Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy wyposażenia w specjalistyczny sprzęt do pracowni kształcenia praktycznego

Przedmiot:

Dostawy wyposażenia w specjalistyczny sprzęt do pracowni kształcenia praktycznego

Data zamieszczenia: 2021-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców
Gen. Józefa Hallera 18
84-200 Wejherowo
powiat: wejherowski
696520795
przetarg@cechwejherowo.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75400
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo
Wadium: ---
Nr telefonu: 696520795
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.04.01.00-22-0017/16 - Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia

Część 1
Pracownia spawalnicza
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy nowego wyposażenia w specjalistyczny sprzęt do wskazanych sal dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie:
1) Część A - Pracownia spawalnicza
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

Część 2
Pracownia ślusarska
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy nowego wyposażenia w specjalistyczny sprzęt do wskazanych sal dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie:
2) Część B - Pracownia ślusarska
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

Część 3
Pracownia budowlana
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy nowego wyposażenia w specjalistyczny sprzęt do wskazanych sal dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie:
3) Część C - Pracownia branży budowlanej
w tym:
a/ dekarz
b/ monter sieci i instalacji sanitarnych
c/ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

Część 4
Pracownia stolarska
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy nowego wyposażenia w specjalistyczny sprzęt do wskazanych sal dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie:
4) Część D - Pracownia stolarska
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

CPV: 42662000-4, 38970000-5, 42621000-5, 42637000-0, 42652000-1, 43132100-8, 42637000-0, 42652000-1, 42652000-1, 43132100-8

Dokument nr: 2021-22878-75400, 10/ZK/04.01/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Wejherowo
Miejscowość
Wejherowo

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Wejherowo
Miejscowość
Wejherowo

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Wejherowo
Miejscowość
Wejherowo

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Wejherowo
Miejscowość
Wejherowo

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić gdy warunki na jakich zmiany te mogą być wprowadzone są korzystne dla Zamawiającego bądź są konsekwencją zmian w stanie prawnym.
2. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość wprowadzenia w umowie zmian, w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy, których żadna ze stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić m.in. w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, przy czym ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie zmieniona z odpowiednim zastosowaniem zmienionej stawki podatku VAT.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (weryfikowane na podstawie oświadczenia - zał. nr 2)

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-21
Data ostatniej zmiany
2021-10-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena "A", oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:
cena minimalna x 100
An = -----------------------------------------
cena rozpatrywana

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena "A", oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:
cena minimalna x 100
An = -----------------------------------------
cena rozpatrywana

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena "A", oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:
cena minimalna x 100
An = -----------------------------------------
cena rozpatrywana

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena "A", oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:
cena minimalna x 100
An = -----------------------------------------
cena rozpatrywana

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Danuta Gacek
tel.: 696520795
e-mail: przetarg@cechwejherowo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.