Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej

Przedmiot:

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej

Data zamieszczenia: 2021-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Pińczowie
Przemysłowa 21
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
41 3576001, faks 413576007
pinczow@straz.kielce.pl
https://platformazakupowa.pl/
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 41 3576001, faks 413
Termin składania ofert: 2021-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku KPPSP w Pińczowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie (termomodernizacja z OZE) obejmuje kompleksowe zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem:
- Ocieplenie stropu nad I piętrem,
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - montaż pompy ciepła typu glikol-woda, wykonanie odwiertu, wyposażenie kotłowni;
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - podłączenie do nowego źródła ciepła - pompy ciepła;
- Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
- Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 39,87kW
oraz
- Wykonanie po realizacji audytów energetycznych.

CPV: 45000000-7, 09331200-0, 45111300-1, 45260000-7, 45261215-4, 45300000-0, 45310000-3, 45314300-4, 45315700-5, 45320000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00241437, PiPR.IV.272.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a
wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl.
https://platformazakupowa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami w SIWZ, w tym
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonaniem umowy a także realizacji i monitoringu Projektu ,, Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie" zgodnie z wytycznymi a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz 2415)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-05 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 500,- zł (słownie złotych: Trzy tysiące pięćset 00/100) . Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i
tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PiPR.IV.272.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 543653,36 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie (termomodernizacja z OZE) obejmuje kompleksowe zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem:
- Ocieplenie stropu nad I piętrem,
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - montaż pompy ciepła typu glikol-woda, wykonanie odwiertu, wyposażenie kotłowni;
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - podłączenie do nowego źródła ciepła - pompy ciepła;
- Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
- Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 39,87kW
oraz
- Wykonanie po realizacji audytów energetycznych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51112100-1 - Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: - nie dotyczy
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
1) w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,(Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy)
2) w zakresie doświadczenia : Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót
budowlanych w obiektach użyteczności publicznej a w zakresie tego zamówienia była realizacja robót budowlanych polegających na montażu fotowoltaiki i wartość tego zamówienia była nie niższa niż 200 000 zł. (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) brutto.
Uwaga: doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane, gdy wykaże roboty zakończone.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - w
zakresie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt. IX.4.b.SWZ - wzór zał. nr 8 do SWZ
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt.: IX. 4. a SWZ - wzór Zał. nr 9 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu których charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę i wskazaniu temu towarzysza wyrazy ,,lub równoważny" Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają kryteria stosowane w celu oceny równoważności wskazane przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia (art. 99 ust. 5 i 6 PzP) w szczególności w zał. nr 1 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne tj. Wykonawca nie potwierdzi równoważności oferty w zakresie spełnienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia
Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 500,- zł (słownie złotych: Trzy tysiące pięćset 00/100) . Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i
tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Ofertę i inne wymagane do złożenia wraz z nią oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy sytuacji, z której wynika wykonanie przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - Załącznik nr 6 do SWZ, - jeśli dotyczy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy P.z.p. oraz z uwzględnieniem art. 455 ustawy P.z.p. także w następujących przypadkach:
1) terminu wykonania robót w przypadku:
a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji technicznej,
b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie
umowy,
c) wystąpienia zdarzeń losowych,
d) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp.,
f) przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie zawinionego przez
Wykonawcę,
g) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających:
- dochowania wymogów technicznych i technologicznych,
- prowadzenie prac,
h) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w
dostawie materiałów, urządzeń,
i) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą wykonanie
robót zasadniczych,
j) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
k) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;
l) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
m) wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub opóźnień w dostawach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej, epidemii ), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, a Wykonawca dochował należytej staranności w ich zamówieniu tj. mając na uwadze umowny termin realizacji umowy;
2) Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o który dokumentację przygotowano wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawcę tymczasowym niedoborem na rynku materiałów lub urządzeń skutkującym znacznym opóźnieniem w realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochował należytej staranności,
mając na uwadze termin realizacji umowy, w ich zamówieniu;
c) w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa użytkowania;
d) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego;
e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego;

Szczegółowe warunki zmiany zawarto w projektowanych postanowieniach umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.