Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa termomodernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Kompleksowa termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GIŻYCKO
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
874299960
ugg@ugg.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/524953
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 874299960
Termin składania ofert: 2021-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót prowadzących do poprawy ciepłochłonności i obniżenia zużycia energii oraz kosztów ogrzewania budynku Urzędu Gminy Giżycko.
2. Zakres zadania obejmuje:
1. Izolacja przeciwwilgociowej ścian i posadzek piwnicy.
2. Posadzki w piwnicy.
3. Zamurowanie otworów okiennych w piwnicy.
4. Docieplenie ścian przyziemia.
5. Docieplenie stropu poddasza.
6. Wymiana okien.
7. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe.
8. Wymiana części drzwi wewnętrznych.
9. Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
10. Docieplenie ościeży okien i drzwi zewnętrznych.
11. Obudowa przejścia z budynku na dach.
12. Uzupełnienie tynków ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
13. Oczyszczenie i impregnacja cokołu kamiennego.
14. Oczyszczenie i malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
15. Montaż sufitów podwieszanych i obudów kanałów wentylacyjnych.
16. Montaż paneli fotowoltaicznych.
17. Montaż instalacji klimatyzacji.
18. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
19. Montaż wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie w piwnicy.
20. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
21. Impregnacja więźby drewnianej.
22. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod jednostki centralne wentylacji i klimatyzacji.
23. Wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.
24. Wymiana podłóg w części pomieszczeń na panele drewnopodobne oraz korytarzach I i II piętra na wykładzinę nierozprzestrzeniającą ognia.
Zamawiający wymaga aby roboty budowlane na jednej kondygnacji począwszy od: piwnicy, drugiego piętra, pierwszego piętra, parteru, sali konferencyjnej realizowane były (rozpoczęte i zakończone) w ciągu 30 dni kalendarzowych. Etapy prac szczegółowo ujęte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

CPV: 45453000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45261100-5, 45261210-9, 45261920-9, 45262000-1, 45262100-2, 45262522-6, 45300000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00241049, RRG.271.16.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ugg
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Wykonawcą a
zamawiającym odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/ugg i formularza ,,Wyślij
wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/ugg poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
art 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program
Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platformazakupowa.pl działa według
standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) Oznaczenie czasu odbioru danych
przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę oraz oświadczenia
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Giżycko Ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, reprezentowana przez Wójta
Gminy Giżycko Marka Jasudowicza.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z
którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ugg.pl3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan: a)na podstawie art.
15RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie
ego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu
trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
art. 20RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/524953
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ugg

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-04-01 do 2022-09-10

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 65 1020 4753 0000 0202 0038 7357 PKO BP S.A z dopiskiem ,,Wadium w post. RRG.271.16.2021
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.16.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót prowadzących do poprawy ciepłochłonności i obniżenia zużycia energii oraz kosztów ogrzewania budynku Urzędu Gminy Giżycko.
2. Zakres zadania obejmuje:
1. Izolacja przeciwwilgociowej ścian i posadzek piwnicy.
2. Posadzki w piwnicy.
3. Zamurowanie otworów okiennych w piwnicy.
4. Docieplenie ścian przyziemia.
5. Docieplenie stropu poddasza.
6. Wymiana okien.
7. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe.
8. Wymiana części drzwi wewnętrznych.
9. Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
10. Docieplenie ościeży okien i drzwi zewnętrznych.
11. Obudowa przejścia z budynku na dach.
12. Uzupełnienie tynków ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
13. Oczyszczenie i impregnacja cokołu kamiennego.
14. Oczyszczenie i malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
15. Montaż sufitów podwieszanych i obudów kanałów wentylacyjnych.
16. Montaż paneli fotowoltaicznych.
17. Montaż instalacji klimatyzacji.
18. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
19. Montaż wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie w piwnicy.
20. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
21. Impregnacja więźby drewnianej.
22. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod jednostki centralne wentylacji i klimatyzacji.
23. Wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.
24. Wymiana podłóg w części pomieszczeń na panele drewnopodobne oraz korytarzach I i II piętra na wykładzinę nierozprzestrzeniającą ognia.
Zamawiający wymaga aby roboty budowlane na jednej kondygnacji począwszy od: piwnicy, drugiego piętra, pierwszego piętra, parteru, sali konferencyjnej realizowane były (rozpoczęte i zakończone) w ciągu 30 dni kalendarzowych. Etapy prac szczegółowo ujęte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261920-9 - Konserwacja dachów

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262522-6 - Roboty murarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-04-01 do 2022-09-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie
prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o wartości min. 500 000,00 zł.
oraz
- jedną budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, której wartość wynosiła co najmniej 500 000,00 zł.
4.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował co najmniej 1 osobą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia na każde z niżej wymienionych stanowisk:
- kierownik budowy (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót) - osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
- kierownik robót branży sanitarnej - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
- kierownik robot branży elektrycznej - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykaz robót budowlanych - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
- termomodernizacji budynku o wartości min. 500 000,00 zł. oraz
-budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, której wartość wynosiła co najmniej 500 000,00 zł.
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego warunku udziału w postępowaniu przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, - załącznik nr 4 do SWZ.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji - co najmniej jedna osoba na stanowisku:
- kierownika budowy (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót) - posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
- kierownika robót branży sanitarnej - posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
- kierownika robot branży elektrycznej - posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
wraz z informacjami na temat: danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składa się:
a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ;
c) dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII (jeżeli dotyczy);
d) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
e) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
f) dokument wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 65 1020 4753 0000 0202 0038 7357 PKO BP S.A z dopiskiem ,,Wadium w post. RRG.271.16.2021
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy -
załącznik nr 6 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie
prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.