Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE NAPRAWY USZKODZEŃ SKARP NASYPU

Przedmiot:

WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE NAPRAWY USZKODZEŃ SKARP NASYPU

Data zamieszczenia: 2021-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stalexport Autostrada Małopolska S.A
ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice
powiat: Mysłowice
tel. 32 76 27 555fax: 32 76 27 556
bmucha@autostrada-a4.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 76 27 555fax
Termin składania ofert: 2021-10-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE NAPRAWY USZKODZEŃ SKARP NASYPU
W KM 348+500 STRONA POŁUDNIOWA (przyjezdni w kierunku Krakowa) W PASIE DROGOWYM
AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKÓW.
I. WPROWADZENIE
Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej jako: ,,SAM S.A." lub ,,Zamawiający"), jako
Koncesjonariusz autostrady płatnej A4 na odcinku od Katowic do Krakowa (dalej jako: ,,Autostrada")
pełni obowiązki Zarządcy tej drogi. W zakresie tych obowiązków leży również wykonywanie robót o
charakterze inwestycyjnym, utrzymaniowym i zabezpieczającym, w tym również konieczne naprawy
uszkodzonych skarp korpusu drogowego.
II. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Zamawiający zamierza zlecić roboty (dalej jako ,,Roboty") w zakresie odtworzenia skarpy, uszkodzonej
w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych. Uszkodzenia skarpy mają charakter wymycia gruntu
i materiału kamiennego oraz lokalnego osuwiska. Roboty będą polegały na usunięciu materiału z
osuwiska, usunięcia nawodnionego i luźnego gruntu znajdującego się w skarpie (w miejscu, gdzie
powstał klin osuwiska) i w rowie odwadniającym oraz jego wywozie, wypełnieniu ubytków materiałem
filtracyjnym z dowozu wraz z wykonaniem schodkowania, zagęszczeniem zabudowanego materiału
i oczyszczeniem skarpy oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących - wymienionych poniżej. Po
uzupełnieniu skarp, zostaną one wyprofilowane wraz z rowem w sąsiedztwie miejsc, gdzie
wykonywane będą Roboty.
Całość prac prowadzona będzie na terenie położonym w obrębie pasa drogowego Autostrady.
2. Zakres zamówienia
Zamawiający poniżej określa zakres zamówienia, które będzie przedmiotem umowy o roboty
budowlane (dalej jako: ,,Umowa") zawartej z wybranym w wyniku niniejszego postępowania
kwalifikacyjnego oferentem (dalej jako: ,,Oferent").
2.2. OPIS USZKODZENIA:
- wymycie skarpy sięgające do krawędzi jezdni - osuwisko składające się z humusu i materiału
konstrukcyjnego nasypu,
- osunięcie materiału z osuwiska (klina odłamu) na jezdnię drogi serwisowej (zanieczyszczenie drogi
serwisowej) znajdującej się u podnóża korpusu drogowego - materiał częściowo usunięty dla
udrożnienia przejazdu drogą serwisową,
- uszkodzenie ogrodzenia z siatki w wyniku osunięcia się materiału ze skarpy,
- podmycie słupków bariery ochronnej na autostradzie,
- odsłonięcie pali fundamentowych ekranu akustycznego.
2.3.0BMIAR USZKODZENIA SKARPY:
- szerokość osuwiska - średnio 14,5 mb (od strony jezdni -16,7 mb),
- głębokość średnia osuwiska - Im,
- długość płaszczyzny skarpy (od linii ekranu do podstawy) -15,5 mb.
