Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana i uruchomienie dźwigów osobowych w budynkach

Przedmiot:

Wymiana i uruchomienie dźwigów osobowych w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-10-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czuby"
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 464-17-00 ; tel. 81 464-17-01 fax 81 464-17-77, tel. 81/ 526-10-67
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 8100,00 zł
Nr telefonu: tel. 81 464-17-00 ;
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg nieograniczony na wymianę i uruchomienie dźwigów osobowych w budynkach przy Ul. Dragonów 3 i 14 (18.10.2021 r.)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:

Wymiana i uruchomienie dźwigów osobowych w budynkach przy ulicy Dragonów 3 i Dragonów 14 (2 szt).
Specyfikacja techniczna i sposób montażu oraz wyposażenie dźwigów w załączeniu.(zał. Nr 7 i 8).

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert w siedzibie Administracji Osiedla ,,Błonie" :
- w dniu 22.11.2021 o godz. 10.00.

Specyfikacja:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla ,,Błonie" Ul. Dragonów 2 w godz. 7.30- 13.00, tel 81 526-10-67, e-mail: blonie@smczuby.pl lub pobrać drogą mailowa - po opłaceniu 50,00 zł na konto Sp-ni nr 22 1020 3176 0000 5302 0011 1120

Składanie ofert:
Składanie ofert w pokoju nr 18 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Ul. Watykańska 6
lub pocztą
- do dnia 19.11.2021r do godz. 13.00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia : od 02.01.2022 r. - do 30.06.2022 r.
Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonywanych robót w uzgodnieniu z Administracją Osiedla - stanowiący załącznik do umowy.

Wymagania:
Wymagane wadium - termin i sposób wniesienia określa SIWZ.
Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.
V. WYMAGANE GWARANCJE
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty ich odbioru.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
IX. PROJEKT UMOWY
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 6) stanowiący jej integralną część.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości 5 % wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie § 14 pkt .1.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8100,00 zł. w PLN.

1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN, które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni nr 22102031760000530200111120 na dzień przed terminem otwarcia ofert.
1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
- oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta - zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres: S.M. "Czuby" 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana: OFERTA - wymiana dźwigów osobowych Dragonów 3; 14 w Osiedlu BŁONIE.
Nie otwierać przed przetargiem
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączoną do SIWZ ofertę cenową , która stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
- koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
- badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.
XIV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH, DOKUMENTACH I ZAŁĄCZNIKACH, JAKIE MA ZAWIERAĆ OFERTA DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU I WAŻNOŚCI OFERTY 1.Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1.1. Formularz oferty - zał. nr 1.
1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym -zał. nr 2.
1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego - zał. nr 3.
1.4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - zał. nr 4.
1.5. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach - zawierające ilość robót /szt2 / , termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
1.6. Aktualny dokument /do sześciu miesięcy od daty wystawienia przez organ wydający/ dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG/.
1.7. Aktualne zaświadczenie /do sześciu miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
1.8. Aktualne zaświadczenie /do sześciu miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
1.9. Dowód wpłaty wadium.
1.10.Oferta cenowa - zał. nr 5 . 1.11.Oświadczenie o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego posiadających atesty, bądź aprobatę techniczną.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

CENA OFERTY -100%
Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

Najniższa cena
--------------------------- x 100 =..................pkt
Cena oferty badanej
Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu (50 zł).

XVII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Lublin dnia 18.10 .2021 r.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Administracji Osiedla:
Błonie tel. 81/ 526-10-67
VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:
1. Kierownik Adm. os. BŁONIE - tel. 81 526-10-67

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.