Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ROBOTY REMONTOWE NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO

Przedmiot:

ROBOTY REMONTOWE NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO

Data zamieszczenia: 2021-10-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE
Narutowicza
70-231 Szczecin
powiat: Szczecin
261452312
e.zianowicz@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/524697
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 261452312
Termin składania ofert: 2021-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROBOTY REMONTOWE NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W SZCZECINIE I STARGARDZIE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem robót remontowych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie i Stargardzie, zostały określone:
1. dla części 1 zamówienia p.n. Remont piwnic i chodnika - budynek nr 32,
al. Wojska Polskiego 250, Szczecin - w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych i Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu
o powyższe dokumenty i umowę, stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem robót remontowych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie i Stargardzie, zostały określone:
1. dla części 2 zamówienia p.n. Remont ogrodzenia wewnętrznego w kompleksie przy Ul. Narutowicza 10A w Szczecinie - w załączniku nr 4 do niniejszej SWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych
i Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty i umowę, stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem robót remontowych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie i Stargardzie, zostały określone:
1. dla części 3 zamówienia p.n. Remont dachu budynku nr 2, Ul. Łukasińskiego 33, Szczecin - w załączniku nr 5 do niniejszej SWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty i umowę, stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem robót remontowych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie i Stargardzie, zostały określone: dla części 4 zamówienia p.n. Poprawa warunków bhp w budynkach, Ul. Ostrawicka 13, Szczecin - w załączniku nr 6 do niniejszej SWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych branży sanitarnej i elektrycznej, Przedmiar robót branży sanitarnej i elektrycznej, dodatkowo załączono rysunki. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty i umowę, stanowiącą załącznik nr 9A do SWZ

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem robót remontowych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie i Stargardzie, zostały określone:
1. dla części 5 zamówienia p.n. Remont pomieszczeń w budynku nr 1, Al. Żołnierza 37, Stargard - w załączniku nr 7 do niniejszej SWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty i umowę, stanowiącą załącznik nr 9A do SWZ

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem robót remontowych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie i Stargardzie, zostały określone:6. dla części 6 zamówienia p.n. Remont instalacji elektrycznej, budynek nr 22, Ul. Narutowicza 17B, Szczecin - w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty i umowę, stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ

W zakresie, w którym w załącznikach do SWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45342000-6, 45453000-7, 45310000-3, 45232460-4

Dokument nr: 2021/BZP 00239230, 16-ZP-RB-10-21/144

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/15wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/15wog. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odp. Na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia PRM w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, określił w SWZ w rozdziale 8 niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl Zamawiający informuje, że instrukcje korzystaniazplatformazakupowa.pl znajduje się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje5. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem RM z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych .Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie .Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki winnych formatach niż PDF zalecasię opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Plik z podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. W przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych zostały określone w rozdziale 3 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/524697
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-04 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog do upływu terminu składania ofert

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.