Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wiat śmietnikowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa wiat śmietnikowych

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Giżycko
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
przetargi@gizycko.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/526224
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach komunalnych w Giżycku.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych stalowych wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów stałych - 13 sztuk o różnych wymiarach.
Wymiary wiaty
szerokość x długość [m] Liczba

2,0 x 3,5 6
3,8 x 7,7 1
2,5 x 4,0 1
3,5 x 4,5 3
2,5 x 3,0 2
Razem 13
Wiaty na planie prostokąta o:
1. konstrukcji nośnej ścian z profili stalowych ocynkowanych,
2. poszycie ścian z blachy stalowej ocynkowanej montowane w układzie poziomym do wysokości 1,4-1,5m od poziomu posadzki z zachowaniem odstępu między panelami od 1 do 5cm, powyżej siatka stalowa ocynkowana.
3. konstrukcji dachu z dźwigarów oraz płatwi stalowych ocynkowanych,
4. pokryciu dachowym z blachy stalowej ocynkowanej,
5. drzwiach jedno- lub dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła 90cm w świetle (w zależności od wymiarów wiaty - Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),
6. kolorystyce odpowiednio: paleta kolorów RAL 7024 (szary grafitowy) i RAL 7035 (szary jasny).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia, na podstawie art. 95 Ustawy PZP.
4. Równoważność:
Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, powinno to być interpretowane jako przywołanie określonych standardów, a nie jako wymóg zastosowania konkretnych rozwiązań - Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Ilekroć w treści SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia ,,równoważnego".

CPV: 44112100-9

Dokument nr: 2021/BZP 00243029, ZP.271.1.31.2021.AO

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą Platformy (platformazakupowa.pl).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
5.1 Przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza: ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". Komunikacja poprzez ,,Wyślij wiadomość´ do Zamawiającego" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
5.2 Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać´ z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
5.3 Składając ofertę zaleca się, aby Wykonawcy zaplanowali złożenie jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
5.4 Za datę przekazania (złożenia) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5.5 Za datę przekazania (złożenia) zawiadomień, oświadczeń, wniosków, dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, itp., przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ,,wyślij wiadomość do Zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5.6 Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5.7 Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia, tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy Zamawiający opublikuje informacje publiczne (komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.
5.8 Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie
z pkt j/w jest wcześniejsze poinformowanie przez Zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez Wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedz´.
5.9 Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w Regulaminie platformazakupowa.pl stanowiącym uzupełnienie instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5.10 W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu platformazakupowa.pl należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem
telefonu 22 101 02 02 lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
5.11 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzania znaków w ogłoszeniu, szczegóły i zalecenia w zakresie wymagań technicznych dot. komunikowania się zawarte są w Rozdziale 14 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Giżycka, Aleja 1 Maja 14,
11-500 Giżycko;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Furmaniak, e - mail: dpo@gizycko.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie RODO (obowiązek informacyjny)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/526224
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-04 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.31.2021.AO
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 168141,10 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych stalowych wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów stałych - 13 sztuk o różnych wymiarach.
Wymiary wiaty
szerokość x długość [m] Liczba

2,0 x 3,5 6
3,8 x 7,7 1
2,5 x 4,0 1
3,5 x 4,5 3
2,5 x 3,0 2
Razem 13
Wiaty na planie prostokąta o:
1. konstrukcji nośnej ścian z profili stalowych ocynkowanych,
2. poszycie ścian z blachy stalowej ocynkowanej montowane w układzie poziomym do wysokości 1,4-1,5m od poziomu posadzki z zachowaniem odstępu między panelami od 1 do 5cm, powyżej siatka stalowa ocynkowana.
3. konstrukcji dachu z dźwigarów oraz płatwi stalowych ocynkowanych,
4. pokryciu dachowym z blachy stalowej ocynkowanej,
5. drzwiach jedno- lub dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła 90cm w świetle (w zależności od wymiarów wiaty - Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),
6. kolorystyce odpowiednio: paleta kolorów RAL 7024 (szary grafitowy) i RAL 7035 (szary jasny).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia, na podstawie art. 95 Ustawy PZP.
4. Równoważność:
Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, powinno to być interpretowane jako przywołanie określonych standardów, a nie jako wymóg zastosowania konkretnych rozwiązań - Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Ilekroć w treści SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia ,,równoważnego".
4.2.6.) Główny kod CPV: 44112100-9 - Wiaty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena oferty brutto (Cp) 60%
1.2. Okres rękojmi (Or) (40%)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy i określeniem siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z art. 117 Ustawy PZP, o ile były wymagane.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z pkt. 10 Załącznika nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy PZP oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegające na:
1) zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadkach, gdy wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności wstrzymania produkcji, dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy - termin realizacji Umowy może zostać zmieniony po uzgodnieniu przez strony Umowy;
b) jeżeli w czasie realizacji Umowy z winy Zamawiającego wystąpią niedające się przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia, uwarunkowania np. organizacyjne, logistyczne, prawne, uniemożliwiające realizację zamówienia - termin realizacji Umowy może zostać zmieniony po uzgodnieniu przez strony Umowy;
2) zmianie stanu prawnego, który będzie wnosił nowe lub zmienione wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu ujętego przedmiotem Umowy oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości Przedmiotu Umowy;
3) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 4 i 5 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena oferty brutto (Cp) 60%
1.2. Okres rękojmi (Or) (40%)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-03

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.