2.4.0BMIARY ROBÓT:
- usunięcie gruntu w rejonie osuwiska wraz z jego utylizacją w celu wykonania schodkowania z
pochyleniem schodków 3 % - ilości według szacunków Oferenta,
- ułożenie warstwy geowłókniny (geosiatki) - 453 m2,
- odbudowa skarpy z kruszywa - porfir 31,5 - 64 na siatce HDP - 225 m3,
- warstwa nawierzchniowa o gr. 0,3 m z porfiru frakcji 63-150-50 m3(warstwa dociskowa),
- usunięcie zanieczyszczeń z drogi serwisowej i zatoki postojowej - 7 m x 30 m,
- naprawa uszkodzonego ogrodzenia z siatki na długości - 35 mb,
- wykonanie prefabrykowanego murka oporowego dla stabilizacji podstawy skarpy- 30 mb,
- wykonanie ławy betonowej z oporem o przekroju min. 0,11 m2 (beton min. ki. C20/25) pod
prefabrykowane korytka ściekowe wg KPED 01.05 - 4,6 m3,
- ułożenie prefabrykowanych betonowych koryt ściekowych o przekroju trójkątnym wg. KPED 01.05
o wym. 500x500x200 mm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 0,10 m wraz z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową - piaskową 1:4 gr. 0,10 m z łapaczem- 80 mb,
- ułożenie koryta skarpowego z łapaczem -14 mb,
- ułożenie warstwy geowłókniny/geosiatki -453 m2,
- odtworzenie rowu ziemnego na dł. 40 mb,
- odtworzenie ogrodzenia na dł. 35 mb,
- odtworzenie opaski żwirowej na dł. 30 mb,
- odtworzenie bariery ochronnej (demontaż + montaż) oraz dodatkowe zakotwienie odsłoniętych
słupków - na dł. 20 mb,
- obsianie trawą skarp przyległych do miejsca wykonanej naprawy z wypełnieniem narzutem
kamiennym, rowu oraz terenu przyległego do rowu - obmiar według szacunków Oferenta,
- usunięcie tymczasowego zabezpieczenia przed rozmywaniem skarpy wykonanego z masy
bitumicznej na zimno wraz z odwozem i utylizacją materiału usuniętego - na dł. ok. 70 mb.
2.5.Technologia naprawy uszkodzenia skarpy:
Roboty obejmują, ale nie ograniczają się do niżej wymienionego zakresu:
i. Usunięcie wymytego i nawodnionego materiału (gruntu i kruszywa) znajdującego się w rejonie
osuwiska i zsuwu, wraz z odwozem i utylizacją przeprowadzoną zgodnie z Ustawą o odpadach,
poza Pasem Drogowym Autostrady;
ii. Przygotowanie skarpy nasypu drogowego do wypełnienia materiałem filtracyjnym - wykonanie
profilowania skarpy z zastosowaniem techniki schodkowania - wyprofilowanie wycięcia stopni
w skarpie z nachyleniem schodków 3 % (wraz z odwozem i utylizacją gruntu przeprowadzoną
zgodnie z Ustawą o odpadach):
iii. Wykonanie oporu (murek oporowy prefabrykowany) u podnóża skarpy w celu stabilizacji
wypełnienia skarpy;
iv. Naprawa powierzchni wypłukanej skarpy nasypu drogowego - uzupełnienie ubytków skarp
materiałem filtracyjnym i stabilizacja geowłókniną z zastosowaniem metody schodkowej:
- Ułożenie warstwy geowłókniny separacyjno-filtracyjnej/geosiatki HDP na powierzchni
skarpy przygotowanej do wypełnienia (na stopniach skarpowych oraz wszystkich
pionowych ścianach projektowanego wykopu). Ggeowłókninę należy ułożyć prostopadle
do osi drogi,
- Odbudowa skarpy z kruszywa (np. porfir 31,5 - 63,0 mm) na siatce;
- Warstwa elewacyjna - zewnętrzna warstwa skarpy, dociskowa, o gr. 0,3 m (np.z porfiru
frakcji 63-150 mm) stabilizująca skarpę i zabezpieczająca fundament ekranu akustycznego.
v. Roboty uzupełniające:
- Wykonanie koryta przykrawędziowego na ławie betonowej wraz ze spustem;
- Odtworzenie bariery ochronnej wraz z zakotwieniem słupków,
- Odtworzenie (oczyszczenie i wyprofilowanie) ziemnego rowu skarpowego;
- Odtworzenia ogrodzenia autostradowego;
- Odtworzenie opaski żwirowej;
- Ułożenie koryta skarpowego wraz z łapaczem;
- Rekultywacja terenu: oczyszczenie skarp oraz rowu z roślinności (trawa, krzewy, samosiejki)
oraz innych zanieczyszczeń zalegających w rowach (kamieni, pni, gałęzi) wraz z ich
wydobyciem poza obręb rowu i wywiezieniem na wysypisko oraz utylizacją,
przeprowadzoną zgodnie z Ustawą o odpadach,
- Wyprofilowanie skarp rowów z nadaniem odpowiedniego regularnego profilu o pochyleniu
zapewniającym ich stateczność oraz swobodny spływ wód opadowych
- Obsianie trawą skarp przyległych do miejsca naprawy, rowu oraz terenu przyległego do
rowu;
- Usunięcie tymczasowego zabezpieczenia przed dalszym wymywaniem skarpy, wykonanego
z masy bitumicznej,
- Ewentualny demontaż i montaż elementów ekranu akustycznego na czas robót (według
uznania Oferenta),
- Przywrócenie otoczenia miejsc wykonywania Robót do stanu, jaki występował przed
uszkodzeniem skarpy.
