Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie i odbiór robót zabezpieczenia istniejących przejść w budynku

Przedmiot:

Wykonanie i odbiór robót zabezpieczenia istniejących przejść w budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elbest sp. z o.o
ul. 1 Maja 63
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel.: 603 898 668, tel. 665 331 158, tel.: tel. 887 115 684
kamila.grudzinska@hotelwolin.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: tel.: 603 898 668, t
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie i odbiór robót zabezpieczenia istniejących przejść w budynku Hotelu Wolin w Międzyzdrojach przy Ul. Nowomyśliwskiej 76, zgodnie z Ekspertyzą Techniczną Przeciwpożarową, Postanowieniami Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz zgodnie z SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz na zasadach Projektu Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Dokument nr: ELST/PFZ/272-48/2021.PFZ-25-2021.IW

Specyfikacja:
12. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zostały określone w SWZ dostępnym na stronie internetowej www.elbest.pl (zakładka przetargi).
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie, w części lub w całości, bez podania przyczyny.

Składanie ofert:
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Elbest sp. z o.o. - Dział Zakupów
Budynek bankowo - biurowy, Ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Bełchatów,
w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 15.00
w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy
z dopiskiem ,,OFERTA W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NR PFZ-25-2021"

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
UWAGA: Zgodnie z pkt. 23.4. SWZ Zamawiający wyznaczy datę i miejsce zawarcia Umowy.

Wymagania:
3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW ORAZ PRZESŁANKI DO WYKLUCZENIA - określony w pkt. 9 SWZ.
4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - określone w pkt. 10 SWZ.
5. KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA - waga 100 %
6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
7. OFERTY WARIANTOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. OFERTY CZĘŚCIOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. WADIUM:
9.1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące zł).
Wadium musi być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Elbest sp. z o.o. Konto Bankowe: PKO BP S.A., nr konta 58 1020 3958 0000 9102 0017 5265:, z adnotacją: ,,Wadium w postępowaniu zakupowym nr PFZ-25-2021".
9.2. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku Zamawiającego.
9.3. Wadium powinno być wniesione na rzecz: Elbest sp. z o.o., ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów.
9.4. Wadium wniesione w formie pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym.
9.5. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie po unieważnieniu Postępowania zakupowego albo wyborze oferty, z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9.6. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca niezwłocznie po zawarciu Umowy zakupowej.
9.7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofał Ofertę przed upływem terminu składania Ofert lub Wykonawca został wykluczony, bądź Oferta Wykonawcy została odrzucona, bądź upłynął termin związania Ofertą, bądź Oferta została złożona po terminie.
9.8. Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, uchyla się od potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej, uchyla się od potwierdzenia wynegocjowanych warunków podczas negocjacji handlowych.
9.9. Wadium wniesione w formie pieniężnej zwracane jest Wykonawcy w wysokości w jakiej zostało wniesione, bez odsetek.
9.10. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy na ten sam rachunek bankowy,
z którego dokonano wpłaty wadium. W przypadku braku możliwości zwrotu wadium na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty, zostanie ono zwrócone na inny wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na pisemny wniosek Wykonawcy, po uzyskaniu zgody Dyrektora komórki właściwej ds. finansowo - księgowych.
9.11. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie pieniężnej muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginale, wraz ze złożoną Ofertą.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego postępowania w postaci negocjacji handlowych/aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych pomimo wcześniejszego przeprowadzenia dodatkowego postępowania w postaci aukcji elektronicznej. Do aukcji/negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
16. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
17. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
18. Komisja Przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzania Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
20. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
21. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury Zakupy w Elbest sp. z o.o. oraz Kodeksu Cywilnego.

Kontakt:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
w sprawach organizacyjno - formalnych:
Iwona Wnęk, tel. 665 331 158, e-mail: iwona.wnek@elbest.pl.
W sprawach technicznych:
Kamila Grudzińska, tel.: tel. 887 115 684, e-mail: kamila.grudzinska@hotelwolin.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.