Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Przedmiot:

WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT PIŃCZOWSKI
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
Tel.- 41 35 760 01 faks - 41 35 760 07
starostwo@pinczow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.- 41 35 760 01 f
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 7,75W
DLA POTRZEB ZESPOŁU WARSZTATOWEGO ZSZ W PIŃCZOWIE
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,75KW dla potrzeb obiektów warsztatowych ZSZ w Pińczowie.

CPV: 45311000-0, 45315100-9, 45315300-1

Dokument nr: PiPR.IV.041.7.114.15.2017

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego drogą listowną na adres:
Starostwo Powiatowe w Pińczowie, 28-400 Pińczów . Ul. Zacisze 5
lub osobiście - miejsce sekretariat Zamawiającego, adres j.w , w terminie do dnia 29 października 2021 roku, godz. 12.30 . Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZMÓWIENIA
Zamawiający ustala następujące terminy realizacji przedsięwzięcia:
1. termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy,
2. zakończenia całości realizacji umowy w terminie 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamÓwienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego Nr 7.2021 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pińczowie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130000,00zł

o W zakresie nieuregulowanym niniejszym Zaproszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego.
o Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Zaproszenia wraz załącznikami.
o Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT.
o Prowadzący postepowanie:

Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa , ul. Zacisze 5; tel. 41-357-60-01 w. 240; faks;041-357-760-07; e-mail: promocja@pinczow.pl, w dni robocze, w godzinach 800-1500.
o Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej, przed złożeniem oferty
o koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
o Zamawiający umożliwi Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w terminie wzajemnie uzgodnionym,
o w celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z prowadzącym postepowanie: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie, tel.41-357-60 01 w.240/ e-mail: promocja@pinczow.pl
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą biegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu.

1. Złożą ofertę spełniającą warunki Zaproszenia, czyli ofertę zgodną w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków realizacji ze wszystkimi wymogami określonymi niniejszym Zaproszeniem, w wyznaczonym terminie do składania ofert.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności ten jest krótszy- w tym okresie- wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej równej mocy dla niniejszego zamówienia.
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. uprawnionym instalatorem, posiadającym
o ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii
lub
o ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

5. Zamawiający nie określa wymagań odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana podstawie złożonych dokumentów przez Wykonawcę, na zasadzie spełnia /nie spełnia.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wskazanych poniżej dokumentów:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem"),
o wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających należyte wykonanie, w szczególności informacji o wykonaniu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Na potwierdzenie w/w warunku należy dołączyć do oferty - załącznik nr2 do Zaproszenia.

o wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia określonego Zaproszeniem, z załączeniem dowodów określających wymagane doświadczenie dla projektanta <wentylacji>
Na potwierdzenie w/w warunku należy dołączyć do oferty - załącznik nr 3 do Zaproszenia.

o formularz ofertowy - wypełniony, ostemplowany i podpisany w oryginale- załącznik nr 1
o upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) w oryginale.

2. Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
o ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, pełnomocnictwo musi być złożone z ofertą, w oryginale (lub notarialnie poświadczonej kopii).
o są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących Wykonawcy. Warunki udziału uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnianiem.
o jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu< aktualny odpis ...> ) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
o jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym w terminie w/w.
o jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że warunki te zostały spełnione.
o dokumenty o których mowa powyżej muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.
1. Niniejsze postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
2. Zamawiający dopuszcza formę faksu i poczty elektronicznej. Strona, otrzymująca dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem nie jest zobowiązana do potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zawsze możliwa jest forma pisemna - listowna.
3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, faksem na numer 41 35 760 07 lub pocztą elektroniczną na promocja@pinczow.pl.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta musi zawierać:
o wypełniony i podpisany załącznik nr 1 ,,Oferta cenowa",
o wypełniony i podpisany załącznik nr 2 ,,Wykaz usług" wraz z dokumentami w nim wskazanymi,
o wypełniony i podpisany załącznik nr 3 ,,Wykaz osób" wraz z dokumentami w nim wskazanymi ,
o pełnomocnictwa - wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadkach gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub/i ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza,
o dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty w przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego. W druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.
3. Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do Zaproszenia jednakże treść zawarta we wzorach nie może ulec zmianie.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy umieścić tekst -
,,sprawa -instalacja fotowoltaiczna dla ZSZ", nie otwierać przed 29 października 20201oku, godz. 12.30"
5. Wykonawca, możne dołączyć do oferty zastrzeżenie dot. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem. Informacje zastrzeżone winny być załączone do oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa".
XIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością co do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych.
3. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
4. Charakter przyjętego wynagrodzenia oznacza, że jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.
5. W zadeklarowanej cenie ryczałtowej muszą zawierać się wszelkie czynności i koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

XIV. KRYTERIA I SPOÓB OCENY OFERT
1. Zamawiający kierował się będzie ceną brutto całego zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
3. Kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg proporcji najniższa oferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zaproszeniu, została oceniona jako najkorzystniejsza .
2. Umowa - której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia - zostanie podpisana bez zbędnej zwłoki w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Dopuszcza się podpisania umowy korespondencyjnie.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:
o kopie uprawnień osób wykonujących zamówienie wraz aktualnymi zaświadczeniami - ważnymi na dzień otwarcia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
o wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani dołączyć umowę konsorcjum,
o umocowanie do podpisania umowy, jeżeli wynika z oferty,
o w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych, Wykonawca ten zobowiązany będzie do dostarczenia, przed podpisaniem umowy, uchwały lub odpisu umowy spółki, zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań.

XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO
1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pińczowie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
8.1 dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO,
8.2 do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,
8.3 do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8.4 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
10.1 prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
10.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pracownik Zamawiającego: Małgorzata Dymek, e-mail: promocja@pinczow.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.