Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa dozowników na wkłady z żelem, żelu do dezynfekcji do dozownika, materacy na...

Przedmiot:

Dostawa dozowników na wkłady z żelem, żelu do dezynfekcji do dozownika, materacy na łóżka szpitalne, pokrowców na materace, ... w podziale na 21 części

Data zamieszczenia: 2021-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
83 414 72 97
hubert.gurycz@szpitalbp.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 83 414 72 97
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA dozowników na wkłady z żelem, żelu do dezynfekcji do dozownika, materacy na łóżka szpitalne, pokrowców na materace, ... w podziale na 21 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dozownik na wkłady z żelem, żel do dezynfekcji do dozownika - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Materace na łóżka szpitalne - 3 pozycje formularza cenowego do wyceny

Pokrowce na materace, pokrowce na wózek transportowy do materacy - 4 pozycje formularza cenowego do wyceny

Niszczarki - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Waga platformowa czteroczujnikowa nierdzewna - 1 szt.

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa - 1 szt

Szafa Chłodnicza - 1 szt

Oscylacyjne szorowarki - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Pojemnik na odpady - 8 pozycji formularza cenowego do wyceny

Stojąca szczotka do WC ze stali chromowanej - 53 szt

Mikrofraktory - 3 pozycje formularza cenowego do wyceny

Trokar do torakochirurgii - 2 szt.

Wiertła typu "diament" do wiertarki BienAir - 8 pozycji formularza cenowego

Wiertła typu "róża" do wiertarki Bier Air - 9 pozycji formularza cenowego do wyceny

Wielorazowa klipsownica, klipsy polimerowe - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Kabel połączeniowy, bipolarny do jednostek elektrochirurgicznych - 10 szt.

Woda mineralna lub źródlana pojemność 1,5l - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Ocet - 540 szt.

Szafa chłodnicza - 1 szt.

uchwyty dostosowane dla osób niepełnosprawnych do WC - 86 szt.

Telefon bezprzewodowy - 100 szt.

CPV: 33651100-9, 39143112-4, 19520000-7, 30192000-1, 42923110-6, 42995000-7, 42513200-7, 34928480-6, 39224310-4, 33162200-5

Dokument nr: 2021/BZP 00241386, ZP.3520/62/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-29 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalbp.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu Platformy Zakupowej eb2b, https://szpitalbp.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w rozdz. VII SWZ.2. Wykonawca
rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki
korzystania zPlatformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej www.platforma.eb2b.com.pl oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy
Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .odt.4. Komunikacja
między Zamawiający ma Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, wezwania oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce
,,Pytania / Informacje". Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się ich datę wczytania do Systemu.5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami
za
pomocą poczty elektronicznej, email: zam.publ@szpitalbp.pl, hubert.gurycz@szpitalbp.pl.6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z siedzibą 21-500 Biała Podlaska ul.
Terebelska 57-65, e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszękontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@szpitalbp.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Sprawa ZP.3520/62/21.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja
postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Ponadto Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp informuje, że:
10.1 W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10.2Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
10.3 W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa
w art. 15ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: 1) skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2)
zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-29 12:00
Miejsce składania ofert: www.szpitalbp.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.