PRZEKRÓJ SKARPY W MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT
UWAGI DOTYCZĄCE TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBÓT
Materiał należy formować warstwami o grubości 0,4 m, poczynając od podstawy skarpy, w kierunku
jej korony. Poszczególne warstwy nasypowe należy zagęszczać poprzez 2 - krotne dociśnięcie
wbudowywanego materiału do podłoża, za pomocą łyżki koparki. W ten sam sposób należy dogęścić
warstwę elewacyjną skarpy wykopu drogowego.
W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych podczas realizacji robót oraz na zakończenie dnia
pracy, odsłonięte w wykopie grunty spoiste należy bezzwłocznie zabezpieczyć przed opadami
atmosferycznymi, np. za pomocą folii ochronnej kotwionej do podłoża.
2.6. ROBOTY TOWARZYSZĄCE:
Oprócz prac wymienionych w punktach II.2.3.-II.2.5. powyżej, należy wykonać umocnienie fundamentu
słupa oświetleniowego, znajdującego się w km 347+490 strona prawa (południowa) przy jezdni
głównej, w rejonie wykonanej wcześniej naprawy skarpy. Umocnienie zostanie wykonane z betonu
chudego, w ilości ok. 0,5 m3. Przed wykonaniem umocnienia, należy odkryć zainstalowany
prowizorycznie fundament masztu oświetleniowego i obsypać przedmiotowy fundament mieszanką
betonową. Szczegóły wykonania prac do uzgodnienia z Zamawiającym.
Przedstawiony powyżej w punktach 11.2.3. do 11.2.6. zakres Robót jest zakresem orientacyjnym, a
Oferent powinien dokonać jego szczegółowej oceny. Zamawiający do niniejszego Zaproszenia do
złożenia oferty (dalej jako: ,,Zaproszenie") załącza zdjęcia miejsca, w którym będą prowadzone Roboty
(Załącznik nr 1) oraz fragment z mapy sytuacyjno-wysokościowej i widok terenu (Załącznik nr 2), dla
ewentualnych koniecznych korekt w zakresie doboru technologii wykonywania Robót i dokonania
prawidłowej wyceny oferty (dalej jako: ,,Oferta"). Jeżeli dla skutecznego wykonania Robót niezbędnym
będzie (w ocenie Oferenta) wykonanie Robót dodatkowych, nieujętych w wykazie powyżej, należy
takie Roboty uwzględnić i wycenić w Ofercie.
3. informacje dotyczące prowadzenia Robót
- nadzór nad Robotami w imieniu Zamawiającego będzie prowadził Inżynier-JS Consult Sp. z o.o.,
ul. Piaskowa 20,41-404 Mysłowice (dalej także jako: ,,Niezależny Inżynier"). Niezależny Inżynier
mianuje osobę do sprawowania nadzoru i pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru.
- przed rozpoczęciem Robót firma z którą zostanie podpisana Umowa (dalej jako: ,,Wykonawca")
poda, kto będzie pełnił rolę Kierownika Robót,
- Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robót właściwą ich organizację oraz organizację
ruchu na Autostradzie i bezpieczeństwa osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa (Zamawiający dopuszcza oznakowanie zgodnie ze schematami będącymi w posiadaniu
Zamawiającego sporządzonymi w oparciu o Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad nr 52 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót
i pomiarów diagnostycznych robót prowadzonych w pasie drogowym,) lub oznakowanie
ustawione na podstawie opracowanego przez Wykonawcę indywidualnie projektu czasowej
organizacji ruchu łącznie z wymaganymi opiniami i zatwierdzeniami uzyskanymi przez
Wykonawcę). Sposób oznakowania Robót należy uzgodnić z Niezależnym Inżynierem i
Zamawiającym. Utrudnienia w ruchu nie mogą być utrzymywanie poza godz.mi wykonywania
Robót.
- Przed rozpoczęciem wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany jest do uzyskania
akceptacji Niezależnego Inżyniera i zatwierdzenia przez Zamawiającego dla technologii
wykonania Robót.

Składanie ofert:
6. Oferty sporządzone na podstawie niniejszego Zaproszenia, muszą być dostarczone najpóźniej do
godz. 15:00 w dniu 27 października 2021 r. w formie elektronicznej, poprzez przesłanie jej na adres
poczty elektronicznej Zamawiającego
(bmucha@autostrada-a4.com.pl). przy czym Oferta musi
być złożona w wersji papierowej pocztą lub kurierem do 5 dni roboczych od daty złożenia wersji
elektronicznej na adres jak poniżej:
STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A.
