramowania.

c) Dostarczenie sprzętu komputerowego.

d) Systemu monitoringu wraz wraz z wykonaniem robót budowlanych.

e) Zapewnienia obsługi geodezyjnej

f) Wdrożenie systemu monitoringu

g) Szkolenia , serwis

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48150000 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Niepołomice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej wraz

z modelem hydraulicznym poprzez wykonanie:

a) Koncepcji dostawy i wdrożenia systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice w oparciu o zapisy programu funkcjonalno-użytkowego.

b) Projektów technicznych, budowlanych oraz wykonawczych dla wszystkich branż wraz z projektem oprogramowania.

c) Dostarczenie sprzętu komputerowego.

d) Systemu monitoringu wraz z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonaniem niezbędnych montażów urządzeń oraz materiałów wraz z wykonaniem robót budowlanych.

e) Zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia robót.

f) Wdrożenia systemu monitoringu wraz modelem hydraulicznym, testowanie i sprawdzanie poprawności działania.

g) Szkolenia oraz sprawowanie serwisu w okresie gwarancyjnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań dotyczących dokumentacji powykonawczej jak również realizacji robót zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (w tym program funkcjonalno-użytkowy, aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego ,wzór umowy i inne) dostępny na stronie internetowej Zamawiającego:www.wodociagi-niepolomice.pl oraz platformie www.e-ProPublico.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 209
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0097/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Inwestycja objęta przedmiotowym zamówieniem jest współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa II ,,Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.3 ,,Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach"

CPV: 45231300, 30200000, 38221000, 45000000, 45100000, 45231000, 45233200, 45233220, 45311200, 48000000, 48150000, 71000000

Dokument nr: 525640-2021, ZP.WN.271.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-11-16 o godz. 10:15, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wodociagi-niepolomice.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Niepołomice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2021

Kontakt:
"Wodociągi Niepołomice" spółka z o.o.
ul. Droga Królewska 27
Niepołomice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
32-005
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Sendor
E-mail: zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl
Tel.: +48 122812423
Faks: +48 122812423

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.