Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Awaryjne zabezpieczenia dachu budynku

Przedmiot:

Awaryjne zabezpieczenia dachu budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 7
02-479 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 602 403 224, , tel. 22 863-55-24
jwilamowski@um.warszawa.pl
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/42857/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 602 403 224, ,
Termin składania ofert: 2021-11-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY,
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 7, 02-479 WARSZAWA
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
Awaryjne zabezpieczenia dachu budynku przy Ul. Wagonowej 4, Ul. Krańcowej 12 i Ul. Dziupli 9
w Warszawie. j
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji.
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Awaryjne zabezpieczenia dachu budynku przy Ul. Wagonowej 4,
ul. Krańcowej 12 i Ul. Dziupli 9 w Warszawie".
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z cenami jednostkowymi Wykonawcy,
znajdującymi się w Kosztorysie ofertowym, sporządzonym na podstawie zamieszczonego
Przedmiaru robót.

Dokument nr: PZ.2611.90.2021

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 02.11.2021 r. o godz. 11.30.
6.1 Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się na platformie e-Zamawiający.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o:
7.1 Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
7.2 Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii.
9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
XIII. Warunku udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy realizacji dostaw związanych z przedmiotem
zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
2.1 Zdolności zawodowej:
2.1.1 Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej osoby wyznaczonej do sprawowania funkcji
kierownika, uprawnionej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Należy przedstawić kopie posiadanych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do
Krajowej Izby Inżynierów.
XIV. Kryteria oceny ofert:
1. Cena 100 %
XV. Uwagi
Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej oferty
oraz uzupełniania brakujących dokumentów;
b) prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/42857/details

2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 02.11.2021 r. do godz. 11;00
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności i opatrzeć kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym
dla formy organizacyjnej.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
5. Wykonawca składa ofertę elektronicznie, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentarni.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
1. Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający pod adresem e-mail:
zgnwlochy.ezamawiajacy.pl.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji umowy.
Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
l. Miejsce publikacji dokumentów zamówienia.
Strona internetowa prowadzonego postępowania: zgnwlochy.ezamawiajacy.pl
II. Tryb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Zasad Udzielani
Zamówień Publicznych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m. st. Warszawy.
III. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamówienia podobne.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień podobnych.
9. Zwrot kosztów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
V. Termin realizacji umowy.
Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy zakupowej e-Zamawiający, bądź mailowo
na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl
2. Zamawiający zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
powinien posiadać konto w systemie Marketplanet OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl).
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w w/w. systemie. Czas
weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch
dni roboczych.
3. Pytania do Przedmiotu Zamówienia należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod
adresem: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod
wyżej wskazanym adresem, w zakładce ,, Regulacje i procedury procesu zakupowego".
Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań drogą mailową, na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
Zamawiający nie wymaga podpisywania pytań kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowe i aplikacyjne do przekazywania danych, składania
ofert i innych dokumentów, dotyczące systemu dostępne są na stronie:
http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl;
4.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 512 kb/s;
4.2 Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,
system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
4.3 Zainstalowania dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4.4 Włączona obsługa JavaScript:
4.5 Zainstalowany program obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Format kodowania i oznaczania czasu:
5.1 Plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, jest widoczny w systemie jako
zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia w/w pliku dostępna jest dopiero
po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
5.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu -
zegarem Głównego Instytutu Miar.
6. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz wszelkie
informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres
wlochy.zgn@um.warszawa.pl, w tytule wpisując numer postępowania, którego dotyczy, bądź za
pośrednictwem formularza pytań i odpowiedzi, dostępnego na platformie e-Zamawiający pod
numerem danego postępowania. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza systemowego lub Formularza
własnego jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. póz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. póz. 2415).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.
VIII. Termin związania oferta.
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
01.12.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związani^
ofertą określonego w Zaproszeniu, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
2. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
2.1 Formularz oferty sporządzony w formie elektronicznej, za pomocą Formularza systemowego lub
Formularza własnego, dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania
(zgnwlochy.ezamawiajacy.pl). Formularz oferty musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
2.2 Kosztorysy ofertowe, sporządzone na podstawie załączonych Przedmiarów robót.
2.3 Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia)
2.4 Klauzula RODO (Załącznik nr 2 do Zaproszenia)
2.5 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
to winno w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisana oferty.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2.6 Zarówno dokumenty jak i załączniki powinny bvć podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
2.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka
cywilna, spółka jawna, konsorcjum) oferta winna być podpisana przez upoważnionego
pełnomocnika (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo). W przypadku braku
pełnomocnictwa, oferta powinna być podpisana przez Wspólników spółki. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
X. Tajemnica przedsiębiorstwa
1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 1913),
które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - ,,Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi część jawną skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP).
2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 1913), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa.
Oraz inne informacje posiadające wartość gospodarcza, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości.
3. By zastrzeżenie było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny
posiadający wartość gospodarczą,
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufałości.
4. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie oraz informacje podawane do wiadomości publicznej.
XI. Sposób udzielania wyjaśnień.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia,
kierując swoje pytania drogą elektroniczną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
zgnwlochy.ezamawiajacy.pl lub na adres email: wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa czasu wyznaczonego terminu składania ofert.
UWAGA!
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta Wykonawcy w systemie Marketolanet
OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl. Czas weryfikacji danych do złożenia wniosku o rejestrację do
aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych po
01.01.2021 r., w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego dostępnej na stronie
internetowej platformy e-Zamawiający: zgnwlochy.ezamawiajacy.pl.
Rejestracja konta Wykonawcy jest bezpłatna i nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty.
Po zarejestrowaniu i aktywacji konta Wykonawca sporządza ofertę poprzez wypełnienie
zdefiniowanego w systemie Formularza oferty. Sporządzoną ofertę należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i złożyć (wysłać) w systemie.
2. Termin składania ofert: 02.11.2021 r. do godz. 11;00
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności i opatrzeć kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym
dla formy organizacyjnej.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
5. Wykonawca składa ofertę elektronicznie, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentarni.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Termin otwarcia ofert: w dniu 02.11.2021 r. o godz. 11.30.
6.1 Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się na platformie e-Zamawiający.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o:
7.1 Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
7.2 Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii.
9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
XIII. Warunku udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy realizacji dostaw związanych z przedmiotem
zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
2.1 Zdolności zawodowej:
2.1.1 Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej osoby wyznaczonej do sprawowania funkcji
kierownika, uprawnionej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Należy przedstawić kopie posiadanych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do
Krajowej Izby Inżynierów.
XIV. Kryteria oceny ofert:
1. Cena 100 %
XV. Uwagi
Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej oferty
oraz uzupełniania brakujących dokumentów;
b) prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
1.1 Pan Jerzy Wilamowski - Inspektor nadzoru ogólnobudowlanego, tel. 602 403 224
e-mail: jwilamowski@um.warszawa.pl;
2. W zakresie dotyczącym dokumentacji postępowania:
2.1 Pani Agnieszka Joachimiak - Inspektor ds. Planowania i Utrzymania Zasobów, tel. 22 863-55-24,
e-mail: ajoachimiak@um.warszawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.