Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, montaż mebli, wyposażenia oraz pieca do wypalania ceramiki z akcesoriami

Przedmiot:

Dostawa, montaż mebli, wyposażenia oraz pieca do wypalania ceramiki z akcesoriami

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość - Polska, Europa, Świat
Moniuszki 24
95-060 Brzeziny
powiat: brzeziński
694785414
biuro@bcusbrzeziny.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75630
Województwo: łódzkie
Miasto: Brzeziny
Wadium: ---
Nr telefonu: 694785414
Termin składania ofert: 2021-11-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.02.01-10-A015/19 - Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych

Część 1
DOSTAWA, montaż mebli i wyposażenia

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia wraz z montażem wybranych elementów do Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych w Brzezinach, Ul. Łódzka 38, woj. łódzkie.
Przedmiot zamówienia z uwagi na swoją specyfikę został przez Zamawiającego podzielony na części:
- część I a- dostawa, montaż mebli , sprzętu i wyposażenia DDP (zał. 1a)
- część I b - dostawa, montaż pieca do ceramiki wraz z akcesoriami (zał.1b)
Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zamówienia wraz z kodami wspólnego słownika zamówień CPV znajduje się odpowiednio dla każdej z części wymienionych powyżej w załączniku nr 1.a oraz 1.b do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wskazanych w załączniku 1a i 1b.
Okres gwarancji
min. 24 miesiące

Część 2
DOSTAWA i montaż pieca do wypalania ceramiki z akcesoriami

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA i montaż pieca do wypalania ceramiki wraz z zakcesoriami
Okres gwarancji
min. 24 miesiące

CPV: 22113000-5, 30125000-1, 30210000-4, 30230000-0, 30232000-4, 32320000-2, 32344200-8, 33150000-6, 33190000-8, 33192000-2

Dokument nr: 2021-417-75630, 2/WP/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-11-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
Gmina
Brzeziny
Miejscowość
Brzeziny

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
Gmina
Brzeziny
Miejscowość
Brzeziny

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
1) wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu, skutkująca koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji
a) nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 lub innych obowiązujących wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą;
b) nastąpi zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy;
c) wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony.
3. W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.
4. Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej), potwierdzający prowadzenie działalności zgodnej z częścią przedmiotu zamówienia, o której realizację się ubiegają.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potecjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wukonania przedmiotu zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert złoży oświadczenie (zał.3)
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi posiadać wiedzę o doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert złoży oświadczenie (zał.3)
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potecjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wukonaian przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert złoży oświadczenie (zał.3).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert złoży oświadczenie (zał.3).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji na daną część przedmiotu zamówienia na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie (zał.3), zaś właściwy dokument dostarczy najpóźniej w dniu dostarczenia produktu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-22
Data ostatniej zmiany
2021-10-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA - WAGA 80%
Punkty przyznawane za to kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Co) x 80
gdzie:
C- liczba punktów przyznawana danej ofercie,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów za to kryterium: 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
GWARANCJA WAGA 20%
Sposób obliczania punktacji:
1) gwarancja na okres od 25 do 36 miesięcy - 10 pkt
2) gwarancja na okres powyżej 36 miesięcy - 20 pkt
Max. liczba pkt: 20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA - WAGA 80%
Punkty przyznawane za to kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Co) x 80
gdzie:
C- liczba punktów przyznawana danej ofercie,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów za to kryterium: 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) gwarancja na okres powyżej 36 miesięcy - 20 pkt
Max. liczba pkt: 20

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Artur Orski
tel.: 694785414
e-mail: biuro@bcusbrzeziny.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.