Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i zabudowa drzwi zewnętrznych automatycznych

Przedmiot:

Dostawa i zabudowa drzwi zewnętrznych automatycznych

Data zamieszczenia: 2021-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
Al. Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel: +48 (32) 47 84 200 fax: +48 (32) 47 84 506
zp@wss2.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: +48 (32) 47 84
Termin składania ofert: 2021-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i zabudowa drzwi zewnętrznych automatycznych dla Izby Przyjęć.
2. Zamówienie obejmuje::
- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych w Izbie Przyjęć,
- wykonanie konstrukcji stalowej dla montażu nowych drzwi,
- dostawa i montaż drzwi automatycznych przesuwnych,
- montaż wideofonu z funkcją czytnika kart lub breloków wraz z połączeniem z dyżurką pielęgniarską,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej automatykę drzwi,
- uzupełnienie zabudowy ściennej,
- uzupełnienie sufitu i posadzki,
- odmalowanie wnęk.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: zakres prac zawarty w pkt II ust. 2 Formularza oferty i Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do Formularza oferty.
Wymagany okres gwarancji i rękojmi(min.24 m-ce) na urządzenia.
...... (min. 36 m-cy) na prace towarzyszące.
Wypełnia Wykonawca. Zamawiający dopuszcza 30 lub 60 dni

Dokument nr: BZP.38.383-39.21

Składanie ofert:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2021r. do godz. 10:00
o pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie
- Zdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: ,,Procedura do 130.000 zł. BZP.38.383-39.21)- nie otwierać przed 22.10.2021r. godz. 10:00)
lub
o faksem z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na numer 032 47 84 549 lub
o w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail: zp@wss2.pl.

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający przekaże plac budowy wybranemu Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od daty obustronnego podpisania umowy.

Wymagania:
4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu uwzględnienia wszelkich niezbędnych i koniecznych prac w celu realizacji zamówienia.
IV. WARUNKI PŁATNOŚĆI
1. Należność za realizację przedmiotu zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą Vat lub rachunkiem w terminie ...dni od dnia doręczenia faktury Vat lub rachunku do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej na adres Szpitala lub elektronicznie na adres e-mail: szpital@wss2.pl. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.
3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4. Winna obejmować całość zamówienia.
VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na: dostawie i zabudowie drzwi zewnętrznych automatycznych o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 PLN brutto oraz załączy dowody, że w/w zadanie zostało wykonane należycie.

UWAGA:
Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2013r., poz. 18, z późń. zm.).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VII. ust. 1. Formularza oferty, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:
1. Wypełniony Formularz oferty (część A i część B).
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Wykaz prac dotyczących dostawy i zabudowy drzwi zewnętrznych automatycznych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane ? sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do Formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego podobne prace zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w poświadczenia).
? ?- Wypełnia Wykonawca
UWAGA:
Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

4. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ? o ile dotyczy.
6. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 1 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie.
7. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 2, składa z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:
1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia.
2. W Formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium - Cena 100%

XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:
a) merytorycznych są:
- ze strony Zamawiającego: Tomasz Ważny - Kierownik Działu Obsługi Technicznej.
b) formalno - prawnych jest:
- ze strony Zamawiającego: Izabela Sobczak - Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.