Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja okien witrażowych

Przedmiot:

Modernizacja okien witrażowych

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań
powiat: lubański
tel. 75 64 64 300, fax. 75 64 64 321, 75 64 64 394, tel. 75 64 64 364, 75 64 64 340
zamowienia@powiatluban.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 75 64 64 300, f
Termin składania ofert: 2021-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Lubański
zaprasza do składania
ofert na modernizację okien witrażowych na Sali Narad w budynku Starostwa
Powiatowego w Lubaniu, Ul. Mickiewicza 2.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja 6 witraży w Sali Narad w budynku
Starostwa Powiatowego w Lubaniu, Ul. Mickiewicza 2.
2. Budynek o konstrukcji murowanej, wybudowany został około roku 1906, ściany
konstrukcyjne murowane z cegły na zaprawie cementowej. Brak dokumentacji
dotyczącej czasu powstania witraży lub ich renowacji. Budynek ujęty jest w
Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Lubań.
3. Zamawiający wymaga aby witraże w niezmienionej formie znajdowały się w
wewnątrz pomieszczenia, od zewnątrz w osobnej ramie szyba okienna;
Zamawiający nie dopuszcza technologii polegającej na zamknięciu witraży
pomiędzy dwiema szybami. Technologia renowacji witraży tradycyjna w
oprawie ołowianej z użyciem szkieł opalowych i katedralnych, zgodnych z
oryginałem.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia
podwykonawcom.
6. Prace podzielone na dwa etapy:
1) Montaż okien,
2) Demontaż, renowacja witraży i ich montaż na zamontowanych wcześniej
ramach okiennych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego
zaproszenia.

CPV: 45453100-8, 44221000-5, 45441000-0

Dokument nr: SR.272.8.1.2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia: 18 listopada 2021 r. w siedzibie
Zamawiającego:
Powiat Lubański - Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań
Pokój 22 - sekretariat.
Oferty można również składać na nr faksu 75/ 64 64 321 lub pocztą
elektroniczną na adres: zamowienia@powiatluban.pl.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin i zapoznanie się z
przedmiotem zamówienia celem prawidłowego sporządzenia oferty.
Szczegółowe informacje można uzyskać podczas wizji lokalnej pomieszczeń.
Wizja lokalna możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa
(poniedziałek, środa, czwartel. 7.30-15.30, wtorek - 7.30 -17.00, piątel.7-30-
14.00).
10. Koszt wizji lokalnej (np.: związanej z dojazdem) oraz odpowiedzialność za treść
uzyskanych informacji i inne skutki prowadzonych czynności ponoszą
Wykonawcy.
II. DODATKOWE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że
wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej trzy usługi o podobnym zakresie.
2. Sytuacj a ekonomiczna Wykonawcy pozwala na realizację zamówienia przez cały
okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Polisa ubezpieczeniowa obejmować
musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy w zakresie realizacji
zamówienia. Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności:
1) roboty, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego
pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków,
dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w
związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów
mechanicznych
4. Dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie spełnienia warunków
opisanych w ust. 1 i 3:
1) wykaz usług (sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 3)
wykonanych lub wykonywanych;
2) kopia polisy;
3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu np.:
referencji, umów, dokumentacji zdjęciowej, bądź innych dokumentów.
5. Innych wymagań Zamawiający nie określa.
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta Wykonawcy powinna być przygotowana zgodnie z formularzem
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Proszę o podanie w ofercie ceny netto oraz brutto za zrealizowanie niniejszego
zamówienia. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu cenowym należy
uwzględnić wszystkie koszty Wykonawcy (w tym: np. ubezpieczenie, transport
itp.).
3. Informuję, że oferta zostanie porównana z innymi ofertami.
4. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania
Zamawiającego zostanie podpisana umowa.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może
wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzjelenia wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona,
8. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania
przyczyny.
9. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
10. Wymagane jest zapoznanie się z treścią umowy. Wzór umowy (Załącznik nr 4
stanowi integralną część zaproszenia.
11. W przypadku otrzymania dwóch ofert z ta samą ceną, Zamawiający przewiduje
wezwanie Wykonawców do złożenia ofert ulepszonych.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia
podwykonawcom.
IV. DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCY
1. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem
na rachunek bankowy tam wskazany.
2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Po zamontowaniu i odbiorze okien
(etap I) - 30 % ceny oferty, po renowacji i zamontowaniu witraży (II etap) - 70
% ceny oferty.
3. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru podpisany
przez strony.
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena
Waga: 100%
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na
stronie: bip.powiatluban.pl.

3. W sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie
unieważnione.
3. W przypadku przysłania oferty faksem lub pocztą elektroniczną proszę żądać
potwierdzenia odebrania.

Kontakt:
VII. OSOBY DO KONTAKTU
Imię i nazwisko, telefon:
Ewa Sobol, tel. 75 64 64 364
Anna Humen, tel. 75 64 64 340
e-mail: zamowienia@powiatluban.pl
w terminach: w godzinach pracy Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.