Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Adaptacja pomieszczenia

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2021-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
powiat: krapkowicki
tel. (077) 40 74 342 fax (077) 40 74 332
inwestycje@powiatkrapkowicki.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Krapkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (077) 40 74 342
Termin składania ofert: 2021-10-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy". Remont wykonany zostanie w ramach zadania pn. ,,Utworzenie wirtualnej strzelnicy" realizowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ,,Strzelnica w powiecie 2021".
1. Zakres robót obejmuje:
- roboty wykończeniowe,
- roboty remontowe,
- roboty instalacyjne,
- roboty malarskie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja określająca przedmiot zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do zaproszenia.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać Polskim Normom i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania materiałów w budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
4. W przypadku powoływania się przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym oraz jej załącznikach na znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a powyższe należy traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia tj. zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi
w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
5. Wymagania stawiane Wykonawcy odnoszące się do wykonania zamówienia:
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia;
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia; 6. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: 1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 2) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, 3) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, 4) utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 5) natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 6) skompletowanie dokumentacji odbiorczej.
KOD CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
45.21.00.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3

Dokument nr: IM.2600.265.2021

Otwarcie ofert: X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 października 2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 115.

Składanie ofert:
IX. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką.
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 26 października 2021 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy Ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
,,Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy"
3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł. brutto każda.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
wykazu robót - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór formularza stanowi załącznik Nr 3 do zaproszenia.
V. Zawartość oferty:
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) formularz ofertowy (zał. Nr 2)
2) wykaz robót (zał. Nr 3)
3) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone imienną pieczątką. 3. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2, sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym języku winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 5. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego parafowane. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Uwagi:
VI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik 1B do zaproszenia i będzie wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.
2. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zaproszenia) wpisując wartość brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi, związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, wszelkie opłaty, itp.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczania w walutach obcych.
5. Jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w zaproszeniu, wynika, że należy wykonać inną ilość prac niż ilość określoną w przedmiarze robót - należy ten fakt zgłosić Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku zgłoszenia rozbieżności, wymagających modyfikacji treści zaproszenia, Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany i jeżeli zajdzie taka konieczność, przedłuży termin składania ofert.
7. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
8. Kosztorys ofertowy zostanie sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji, z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia i przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy.
9. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie oraz w kosztorysie ofertowym, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
10. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury.
11. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia.
12. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
13. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
VII. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami:
1) Kryterium ,,Cena" (C) - waga 60 %:
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Co x 60
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
Cmin - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt.
2) Kryterium ,,okres gwarancji" (G) - waga 40 %
Ocena dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji podanego w miesiącach zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego: Gmin = 24 miesiące od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego : Gmax = 48 miesięcy od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie przyjęty w umowie z Wykonawcą.
Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres gwarancji lub będzie on krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji w miesiącach
Ilość punktów
24
0
36
20
48
40
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
Ko = C + G
gdzie: Ko- łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,okres gwarancji"
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
VIII OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
XI. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV ust. 1;
2) w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
3) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządniania niniejszego zaproszenia.
Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
XII. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, zostanie przesłana elektronicznie do Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: http.//www.bip.powiatkrapkowicki.pl.
XIII. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:
1. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do opracowania i dostarczenia kosztorysu ofertowego obejmującego wszystkie koszty i opłaty realizacji przyszłej umowy, wszelkie materiały oraz roboty niezbędne do wykonani przedmiotu zamówienia zgodnie przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 1B do zaproszenia.
2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie kosztorysu ofertowego o którym mowa w ust. 1 uznane zostanie za uchylanie się od jej podpisania.
3. W przypadku, gdy Wykonawca. którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego wg wzoru Zamawiającego.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

Kontakt:
III. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 110.
Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
Łukasz Bordak - tel. 77 40 74 342
w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.