Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Chemiczne ,,Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o. o
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
wkocon@zchsiarkopol.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1239153,be8258bd8cd2ee3021e579061cbee0bd.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych
Treść zapytania:
Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.
Podmiot zwolniony ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Chemiczna 3 zapraszają do złożenia oferty na:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia .zakup i dostawa materiałów elektrycznych
2. Miejsce realizacji zamówienia:DDP Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 - wg Incoterms 2020. Magazyn.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Elektrozawór pięciodrogowy 7020021100 METAL WORK 12 szt.
2. Cewka elektrozaworu W0215000131, 24V METAL WORK 12 szt.
3. Cewka elektrozaworu W0215000131, 230V METAL WORK 12 szt.
4. Przyłącze elektryczne W0970510011 METAL WORK 24 szt.
5. Wyłącznik krańcowy XCKN2121G11/ 5 szt.
6. Stycznik 3RT1016-1BB41 (24 VDC) 15 szt.
7. Stycznik 3RT1016-1BB42 (24 VDC) 15 szt.
8. Stycznik 3RT1034-1BB40 (24 VDC) 10 szt.
9. Stycznik 3RH1921-1AP00 (24 VDC) 10 szt.
10. Styk pomocniczy 3RH1921-1HA22 10 szt.
11. Końcówka oczkowa izolowana 10mm2 M6 60 szt.
12. Końcówka oczkowa izolowana 10mm2 M8 60 szt.
13. Listwa zaciskowa LZ12 2,5mm2 20 szt.
14. Listwa zaciskowa LZ12 4mm2 20 szt.
15. Elektrozawór Prema ZMG3/2 G1/4, cewka 110VAC 30 szt.
16. Wkładka bezpiecznikowa DO1gG 6A 50 szt.
17. Wkładka bezpiecznikowa DO1gG 10 A 50 szt.
18. Wkładka bezpiecznikowa DO1gG 13 A 50 szt.
19. Wkładka bezpiecznikowa DO1gG 16 A 50 szt.
20. Wkładka bezpiecznikowa DO2gG 20 A 30 szt.
21. Wkładka bezpiecznikowa DO2gG 25A 30 szt.
22. Przewód YL 1 mm2 czerwony 200 mb
23. Przewód YL 1 mm2 czarny 200 mb
24. Przewód YDY 3x1,5 mm2 200 mb
25. Przewód YDY 3x2,5 mm2 200 mb
26. Przewód YLY 3x1 mm2 200 mb
27. Przewód YDY12x1 mm2 200 mb
28. Przewód LgY 1x10 mm2 żółto-zielony 60 mb
29. Lampa WLSTC 250W E40 10 szt.
30. 2. Lampa Master SON-T PIA Plus 150W E 40 10 szt.
31. 3. Lampa rtęciowo-żarowa MIX F 250W E40 10 szt.
32. 4. Lampa rtęciowo-żarowa MIX F 160W E27 10 szt.
33. 5. Uchwyt do rurki RL28 100 szt.
34. 7. Przewód Ydy 3x2,5 100 mb
35. 8. Złączka kablowa AL. 240 25 szt.
36. 9. Złączka kablowa AL. 95 25 szt.
37. 10. Złączka kablowa AL. 185 25 szt.
38. 11. Końcówka rurowa KCR 10-35 30 szt.
39. Końcówka rurowa KCR 10-70 30 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa materiałów elektrycznych"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z98/357246

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1239153,be8258bd8cd2ee3021e579061cbee0bd.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
19- 10- 2021 12: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
25- 10- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
22- 10- 2021 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1239153,be8258bd8cd2ee3021e579061cbee0bd.html

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:DDP Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 - wg Incoterms 2020. Magazyn.
Termin realizacji zamówienia: do 14..dni od złożenia Zamówienialub w uzgodnieniu z Zamawiającym

Wymagania:
Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:
1) Cena netto realizacji zadania.
2) Inne: ...................................
6. Osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień w zakresie niniejszej oferty są
( jest ) Pan Janusz Wojnar tel. 15-856-55-10 i Pan Robert Kuśmierek te; 15-856-55-09
7. Uwagi końcowe:
1) Informujemy, iż nasza Spółka prowadzi procesy zakupowe z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Zakupowej LOGINTRADE. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem:https://zchsiarkopol.logintrade.net/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce postępowaniach.
2) Uprzejmie zapraszamy do zarejestrowania się na naszej platformie https://zchsiarkopol.logintrade.net/rejestracja/ . Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.
3) W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail:helpdesk@logintrade.net
4) Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.
5) Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.
6) Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.
7) Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert;
b) wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
h) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
i) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
9) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
10) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
11) Oferty prosimy składać na Platformie Zakupowej pod adresem:https://zchsiarkopol.logintrade.net
8. Wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.
9. Sprzedający zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście podatników VAT".
10.W związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
11.Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem: http://www.zchsiarkopol.pl/sites/default/files/portalFiles/rodo/klauzulaInformacyjnaDlaOferentow.pdf
12.Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje OWU.
ZAŁACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. OFERTA na: ............................... - stanowiąca Załącznik Nr 1.
2. Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - stanowiące Załącznik Nr 2.
3. Oświadczenie oferentao spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- stanowiące Załącznik Nr 3.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i zastrzega sobie możliwość wyboru kombinatorycznego oferty, spośród złożonych na Platformie zakupowej LOGINTRADE

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Waldemar Kocoń
tel:
e-mail: wkocon@zchsiarkopol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.