Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa materiału niezbędnego do wykonania instalacji odwadniania wyrobisk dołowych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiału niezbędnego do wykonania instalacji odwadniania wyrobisk dołowych

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
ul. Georgiusa Agricoli 2
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel: +48 32 630 30 91, tel.: 326303091 w. 6612 lub 728966186
oferty@muzeumgornictwa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: +48 32 630 30 9
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację
zamówienia pn.:
,,Zakup i dostawa materiału niezbędnego do wykonania instalacji odwadniania
wyrobisk dołowych w rejonie wykonywanych robót techniką górniczą przy
udrożnianiu i zabezpieczaniu wyrobiska na poziomie 80m w Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej w MGW w Zabrzu
Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne
roszczenia wobec Wnioskującego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zmówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę materiałów i elementów niezbędnych do wykonania
instalacji odwadniającej wyrobiska dołowe zlokalizowane w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
w rejonie prowadzonych prac przy zabezpieczeniu i udrożnieniu przekopu na poziomie 80 w MGW w Zabrzu.
Powyższa instalacja (rurociągi o średnicy min 0110/6,3) zostanie wykonana w technologii z tworzyw sztucznych
spełniając wymagania par. 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energetyki z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U.
z 2017 póz. 1118. z późn. zm.) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładów górniczych w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności. W/w
instalacja odwadniająca składać się z będzie z elementów ujętych w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania o cenę.
Materiał wspomniany powyżej, przeznaczony do zabudowy w przedmiotowej instalacji winien spełniać
następujące warunki techniczne:
rurociągi przeznaczone do wykonania powyższej instalacji sprężonego powietrza muszą być wykonane
z materiałów wykonanych w technologii z tworzyw sztucznych spełniające wymagania obowiązujących
norm i przepisów,
- łańcuch przeznaczony do montażu powyższej instalacji musi być atestowany,
wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś wykonane z materiałów nowych, dopuszczonych
do stosowania w zakładach górniczych,
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
o tabliczkę znamionową w języku polskim,
o deklarację zgodności (w języku polskim),
o kartę gwarancyjną w języku polskim,
o dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.
W/w materiał i osprzęt musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania
przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. DOSTAWA i składowanie przed montażem powyższego materiału musi
uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani
warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę materiału będącego przedmiotem
powyższego zapytania.
DOSTAWA powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji
w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Dokument nr: MGW.TM.711.63.2021.1.MM

Składanie ofert:
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29.10. 2021 r. do godz. 10;00
6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl
Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
wykonawcy oraz napis: ,,Oferta dotycząca zamówienia na - Zakup i dostawa materiału
niezbędnego do wykonania instalacji odwadniania wyrobisk dołowych w rejonie wykonywanych
robót techniką górniczą przy udrożnianiu i zabezpieczaniu wyrobiska na poziomie 80m w Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w MGW w Zabrzu w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu".

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni, jednak nie później niż do: 30.12. 2021 r.).

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
o niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia - na żądanie Zamawiającego
należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę
min. 10 000,00 złotych netto,
o potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie
Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie
niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
o okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia nie może
być mniejszy niż 24 miesiące,
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. KRYTERIUM: Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 75% 75
2. Termin realizacji zlecenia 20% 20
3. Okres gwarancji 5% 5
Razem: 100% 100
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 - CENA:
- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Kryterium nr 2 - TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:
- Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w tygodniach) oceniane będą wg punktacji
podanej poniżej:
Termin realizacji zlecenia - zgodnie z ofertą [tygodnie] Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium ,,termin realizacji zlecenia" (z uwzględnieniem wagi)
8 i więcej 1
7 5
6 15
5 18
4 i mniej 20
UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 8 tygodni.
Kryterium nr 3 - OKRES GWARANCJI:
- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej
poniżej:
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy
zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego
10. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu
uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem,
że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych
negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzjelenia zamówienia bez podania przyczyn
i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Marian Malisz
mmalisz@muzeumgornictwa.pl, tel.: 326303091 w. 6612 lub 728966186,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.