Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa części i elementów oprzyrządowania: przemienników częstotliwości

Przedmiot:

Dostawa części i elementów oprzyrządowania: przemienników częstotliwości

Data zamieszczenia: 2021-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bruk-Bet Sp. z o.o
Nieciecza 199
33-240 Żabno
powiat: tarnowski
609023086, 507191557
krzysztof.garbacz@bruk-bet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75371
Województwo: małopolskie
Miasto: Żabno
Wadium: ---
Nr telefonu: 609023086, 507191557
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2021 na dostawę części i elementów oprzyrządowania: przemienników częstotliwości na potrzeby budowy prototypu linii do laminowania- chwytaki, karling mobilny i podajniki grzebieniowe.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0087/19 - ,,Opracowanie wyrobów betonowych przeznaczonych do laminowania, odpornych na czynniki zewnętrzne oraz przemysłowej technologii ich produkcji"

Część 1
Oprzyrządowanie: przemienniki częstotliwości

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i elementów oprzyrządowania - przemienników częstotliwości na potrzeby budowy prototypu linii do laminowania: chwytaki, karling mobilny i podajniki grzebieniowe, zgodnie z Listą ze specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
DOSTAWA obejmuje części i elementy przedstawione w Załączniku nr 3 lub rozwiązania równoważne w zakresie parametrów technicznych oraz kompatybilne z pozostałymi elementami zamówienia.

CPV: 31000000-6, 31680000-6, 31711130-3, 32552420-7

Dokument nr: 2021-17597-75371, 21/POIR/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 2021-11-22
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj. drogą pocztową lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2021 na adres: Bruk-Bet Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP: 5170200580
lub przesłać e-mailem na adres: projekt.laminat@bruk-bet.pl
lub złożyć przez Bazę konkurencyjności po zalogowaniu się do systemu zgodnie z instrukcją
oferenta BK2021 dostępną tu: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
3. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego składania ofert .
4. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową lub osobiście liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Bruk-Bet Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP: 5170200580.
5. Oferty, które będą dostarczane w wersji papierowej jak i elektronicznie na wskazany adres e-mail lub po przez Bazę konkurencyjności powinny być podpisane przez Oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-11
TERMIN REALIZACJI:. 90 dni od podpisania umowy.
Harmonogram dostaw: jednorazowo
Miejsce dostawy: Tarnów
Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące od daty określonej w umowie, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i podpisaniu aneksu do umowy.
Inne zmiany zapisów umowy będą zawierane także w formie aneksu do umowy, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
o jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
o zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, epidemia, itp., za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w umownym terminie,
o zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność za którą odpowiada Zamawiający, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w umówionym terminie,
o konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania projektu wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami przyznającymi dofinansowanie,
o innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu niezależnych od Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwala na realizację zamówienia w terminie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Nie jest w upadłości i nie ma zaległości podatkowo- skarbowych.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Zał. 1. Formularz oferty 21/POIR/2021
2. Zał. 2. Oświadczenie o braku powiązań
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
6. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub wariantowych, przedmiotowa oferta musi spełniać wszystkie punkty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w tym dokumentów potwierdzających podane w ofercie informacje.
Wybór Oferenta zostanie dokonany zgodnie z następującą metodologią:
1. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tożsamą ilość punktów uniemożliwiając wybór oferty najkorzystniejszej, zamawiający wybierze spośród nich ofertę tego wykonawcy, który wskazał najniższą cenę.
4.Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez wykonawców w ofercie.
ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 21/POIR/2021 oraz załącznikach, które są integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na polski złoty po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
Każda oferta może uzyskać w ramach kryteriów maksymalnie 100 punktów.
OFERTY CZĘŚCIOWE i WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty

6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Termin ważności oferty - 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
9. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
10. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-21
Data ostatniej zmiany
2021-10-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA - Wartość netto - waga 100%
Cena netto wykazana w ofercie. Kryterium ,,CENA - Wartość netto" (Kc) będzie obliczane na podstawie wzoru:
Kc = Cn/Co x 100% x 100 punktów, gdzie:
Cn - najniższa zaproponowana cena netto
Co - cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Garbacz
tel.: 609023086
e-mail: krzysztof.garbacz@bruk-bet.pl
Marta Różycka
tel.: 507191557
e-mail: marta.rozycka@bruk-bet.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.