41-404 Mysłowice, Ul. Piaskowa 20

Miejsce i termin realizacji:
2.1. LOKALIZACJA MIEJSCA WYKONYWANIA ROBÓT ORAZ PRZEDMIAR1 ROBÓT:
Km 348+500 - strona prawa (południowa) przy jezdni głównej.
IV. TERMIN REALIZACJI ROBÓT
Roboty w zakresie opisanym powyżej należy wykonać do dnia 6 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
CENA ZA WYKONANIE ROBÓT
1. W Ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie Robót (Cena). Cena będzie podana w
rozbiciu na elementy robót wymienione w punktach II.2.5.i - II. 2.5.v. W przypadku podpisania
z Oferentem Umowy na wykonanie Robót, Zamawiający może poprosić Wykonawcę o
przedstawienie szczegółowej wyceny w oparciu o KNR.
2. Cena za wykonanie robót będzie stała, niezmienna, będzie miała charakter ryczałtowy i będzie
uwzględniać wszystkie nakłady konieczne do ich prawidłowej realizacji, to jest między innymi:
- koszty bezpośrednie organizacji i wykonania wszystkich Robót opisanych w punkcie 2. powyżej
oraz robót towarzyszących i pomocniczych (ewentualnego demontażu i montażu elementów
infrastruktury autostradowej, koniecznych w ocenie Oferenta do bezpiecznego wykonania
Robót), niezbędnych dla prawidłowego wykonania Robót, w tym: organizacja robót, transport
sprzętu i materiałów, oznakowanie i utrzymanie zmienionej organizacji ruchu, zabezpieczenie
miejsca prowadzenia Robót w pasie drogowym autostrady A4 (wraz z kosztami ewentualnego
wykonania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu i jego zatwierdzenia przez GDDKiA),
- koszty materiałów niezbędnych do realizacji Robót wraz z kosztami dostaw,
- koszty usunięcia ewentualnych przeszkód zalegających w rowach (kamieni, pni, gałęzi) z ich
wydobyciem poza obręb rowu i wywiezienia oraz utylizacji, przeprowadzonej zgodnie z Ustawą
o odpadach,
- ewentualne opłaty za przejazdy Autostradą,
- koszty ubezpieczenia Wykonawcy wg pkt V poniżej,
- wszelkie inne koszty związane z wykonaniem Robót określonych w punkcie
11.2. niniejszego Zaproszenia, jakie będzie musiał ponieść Wykonawca.
V. UBEZPIECZENIA
1. Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca po podpisaniu Umowy, a przed przystąpieniem
do wykonywania Robót przedłożył kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających, że zawarł
z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym następujące umowy ubezpieczeniowe:
i. Odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden-milion-
złotych 00/100) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie będzie pokrywać wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonaniu
zadań (Robót, usług i innych czynności), w której ubezpieczonym jest Wykonawca,
a współubezpieczonymi są minister właściwy ds. transportu, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz VIA4 S.A. Ubezpieczenie
powinno być tak zawarte, aby objęte nim były również szkody uczynione przez Wykonawcę w
stosunku do współubezpieczonych (klauzula OC wzajemnej).
W przypadku korzystania z podwykonawców ubezpieczenie powinno być stosownie rozszerzone
o odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców (klauzula OC z tyt. szkód
spowodowanych przez podwykonawców).
Ubezpieczenie będzie zawierać ochronę z tytułu szkód powstałych po zakończonych pracach
(klauzula OC z tyt. szkód powstałych po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi).
ii. Następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy.
Okres ochrony ubezpieczeniowej musi pokrywać się z okresem wykonywania Robót w pasie drogowym
Autostrady.
2. W przypadku, gdy zakres robót zawiera prace mogące powodować ryzyko powstania szkód
wynikających z wibracji, osunięcia lub osłabienia konstrukcji nośnych lub podpór, Wykonawca przed
rozpoczęciem prac budowlanych sporządzi protokół stwierdzający stan techniczny mienia
znajdującego się w bezpośredniej strefie odziaływania prac powodujących ryzyko powstania takich
szkód.
Protokół powinien być sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc
pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres
prowadzonych prac budowlanych i powinien m.in. zawierać szczegółowy opis uszkodzeń istniejących
przed rozpoczęciem robót w budynkach, budowlach narażonych na negatywne oddziaływanie ww.
prac.
Przegląd i spisanie protokołu winno się odbyć z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz
Niezależnego Inżyniera.
