Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Szówsku
ul. Floriańska
37-522 Wiązownica
powiat: jarosławski
tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 - 622 36 32
ospszowsko@gmail.com
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wiązownica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (016) 622 36 31
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający OSP Szówsko zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem dostawa wyposażenia dla jednostki OSP Szówsko.
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji.
Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa wyposażenia dla jednostki OSP w Szówsku.
3.2 Zakres dostaw obejmuje następujący asortyment:
1) piła spalinowa łańcuchowa szt. 1 zgodnej z opisem zakresu dostaw, stanowiącym załącznik do zapytania,
2) piła ratownicza - 1 szt.
3) najaśnica - 1 szt.
4) szelki bezpieczeństwa - 2 szt.
Wyposażenie określone w pozycjach - pkt. 1 do 4 (wszystkie) muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP w Józefowie.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć kserokopię poświadczoną - za zgodność z oryginałem: świadectwo dopuszczenia CNBOP.
Szczegółowy opis urządzeń w załączniku do zapytania -,,Charakterystyka przedmiotu dostawy"

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2021 r.o godz. 10:15
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej
zamawiającego: w terminie do 29 października 2021 r. godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania (zakończenia) zamówienia

2.1 Dostawy należy wykonać w terminie do 30.11.2021 r.

Wymagania:
1.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w j. polskim.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wiazownica.com, oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego.
Warunki udziału w postępowaniu

4.1 W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2 W zakresie potencjału technicznego i zawodowego:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.3 W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Rozdział V
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do zapytania,
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania,
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
oświadczenie RODO,
pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),

Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):

podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,

oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Rozdział VI
Kryteria oceny ofert

6.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
Cena brutto 100%
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.
6.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
6.4 Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
6.5 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.6 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
6.7 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
Rozdział VII
Sposób przygotowania oferty

7.1 Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z zał. nr 1 - formularz oferty do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
7.2 Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
7.3 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
7.4 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać z tłumaczeniem na język polski.
7.5 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7.7 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
7.8 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
7.9 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
7.10 Oferta należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: ospszowsko@gmail.com i oznaczyć:
Oferta na realizację zadania:
,,Dostawa wyposażenia jednostki OSP w Szówsku"
Rozdział VIII
Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cenę brutto oferty należy obliczyć uwzględniając określony ilościowy i jakościowy zakres zamówienia i ewentualne ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wartość oferty.
Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki - w tym podatek VAT.

8.7 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę winny być kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
Oferty złożone po terminie będą nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do adresata.
Po otwarciu ofert zamieszczona zostanie informacja zawierająca:
nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
2) Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części niejawnej postępowania przetargowego.
3) Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert.
4) Zamawiający poprawi w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek;

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
5) o wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

Rozdział X
Przesłanki odrzucenia oferty i Wykluczenia Wykonawcy

10.1 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów
10.2 Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Rozdział XI
Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

Uwagi:
Rozdział XII
Klauzula informacyjna - art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP w m. Szówsko"

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO;

Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych

dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nie przysługuje:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.