Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zamrzenica
Zamrzenica 1A
89-510 Bysław
powiat: tucholski
zamrzenica@torun.lasy.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bysław
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty w Nadleśnictwie Zamrzenica postępowanie 2"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Ogrodzenie leśniczówki Brzozowo;
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową zlokalizowanego
na działce nr 21167/3.

Zadanie 2 Ogrodzenie leśniczówki Klonia;
Przedmiotem zamówienia jest wymiana ogrodzenia wraz z dwiema bramami wjazdowymi i
furtką, zlokalizowanego na działce nr 257/1 LP.

Zadanie 3 Ogrodzenie osady Lubiewice;
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką,
zlokalizowanego na działce nr 150 LP.

Zadanie 4 Ogrodzenie osady Zamrzenica 1B;
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia zlokalizowanego na działce nr 60/7 LP.

Zadanie 5 Budowa wiaty w Zamrzenicy.
Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury dla punktu przetrzymywania tusz zwierzyny
z wewnętrznymi instalacjami kanalizacyjną, wodociągową i elektroenergetyczną, zewnętrzną
instalacją kanalizacyjną do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zewnętrznymi
instalacjami wodociągową i elektroenergetyczną z istniejącego budynku gospodarczego na
działce nr 61/11-LP.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00242584, ZG.270.2.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 13:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/profile/nadlesnictwo-zamrzenica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.comoraz
poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy
JOSEPHINE. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej, w zakładce ,,Korespondencja". https://josephine.proebiz.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ZAWIERA ROZDZIAŁ 10 SWZ.
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
poz. 2452).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego rejestruje się na portalu https://josephine.proebiz.com/. Wykonawca posiadający konto na
portalu JOSEPHINE ma dostęp do modułu komunikacyjnego, złożenia oferty, wycofania oferty.
Wymagania techniczne znajdują się w stopce ekranu głównego oprogramowania JOSEPHINE
pokliknięciu w słowo Wsparcie https://josephine.proebiz.com/pl/support. Informacje organizacyjne takie
jak opis ekranu głównego portalu JOSEPHINE, rejestracja wykonawcy, wprowadzenie podpisu
elektronicznego użytkownika wykonawcy, logowanie się za pomocą hasła, logowanie się za pomocą
podpisu elektronicznego, składanie oferty i wymaganych dokumentów, elektroniczna komunikacja
znajdują się w dokumencie JOSEPHINE - Skrócona Instrukcja - Wykonawca, który dostępny jest do
pobrania z ekranu głównego portalu JOSEPHINE.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji Wykonawcy dostępnej do pobrania z ekranu głównego portalu
JOSEPHINE.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): 25.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem
danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica, Zamrzenica 1 A, 89-510 Bysław, tel.
+48 52 334 11 75, faks: + 48 52 334 11 73, adres e-mail: zamrzenica@torun.lasy.gov.pl Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Sebastiana Strzecha, z którym w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl
25.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
25.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich
wniesienia.
25.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są
obowiązane do zachowania ich w poufności
25.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP - w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
25.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 - 19 oraz 74 - 76 PZP.
25.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
25.8. Niezależnie od postanowień pkt 25.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
25.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora
danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne,
ikonsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
25.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 25.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowania swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO.
25.12. Obowiązekpodania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych określa PZP.
25.13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi
na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25.14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do
podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-08 13:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.