VI. PODSTAWA I TERMIN PŁATNOŚCI
1. Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie całości Robót i dokonanie ich odbioru
z wynikiem pozytywnym, co będzie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru Robót
(Protokół Odbioru) przez Niezależnego Inżyniera i Zamawiającego.
2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty złożenia faktury.
VII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zdaniem Zamawiającego dla prawidłowego oszacowania zobowiązań wynikających z podjęcia sie
wykonania zamówienia wymagane jest dokonanie oględzin w terenie oraz zdobycie na własna
odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty
i zawarcia Umowy. Oferent zobowiązany jest do sporządzenia Oferty w oparciu o informacje
uzyskane po oględzinach w terenie. Nie będą brane pod uwagę jakiekolwiek roszczenia ze strony
Oferenta na podstawie twierdzenia, iż nie znał on stanu skarpy i warunków w miejscu
wykonywania Robót i w jego otoczeniu.
2. Oferent przed sporządzeniem Oferty zapozna się z warunkami na miejscu wykonywania Robót,
możliwością zastosowania sprzętu mechanicznego dla wykonania przedmiotowych Robót,
dostępem do pasa drogowego, gdzie będą prowadzone Roboty, oceni czy konieczny będzie
demontaż elementów ekranu akustycznego i innymi czynnikami, mającymi wpływ na Cenę.
3. Roboty będą wykonywane w pasie drogowym Autostrady (dalej jako: ,,PDA"). Jednakże po stronie
Wykonawcy Robót leży uzyskanie zgód właścicieli działek znajdujących się w sąsiedztwie PDA dla
uzyskania dostępu do terenów, dojazdu do miejsca, gdzie prowadzone będą Roboty oraz pokrycie
wszelkich kosztów związanych z dostępem do powyższych terenów.
4. Wykonanie oględzin, o których mowa powyżej będzie możliwe wyłącznie w towarzystwie
przedstawiciela Zamawiającego lub po uzyskaniu przez Oferentów pisemnego zezwolenia
Zamawiającego na wejście w teren PDA, w celu ich wykonania. Powyższe podyktowane jest
względami bezpieczeństwa użytkowników Autostrady oraz osób wykonujących oględziny w PDA.
VIII. Zawartość i forma Oferty
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dopuszcza się złożenie oferty w formie
elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej SAM S.A. (bmucha@autostrada-
a4.com.pl), jednak konieczne będzie złożenie wersji papierowej w terminie do 5 dni od daty przesłania
wersji elektronicznej pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określona w
rejestrze lub innym dokumencie albo przez umocowanego pełnomocnika.
Oferta musi zawierać co najmniej:
a) datę i miejsce sporządzenia Oferty,
b) dane Oferenta (pełna nazwa firmy, adres siedziby, regon, NIP, kopia aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru),
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Oferenta, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa
w pkt b) powyżej
d) oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie Robót wyrażoną w złotych polskich (zł),
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
e) proponowany harmonogram etapowania prac,
f) informacje dot. doświadczenia Oferenta w wykonywaniu robót o charakterze podobnym
do Robót objętych niniejszym Zaproszeniem (referencje),
g) termin związania z ofertą min. 45 dni licząc od końca terminu składania Ofert,
h) podpisaną informację na temat przetwarzania danych osobowych Oferenta będącego
osobą fizyczną w rozumieniu przepisów RODO, przez Zamawiającego, której wzór stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia;
i) Podpisane oświadczenie, którego wzór określa Załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia o
wypełnieniu przez Oferenta obowiązku informacyjnego, którego wzór określa załącznik nr
5 do niniejszego Zapytania ofertowego, względem osób fizycznych, które reprezentują go
przy składaniu oferty lub są uprawnione do działania w jego imieniu (np. podwykonawcy).
5. Przy sporządzaniu Oferty należy wziąć pod uwagę następujące warunki:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dowolnej lub nie wybrania żadnej
z dostarczonych Ofert,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego unieważnienia postępowania w każdym czasie,
bez podania powodów.
- Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia Oferty. W szczególności
Zamawiający zastrzega sobie prawo niezawierania Umowy, z którymkolwiek Oferentem
z dowolnej przyczyny,
- Wybór Wykonawcy nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy ustawy ,,Prawo zamówień
publicznych", do których stosowania Zamawiający nie jest zobligowany.
- z wybranym Oferentem zostanie zawarta Umowa (według wzoru - Załącznik nr 3 do
Zaproszenia).

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Bogdan Mucha
Tel. 32/ 76 27 573, Tel. kom. 665 919 052

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.