Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego...

Przedmiot:

Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego

Data zamieszczenia: 2021-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Toruńska 1
80-822 Gdańsk
powiat: Gdańsk
info@mng.gda.pl
https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumnarodowe-gdansk/demand/notice/public/42386/details
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II - Powozownia
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy Przedsięwzięcia
Inwestycyjnego Muzeum Narodowego w Gdańsku pt. Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim, (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II, Powozownia, finansowanego z Produktu Finansowego - Pożyczka Miejska, Pomorskiego Funduszu Rozwoju spółka z o.o. na podstawie Umowy Pożyczki Miejskiej nr PFR/PM/2020/09 z dn. 15 stycznia 2021 r.
Zamówienie w szczególności obejmuje:
1) Podstawowe dane

Powierzchnia zabudowy budynku Powozowni
P = 479,74 m2
Wysokość od poziomu terenu do kalenicy
H = 10,42 m
Długość i szerokość
30,28 m x 16,02 m
Kubatura brutto
Vb = 4854,97 m3
Powierzchnia kondygnacji netto
Pn = 1034,12 m2
Ilość projektowanych kondygnacji
3 kondygnacje naziemne

CPV: 92521200-1, 45111000-8, 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45262400-5, 45262500-6, 45262700-8, 45410000-4, 45420000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00236513, ZP/DIM/Rb/12/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-17 13:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a245c2a4-30b4-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od
wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do
wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja
wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca
wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci
elektronicznej. wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do
strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą
elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie ,,zarejestruj się". Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w
postępowaniu.
Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu
dostępnego pod adresem https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl:
o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
o Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
lub MS Edge
o Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Gdańsku
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: : iod@mng.gda.pl
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 PZP);
1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;
1.8. posiadają Państwo:
1.8.1. zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
1.8.2. zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
1.8.3. zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9 nie przysługuje Państwu:
1.9.1. zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumnarodowe-gdansk/demand/notice/public/42386/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-17 13:00
Miejsce składania ofert: https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 29 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/DIM/Rb/12/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy Przedsięwzięcia
Inwestycyjnego Muzeum Narodowego w Gdańsku pt. Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim, (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II, Powozownia, finansowanego z Produktu Finansowego - Pożyczka Miejska, Pomorskiego Funduszu Rozwoju spółka z o.o. na podstawie Umowy Pożyczki Miejskiej nr PFR/PM/2020/09 z dn. 15 stycznia 2021 r.
Zamówienie w szczególności obejmuje:
1) Podstawowe dane

Powierzchnia zabudowy budynku Powozowni
P = 479,74 m2
Wysokość od poziomu terenu do kalenicy
H = 10,42 m
Długość i szerokość
30,28 m x 16,02 m
Kubatura brutto
Vb = 4854,97 m3
Powierzchnia kondygnacji netto
Pn = 1034,12 m2
Ilość projektowanych kondygnacji
3 kondygnacje naziemne
4.2.6.) Główny kod CPV: 92521200-1 - Usługi ochrony wystaw i eksponatów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262700-8 - Przebudowa budynków

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 29 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna wykonawcy punkty w oparciu o kryteria oceny ofert.
Najkorzystniejsza oferta będzie ofertą z największą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oddziaływanie na środowisko
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie konstruktora z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania konstrukcji obiektu, zgodnie z Prawem budowlanym, będącego w zespole Wykonawcy
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, tj.:
1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlano-konserwatorskie przy budynkach wpisanym do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN brutto każda; w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby powyższe doświadczenie posiadał jeden Wykonawca, Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia dwóch Wykonawców;
2) dysponuje osobami/osobą posiadającą uprawnienia budowlane specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu zgodnie z Prawem budowlanym, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz.1609)
3) dysponuje osobami/osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania konstrukcji obiektu, zgodnie z Prawem budowlanym, z doświadczeniem nie krótszym niż 5 lat,
4) dysponuje osobami/osobą posiadającą uprawnienia budowlane specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu zgodnie z Prawem budowlanym, z doświadczeniem nie krótszym niż 5 lat,
5) Zamawiający dopuszcza aby wymagania dotyczące branży konstrukcyjnej spełniała jedna osoba,
6) dysponuje osobami/osobą - dyplomowanym konserwatorem zabytków o specjalności konserwacji obiektów architektonicznych (magister, absolwent wyższej uczelni konserwatorskiej, ponadto posiadający uprawnienia objęte Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz.1609).

UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert -
załącznik nr 2, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2a do
SWZ;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączenie dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane- załącznik nr 4 do SWZ,
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do SWZ;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnienie kryterium oddziaływanie na środowisko- wykaz wyrobów
posiadających oznakowanie ekologiczne typu I, zgodnie z normą ISO 14044
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Załączenie do oferty w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w formie plików:
a) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie
rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została
złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
- oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub- elektronicznej
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza.
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - dowody,
o których mowa w SWZ.
Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
- oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie, lub - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj.
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem
zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej
lub innym dokumencie.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów -
dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
o zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
o sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu
zamówienia,
o zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
o czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał
udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
- oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
- elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji
podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących
sytuacjach: ilość znaków opisujących rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich
wprowadzenia przekracza maksymalną długość pola (4000 znaków). Zmiany opisane są w
rozdz. XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna wykonawcy punkty w oparciu o kryteria oceny ofert.
Najkorzystniejsza oferta będzie ofertą z największą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oddziaływanie na środowisko
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie konstruktora z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania konstrukcji obiektu, zgodnie z Prawem budowlanym, będącego w zespole Wykonawcy
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
Termin związania ofertą: do 2021-12-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.